Kiểm tra mật khẩu khi đăng ký thành viên hoặc tạo mới User

Trong khi xây dựng phần mềm hoặc website. Chắc chắn bạn sẽ phải viết phần quản trị User, Có khi bạn cần yêu cầu mật khẩu truy cập cần có độ dài nhất định(6) và mật khẩu yêu cầu cả ký tự và số? Có nhiều cách để thực hiện, mình xin giới thiệu 1 cách

Cách của mình chủ yếu dùng SQL để kiểm tra.

Trước hết bạn cần viết 1 hàm kiểm tra chuỗi ký tự có yêu cầu cả ký tự và chữ số, giá trị trả về là kiểu INT. Bạn viết hàm trong SQL như sau:

CREATE FUNCTION dbo.ufnKiemTraKyTuVaSo
( 
  @ChuoiKiemTra VARCHAR(1000) 
)
RETURNS INT

BEGIN
DECLARE @ketqua int
  IF PATINDEX('%[0-9]%',@ChuoiKiemTra ) > 0 
    AND PATINDEX ( '%[a-z]%',@ChuoiKiemTra )> 0 
    SET @ketqua = PATINDEX('%[0-9]%',@ChuoiKiemTra)
  ELSE SET @ketqua =0
RETURN @ketqua 
END

-- Trong hàm trên mình sẽ kiểm tra trong @ChuoiKiemTra 
-- nếu trong chuỗi này có cả chữ số và ký tự thì trả về 
-- vị trí đầu tiên của chữ số trong chuỗi

Sau khi bạn viết xong hàm này bạn kiểm tra bằng cách:

SELECT dbo.ufnKiemTraKyTuVaSo ('abczyx')  
-- Kết quả =0 vì không có chữ số
SELECT dbo.ufnKiemTraKyTuVaSo ('abc12zy3x') 
-- Kết quả =4 vị chí chữ số đầu tiên (1) trong chuỗi
SELECT dbo.ufnKiemTraKyTuVaSo ('0987654')  
-- Kết quả =0 vì không có ký tự

Tiếp theo bạn viết hàm kiểm tra mật khẩu , giá trị trả về là kiểu INT.
Bạn viết hàm trong SQL như sau như sau:

CREATE FUNCTION dbo.ufnKiemTraMatKhau
( 
  @MatKhau VARCHAR(1000) 
)
RETURNS INT

BEGIN
  DECLARE @result int
  -- Nếu mật khẩu ngắn hơn 6 thì kết quả =0
  IF len(@MatKhau )<6 
    SET @result=0
  ELSE
  -- Ngược lại Kết quả = dbo.ufnKiemTraKyTuVaSo(@MatKhau)
    SET @result = dbo.ufnKiemTraKyTuVaSo(@MatKhau)
RETURN @result
END

Bạn có thể kiểm tra bằng cách:

SELECT dbo.ufnKiemTraMatKhau ('abc34') 
-- Kết quả =0 chiều dài không đủ 6 
...

Để sử dụng hàm này trong code asp.net cũng đơn giản bằng cách gọi hàm trong SQL. Nếu giá trị lớn hơn 0 thì OK, Nếu bằng 0 thì đưa ra thông báo.
Có thời gian mình sẽ viết tiếp bằng asp.net và sẽ để trong mục Lập trình :: Asp.net

Chúc các bạn thành công!

 

Ebooks MSSQL Sever tiếng việt

SQL là viết tắt của Structured Query Language Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc, là một chuẩn của ANSI (American National Standards Institute – Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa kỳ) về truy xuất các hệ thống CSDL. Các câu lệnh SQL được sử dụng để truy xuất và cập nhật dữ liệu trong một CSDL.
Các đặc tính của SQL sever:
* SQL cho phép bạn truy cập vào CSDL.
* SQL là một chuẩn ngôn ngữ của ANSI.
* SQL có thể thực thi các câu truy vấn trên CSDL.
* SQL có thể lấy dữ liệu từ CSDL.
* SQL có thể chèn dữ liệu mới vào CSDL.
* SQL có thể xoá dữ liệu trong CSDL.
* SQL có thể sửa đổi dữ liệu hiện có trong CSDL.
* SQL về cơ bản là dễ học. Nếu có ai có thời gian để nghiên cứu chuyên sâu về nó. Thì rất tốt và hữu dụng cho việc lập trình.

