Không gõ được trong hộp Search trong win 10

Cụ thể hiện tượng

 • Can't type into Cortana search field
 • Can't type to search in Start Menu
 • Can't type to search in Win 10 App Store
 • Can't type in taskbar search
 • Can't type in Settings search

Fix

Win+R > taskschd.msc > Task Scheduler Library > Microsoft > Windows > TextServicesFramework. Right click MsCtfMonitor and choose Enable. Reboot your PC.

Nếu không thấy tìm import file dưới vào

MsCtfMonitor.xml (3,48 kb)

Code unfollower hàng loạt

var sifahim100 = document.getElementsByClassName('_42ft _4jy0 _5lzl _4jy3 _517h _51sy'); for(var i=0;i<sifahim100.length;i++){ sifahim100[i].click(); } alert('[sifahim100] '+sifahim100.length+' people are now unfollowed! >:) ');

Cách hủy lời mời kết bạn cũ hàng loạt trên Facebook

Bạn không kết được bạn bè mới trên Facebook, 1 trong số nguyên nhân đó là bạn đã gửi quá nhiều lời kết bạn mà chưa được đồng ý, bạn cần xóa hết danh sách này trước khi gửi lời mời kết bạn khác. Trong bài trước mình hướng dẫn các bạn làm khá thủ công nên có rất nhiều bạn phàn nàn rằng làm vất vả quá. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn hủy những lời mời của mình bằng code sẽ rất nhanh, chỉ với một lần click chuột.

Bước 1:  Đăng nhập Facebook
Bạn cần đăng nhập Facebook và truy cập đường dẫn sau
https://m.facebook.com/friends/center/requests/outgoing/#friends_center_main
Bước 2:  Mở cửa sổ console
Các bạn click chuột phải chọn Kiểm tra hoặc bấm F12 hoặc bấm Ctrl + Shift + I
Click vào tab console
Bước 3: Copy và Paste code vào cửa sổ console

javascript:var x=document.getElementsByClassName("_55sr");for(var i=0;i<x.length;i++){if (x[i].innerHTML=='Hoàn tác'){x[i].click();}};


Code hủy lời mời kết bạn cũ và copy toàn bộ code cửa sổ hiện ra. Sau đó bạn dán vào cửa sổ console và Enter là xong.

Bạn đã hủy tất cả những lời mời kết bạn trước đây của bạn.

p/s: Nếu bạn dùng Facebook tiếng Anh thì thay chữ "Hoàn tác" thành "Undo"

Chúc các bạn thành công!


Nâng cấp nopCommerce lên phiên bản mới như thế nào

Bài viết này mình sẽ từng bước hướng dẫn cách nâng cấp (upgrade) nopCommerce lên phiên bản mới nhất, hiện tại là phiên bản 3.8.

1. Đầu tiên tải về bản nopCommerce mới nhất từ trang: http://www.nopcommerce.com/downloads.aspx
Tải bản source hoặc no-source tùy nhu cầu của bạn

2. Backup lại toàn bộ folder chứa trang web, backup database

3. Việc nâng cấp nopCommerce phải thực hiện đi từng phiên bản. Ví dụ để nâng cấp nopCommerce 3.5 lên 3.8 cần thực hiện nâng cấp lên 3.6, rồi đến 3.7, sau đó mới nâng cấp lên 3.8.
Để nâng cấp cần phải download file upgrade script tương ứng (upgrade.sql) tại với từng phiên bản cần nâng cấp

4. Ở đây mình chỉ nâng cấp từ 3.7 lên 3.8, nên tải về 1 file upgrade script tại đây.
Xem dữ liệu tất cả phiên bản có thể được tải về tại đây

5. Chạy file script upgrade.sql trong database trang web (nopCommerce phiên bản cần nâng cấp) của bạn, bằng cách tạo 1 New QueryExecute trong tool SSMS

 

6. Xóa folder trang web nopCommerce phiên bản cũ và sau đó copy các file nopCommerce mới tải về vào

7. Copy 2 file Settings.txtInstalledPlugins.txt đã backup từ trước vào folder App_Data. Điều này đảm bảo thông tin cấu hình về database và plugin đã cài trên trang web đúng.

8. Đã nâng cấp xong, kiểm tra chắc chắn lại mọi thứ đã OK!

Chú ý:
- Không chép đè 2 file Settings.txtInstalledPlugins.txt
- Nếu hình ảnh được lưu trên file system, cần backup \Content\Images\ và copy lại sau khi nâng cấp
- Nếu muốn nâng cấp từ phiên bản 1.90 lên bản mới nhất, bạn phải cài đặt bản 2.0 trước (trên database cũ), sau đó chạy upgrade script 1.90 lên 2.0, và sau đó nâng cấp lên 2.10, 2.20, 2.30, ...

Post status message & Images on Facebook using Graph API & C#

Realizing the importance of social media, in previous blog we learnt to integrate twitter to our C#.Net application. We saw “How to post message and image on Twitter”. Now let’s learn how to post messages & images on Facebook account as well as Facebook Page.

How to use to post messages and Images on Facebook Account & Page using ASP.Net C#

 For integrating Facebook to your application we need to generate the keys & access token to authenticate the application.

Generate keys & access token

1. Sign In at “https://www.facebook.com” using your Facebook login id.

2. After that browse to the “https://developers.facebook.com” page.

Register as a Developer

Register as a Developer

3. Accept it by selecting the option to “YES” in the dialog box opened.

Accept the Facebook Platform Policy

Accept the Facebook Platform/Private Policy

  

4. After clicking on Register you will get this screen, click on “Done” to continue.

Get Confirmation After Registration

Get Confirmation After Registration

 

5. After clicking “Done” you will be redirected to this screen, you can develop the app which will be integrated to Facebook. Select the type to app you want to develop.

Add A New App

Add A New App

 

6. I have used website as I will be connecting to web app. Create new app as shown in the image.

Create Facebook App ID

Create Facebook App ID

 

7. After clicking on “Create New Facebook App ID”, you will get below screen where you have to select the category of your application.

Choose Category Of Application

Choose Category Of Application

 

8. After creating App ID, you will get the SDK script as shown below which can be used on page load.

Facebook SDK for Javascript

Facebook SDK for Javascript

 

9. After clicking on “Skip Quick Start”, you will be redirected to dashboard.

App Dashboard

App Dashboard

 

10. Go to “Tools & Support” menu to retrieve Access Token.

Tool & Support Menu

Tool & Support Menu

 

11. Here you will get the User & Application access tokens of you apps created.

User & App Access Token

User & App Access Token

 

12. Click on “need to grant permission” to assign permission to your application and retrieve user access token.

Access Token Creation Confirmation

Access Token Creation Confirmation

 

13. You will get the User access token here and you can debug and check if it’s working or expired as shown below.

Debug User & App Access Token

Debug User & App Access Token

 

14. After clicking debug beside “User Token” you will get the access token information as shown below.

Access Token Debugger & Info

Access Token Debugger & Info

 

15. After clicking debug beside “App Token” you will get App token & its id with name as shown below.

Access Token Debugger & Info

Access Token Debugger & Info

 

16. Go To “Graph Api Explorer” menu from “Tools & Support” menu and you will get the below screen from which you can user access token & debug it to check if it is valid as well as you can get data, post data  or delete the data.

Graph API Explorer

Graph API Explorer

 

17. You can select the Account/Page from “Get Token” drop down to retrieve its user access token(For first time it will only show Get Access Token and Page Access Token as shown below) you can click here and retrieve the access token.

Get Access Token

Get Access Token

 

18. Assign user data permissions and extended permissions as shown below.

User Data Permissions

User Data Permissions

 

 

Extended Permissions

Extended Permissions

 

19. After clicking get access token you will get the below screen. Click okay and you will get the user access token.

Graph API Explorer Authorities confirmation

Graph API Explorer Authorities confirmation

 

20. Copy the access token and you can use this in your application.

Access Token

Access Token

 

21. Retrieve album id as this will help to retrieve album information as well as you can post photos into this album with the help of this id.

Get Album ID Using Graph API

Get Album ID Using Graph API

 

22. Retrieve the account/page id as well as album id of that account/page.

 • Select you page
Choose Facebook Account/Page

Choose Facebook Account/Page

 

 • Retrieve the page id
Account/Page ID

Account/Page ID

 

 • Retrieve the desired album id from the page so that you can post photos into that album
Get Album ID Using Graph API

Get Album ID Using Graph API

 

Refer the next blog for the code to post message, images and albums on Facebook using above keys access tokens and id’s. 

 

Get Facebook SDK for C# from nuget

1. Download NuGet manager.

2. Go to visual studio >Tools > NuGet Package Manager > “Package Manager Console 

3. Execute the command “Install-Package Facebook” as shown below

Code to create album on Facebook account using ASP.NET C#.

1. Added the reference and namespace “using Facebook”;

2. Write the below code:

 

// ————————set Access Token
string AccessToken = <AccessToken>;

// ————————create the FacebookClient object
FacebookClient facebookClient = new FacebookClient(<AccessToken>);

// ————————set the parameters
var albumParameters = new Dictionary<string, object>();
string albumName = “Album Name”;
string albumMessage = “Album Message”;
albumParameters["message"] = albumMessage;
albumParameters["name"] = albumName;

 // ————————create album on facebook account
dynamic result =       facebookClient.Post(“/me/albums/”, albumParameters);

// ————————you can use this id to post photos into it
string id = result.id;

Code to create album on Facebook Page using ASP.NET C#.