Các phiên bản SQL: Trải qua nhiều lần thử nghiệm thì SQL đã từng bước nâng cấp và cập nhật . Các tính năng ngày càng hoàn thiện hơn. Để đáp ứng cho nhu cầu lập trình cho Lập trình viên tốt hơn.
SQL 2000
SQL 2005
SQL 2008
SQL 2010 (là phiên bản chưa chính thức, tích hợp đi cùng bộ VS studio 2010 hiện đang có phiên bản beta).
Các tài liệu về SQL bằng tiếng anh thì có rất nhiều trên mạng, các bạn có thể vào trực tiếp trang web của nhà cung cấp MS để có những trợ giúp tốt hơn. Những ebook bằng tiếng việt thì chỉ có tài liệu về SQL sever 2000, là nhiều.
Sau đây là 1 Số tài liệu về SQL sever bằng tiếng Việt mà mình đã sưu tầm được:

1. Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu SQL Sever HP5_ĐHTN: Đây là CD giáo trình của trường đai học Tự Nhiên thành phố Hồ Chí Minh.

http://www.mediafire.com/?sharekey=188070a68f7b4d439bf8d6369220dcab294c419f4c98db0cc95965eaa7bc68bc

2. Hướng dẫn cơ bản để tạo 1 cơ sở dữ liệu với SQL sever

http://www.mediafire.com/?5mzinunommj

3. Giáo Trình SQL sever của trường Đại học Khoa học Huế

http://www.mediafire.com/?zwjkyootuh1

4. Giáo Trình SQL sever của trường Đại học Thủy Lợi

http://www.mediafire.com/?2jvfz4gtjtc

5. Quản trị và phát triển ứng dụng với MS SQL sever: Tài liệu của học viện kỹ thuật Quân sự.

http://www.mediafire.com/?keqndmumnny

6. Giáo trình thực hành SQL Của Thầy Trần Nguyên Phong.

http://www.mediafire.com/?nntzonz5ujz

7.Tự học SQL sever 2000

http://www.mediafire.com/?n4ma5midgcn

8.Huong dan su dung SQL Server

http://www.mediafire.com/download.php?2em2x5nmnhd

9.Giáo trình SQL sever 2005 Giáo trình của trường đại Học Huế.

http://www.mediafire.com/?mn2fylymzmn

Phần mềm:
Mình đang sử dụng version 2005.

http://www.4shared.com/file/76199302/6fe39f7d/SQLServer2005_SSMSEE.html

http://www.microsoft.com/downloadS/details.aspx?familyid=C243A5AE-4BD1-4E3D-94B8-5A0F62BF7796&displaylang=en

Convert String To Decimal

private decimal ToDecimal(string Value)
{
 if (Value.Length == 0)
        return 0;
    else
        return Decimal.Parse(Value.Replace(" ", ""), NumberStyles.AllowThousands 
  | NumberStyles.AllowDecimalPoint | NumberStyles.AllowCurrencySymbol);
}

String Format for Int [C#]

Integer numbers can be formatted in .NET in many ways. You can use static method String.Format or instance method int.ToString. Following examples shows how to align numbers (with spaces or zeroes), how to format negative numbers or how to do custom formatting like phone numbers.

Add zeroes before number

To add zeroes before a number, use colon separator „:“ and write as many zeroes as you want.

 

String.Format("{0:00000}", 15);     // "00015"
String.Format("{0:00000}", -15);     // "-00015"

 

Align number to the right or left

To align number to the right, use comma „,“ followed by a number of characters. This alignment option must be before the colon separator.

 

String.Format("{0,5}", 15);       // "  15"
String.Format("{0,-5}", 15);       // "15  "
String.Format("{0,5:000}", 15);     // " 015"
String.Format("{0,-5:000}", 15);     // "015 "

 

Different formatting for negative numbers and zero

You can have special format for negative numbers and zero. Use semicolon separator „;“ to separate formatting to two or three sections. The second section is format for negative numbers, the third section is for zero.