1. Added the reference and namespace “using Facebook”;

2. Write the below code:

// ————————set Access Token
string PageAccessToken = <PageAccessToken>;
string PageID = <Page ID>;

// ————————create the FacebookClient object
FacebookClient facebookClient = new FacebookClient(<PageAccessToken>);

// ————————set the parameters
var albumParameters = new Dictionary<string, object>();
string albumName = “Album Name”;
string albumMessage = “Album Message”;
albumParameters["message"] = albumMessage;
albumParameters["name"] = albumName;

// ————————create album on facebook account
dynamic result = facebookClient.Post(“/” + PageID + “/albums/”, albumParameters);

// ————————you can use this id to post photos into it
string id = result.id;

Code to post messages on Facebook account using ASP.NET C#.

1. Added the reference and namespace “using Facebook”;

2. Write the below code:

// ————————set Access Token
string AccessToken = <AccessToken>;

// ————————create the FacebookClient object
FacebookClient facebookClient = new FacebookClient(<AccessToken>);

// ————————set the parameters
var parameters = new Dictionary<string, object>();
parameters["message"] = “<Message>”;
facebookClient.Post(“/me/feed”, parameters);

Code to post Image with message on Facebook account using ASP.NET C#.

1. Added the reference and namespace “using Facebook”;

2. Write the below code:

// ————————set Access Token, Album ID & Path
string AccessToken = <AccessToken>;
string fpath=<fpath>;

// ————————create the FacebookClient object
FacebookClient facebookClient = new FacebookClient(AccessToken);

// ————————set the parameters
byte[] photo = File.ReadAllBytes(fpath);
dynamic parameters = new ExpandoObject();
parameters.access_token = AccessToken;
parameters.message = “<Message>”;
var mediaObject = new FacebookMediaObject
{
ContentType = “image/jpg”,
FileName = Path.GetFileName(fpath)
};
mediaObject.SetValue(photo);
parameters.source = mediaObject;

// ————————Post on Facebook
facebookClientPost(“/me/photos”, parameters);

Code to post Image with message on Facebook account in particular album using ASP.NET C#.

1. Added the reference and namespace “using Facebook”;

2. Write the below code:

// ————————set Access Token, Album ID & Path
string AccessToken = <AccessToken>;
string albumId= <albumid>;
string fpath=<fpath>;

// ————————create the FacebookClient object
FacebookClient facebookClient = new FacebookClient(AccessToken);

// ————————set the parameters
byte[] photo = File.ReadAllBytes(fpath);
dynamic parameters = new ExpandoObject();
parameters.access_token = AccessToken;
parameters.message = “<Message>”;
var mediaObject = new FacebookMediaObject
{
ContentType = “image/jpg”,
FileName = Path.GetFileName(fpath)
};
mediaObject.SetValue(photo);
parameters.source = mediaObject;

// ————————Post on Facebook
facebookClient.Post(“/” + albumId + “/photos”, parameters);

Code to post messages on Facebook Page using ASP.NET C#.

1. Added the reference and namespace “using Facebook”;

2. Write the below code:

// ————————set Access Token
string PageAccessToken = <PageAccessToken>;
string PageID = <PageID>;

// ————————create the FacebookClient object
FacebookClient facebookClient = new FacebookClient(<PageAccessToken >);

// ————————set the parameters
var parameters = new Dictionary<string, object>();
parameters["message"] = “<Message>”;
facebookClient.Post(“/”+ PageID+”/feed”, parameters);

Code to post Image with message on Facebook Page using ASP.NET C#.

1. Added the reference and namespace “using Facebook”;

2. Write the below code:

// ————————set Access Token, Album ID & Path
string PageAccessToken = < PageAccessToken >;
string fpath=<fpath>;

// ————————create the FacebookClient object
FacebookClient facebookClient = new FacebookClient(PageAccessToken);

// ————————set the parameters
byte[] photo = File.ReadAllBytes(fpath);
dynamic parameters = new ExpandoObject();
parameters.access_token = AccessToken;
parameters.message = “<Message>”;
var mediaObject = new FacebookMediaObject
{
ContentType = “image/jpg”,
FileName = Path.GetFileName(fpath)
};
mediaObject.SetValue(photo);
parameters.source = mediaObject;

// ————————Post on Facebook
facebookClient.Post(“/”+PageID+”/photos”, parameters);

Code to post Image with message on Facebook Page in particular album using ASP.NET C#.

1. Added the reference and namespace “using Facebook”;

2. Write the below code:

// ————————set Access Token, Album ID & Path
string PageAccessToken = < PageAccessToken >;
string albumId= <albumid>;
string fpath=<fpath>;

// ————————create the FacebookClient object
FacebookClient facebookClient = new FacebookClient(PageAccessToken);

// ————————set the parameters
byte[] photo = File.ReadAllBytes(fpath);
dynamic parameters = new ExpandoObject();
parameters.access_token = AccessToken;
parameters.message = “<Message>”;
var mediaObject = new FacebookMediaObject
{
ContentType = “image/jpg”,
FileName = Path.GetFileName(fpath)
};
mediaObject.SetValue(photo);
parameters.source = mediaObject;

// ————————Post on Facebook
facebookClient.Post(“/” + albumId + “/photos”, parameters);