 

String.Format("{0:#;minus #}", 15);   // "15"
String.Format("{0:#;minus #}", -15);   // "minus 15"
String.Format("{0:#;minus #;zero}", 0); // "zero"

 

Custom number formatting (e.g. phone number)

Numbers can be formatted also to any custom format, e.g. like phone numbers or serial numbers.

 

String.Format("{0:+### ### ### ###}", 447900123456); // "+447 900 123 456"
String.Format("{0:##-####-####}", 8958712551);    // "89-5871-2551"

 

String Format for Double [C#]

The following examples show how to format float numbers to string in C#. You can use static method String.Format or instance methods double.ToString and float.ToString.

Digits after decimal point

This example formats double to string with fixed number of decimal places. For two decimal places use pattern „0.00“. If a float number has less decimal places, the rest digits on the right will be zeroes. If it has more decimal places, the number will be rounded.

 

// just two decimal places
String.Format("{0:0.00}", 123.4567);   // "123.46"
String.Format("{0:0.00}", 123.4);     // "123.40"
String.Format("{0:0.00}", 123.0);     // "123.00"

Next example formats double to string with floating number of decimal places. E.g. for maximal two decimal places use pattern „0.##“.

// max. two decimal places
String.Format("{0:0.##}", 123.4567);   // "123.46"
String.Format("{0:0.##}", 123.4);     // "123.4"
String.Format("{0:0.##}", 123.0);     // "123"

Digits before decimal point

If you want a float number to have any minimal number of digits before decimal point use N-times zero before decimal point. E.g. pattern „00.0“ formats a float number to string with at least two digits before decimal point and one digit after that.

// at least two digits before decimal point
String.Format("{0:00.0}", 123.4567);   // "123.5"
String.Format("{0:00.0}", 23.4567);    // "23.5"
String.Format("{0:00.0}", 3.4567);    // "03.5"
String.Format("{0:00.0}", -3.4567);    // "-03.5"

 

Thousands separator

To format double to string with use of thousands separator use zero and comma separator before an usual float formatting pattern, e.g. pattern „0,0.0“ formats the number to use thousands separators and to have one decimal place.

 

String.Format("{0:0,0.0}", 12345.67);   // "12,345.7"
String.Format("{0:0,0}", 12345.67);    // "12,346"

 

Zero

Float numbers between zero and one can be formatted in two ways, with or without leading zero before decimal point. To format number without a leading zero use # before point. For example „#.0“ formats number to have one decimal place and zero to N digits before decimal point (e.g. „.5“ or „123.5“).

Following code shows how can be formatted a zero (of double type).

 

String.Format("{0:0.0}", 0.0);      // "0.0"
String.Format("{0:0.#}", 0.0);      // "0"
String.Format("{0:#.0}", 0.0);      // ".0"
String.Format("{0:#.#}", 0.0);      // ""

 

Align numbers with spaces

To align float number to the right use comma „,“ option before the colon. Type comma followed by a number of spaces, e.g. „0,10:0.0“ (this can be used only in String.Format method, not in double.ToString method). To align numbers to the left use negative number of spaces.

 

String.Format("{0,10:0.0}", 123.4567);  // "   123.5"
String.Format("{0,-10:0.0}", 123.4567);  // "123.5   "
String.Format("{0,10:0.0}", -123.4567);  // "  -123.5"
String.Format("{0,-10:0.0}", -123.4567); // "-123.5  "

Custom formatting for negative numbers and zero

If you need to use custom format for negative float numbers or zero, use semicolon separator;“ to split pattern to three sections. The first section formats positive numbers, the second section formats negative numbers and the third section formats zero. If you omit the last section, zero will be formatted using the first section.

 

String.Format("{0:0.00;minus 0.00;zero}", 123.4567);  // "123.46"
String.Format("{0:0.00;minus 0.00;zero}", -123.4567); // "minus 123.46"
String.Format("{0:0.00;minus 0.00;zero}", 0.0);    // "zero"

Some funny examples

As you could notice in the previous example, you can put any text into formatting pattern, e.g. before an usual pattern „my text 0.0“. You can even put any text between the zeroes, e.g. „0aaa.bbb0“.

String.Format("{0:my number is 0.0}", 12.3);  // "my number is 12.3"
String.Format("{0:0aaa.bbb0}", 12.3);     // "12aaa.bbb3"