Tách các thẻ img bằng HTML Agility Pack

string html;
using (WebClient client = new WebClient()) {
  html = client.DownloadString("http://www.google.com");
}
HtmlDocument doc = new HtmlDocument();    
doc.LoadHtml(html);
foreach(HtmlNode img in doc.DocumentNode.SelectNodes("//img")) {
  Console.WriteLine(img.GetAttributeValue("src", null));
}

Sử dụng Transaction trong SQL Server

Có 2 cách để kiểm soát Transaction trong SQL Server
Cách 1: bằng cách kiểm tra biến toàn cục @@ERROR để xác định nếu có lỗi xảy ra thì thực hiện rollback. Đây là cách cổ điển của SQL Server 2000. Điểm bất tiện của nó là sau mỗi câu lệnh SQL, ta phải thực hiện việc kiểm tra giá trị của biến này, để kịp thời rollback.

CREATE PROC For_TransTest
AS
BEGIN
  BEGIN TRANSACTION updatestaff;

  UPDATE aspnet.staff SET fk_department = 30
  WHERE pk_staff = 971;

  IF @@ERROR != 0 -- neu co loi xay ra, rollback 
  BEGIN
    PRINT 'rollback ne';
    ROLLBACK TRAN updatestaff;
  END

  UPDATE aspnet.staff SET fk_department = null
  WHERE pk_staff = 971;

  IF @@ERROR != 0 -- neu co loi xay ra, rollback 
  BEGIN
    PRINT 'rollback ne';
    ROLLBACK TRAN updatestaff;
  END
  ELSE
    COMMIT TRANSACTION updatestaff;

END
Cách 2: Sử dụng lệnh TRY...CATCH, hỗ trợ trên SQL Sever 2005, rất đơn giản và dễ dùng
CREATE PROC For_TransTest
AS
BEGIN
  BEGIN TRY

    BEGIN TRANSACTION updatestaff;

    UPDATE aspnet.staff SET fk_department = 30
    WHERE pk_staff = 971;

    UPDATE aspnet.staff SET fk_department = null
    WHERE pk_staff = 971;


    COMMIT TRANSACTION updatestaff;
    PRINT 'commited';
  END TRY
  BEGIN CATCH
    PRINT 'rollback ne';
    ROLLBACK TRAN updatestaff; 
  END CATCH
END

Đệ quy trong sql server

Trong Sql Server 2005, lệnh WITH cho phép ta thực hiện một vòng lặp đệ quy. Việc sử dụng nó trên dữ liệu dạng cây sẽ cho thấy tính tiện dụng của lệnh này.

Cấu trúc dữ liệu dạng cây (cha-con) không xa lạ với những người sử dụng máy tính. Trong Sql Server, ta có thể thiết kế một cách rất đơn giản dạng này.

Như trong hình, ta có nhiều category khác nhau, mỗi cái trong số đó lại có một hoặc nhiều con. Vậy mỗi category, ta sẽ có trường ID và Name, mô tả cho category đó. Còn việc tạo ra mối quan hệ cha con, ta phải thêm vào trường Parent_id, trường này sẽ trỏ tới ID của category mà nó phụ thuộc.

Vấn đề đặt ra là làm sao Select được Level của mỗi phần tử một cách nhanh chóng nhất?

Trước tiên, ta sẽ lấy ra các phần tử Root, là những phần tử trên cùng của cây, có Parent_Id bằng Null, và sẽ có level bằng 0.

Select id, name, 0 as aLevel
From Category
Where parent_id is null

Với các phần tử có level bằng 1 thì phải có Parent_Id bằng với ID của phần tử level 0.
Có nghĩa là, phần tử level thứ n, sẽ có Parent_Id bằng với ID của phần tử level thứ n-1.

Lợi dụng điều này, ta sẽ gọi đệ quy dùng WITH để tính level như sau:

WITH temp(id, name, alevel)
as (
    Select id, name, 0 as aLevel
    From Category
    Where parent_id is null
    Union All 
    Select b.id, b.name, a.alevel + 1
    From temp as a, Category as b
    Where a.id = b.parent_id
)
Select * 
From temp

Khi đó,ta sẽ thu được danh sách category với các level tương ứng.

 

Extract query string from an url (Csharp)

Nếu có một lúc nào đó cần lấy paramater (query string) trong chuỗi URL, hãy nhớ tới bài viết này. He he

C# đã cung cấp một hàm để phân tích các paramater trong URL thành một mảng [name, value].

HttpUtility.ParseQueryString(string query)

Chẳng hạn, ta có URL như sau: http://test.abc?p1=1&p2=2

Từ đây, chúng ta cần lấy phần query phía sau dấu chấm hỏi:

string url = "http://test.abc?p1=1&p2=2";
string query = url.Split('?')[1];
/*--> query = p1=1&p2=2 */

Giờ chỉ việc gọi hàm và lấy giá trị thôi.

NameValueCollection array = HttpUtility.ParseQueryString(query);

string p1 = array.Get("p1");
string p2 = array.Get("p2");
Tóm gọn lại:
public NameValueCollection ExtractParamUrl(string url)
{
  if (string.IsNullOrEmpty(url) || url.IndexOf('?') < 0)
    return null;

  string query = url.Split('?')[1];

  return HttpUtility.ParseQueryString(query);
}

 

Convert Audio, Video to Any Format using C#

Have you ever wondered how VLC is able to play almost any kind of video or audio format, yet many others cannot? The secret behind VLC is ffplay, an amazing open source project that combines hundreds of codecs into one small library. The people that made ffplay also made ffmpeg, which, among many other things, can convert any video or audio file to almost any kind of format. 

Project link: http://ffmpeg.org/

Note: You’ll need to either download and build the executable from the source code, or much easier, you can download a Win32 or Win64 build from an ffmpeg unofficial build provider:

Download link: http://ffmpeg.arrozcru.org/builds/

The library supports tens of codecs, many that are obsolete or that no one has heard of. The library is very configurable but also very smart, guessing most of the media’s parameters (resolution, bit rate, etc.) without you having to input it. Just give this library a source file and a destination file and format, and it will do the rest. 

In this article, I’ll briefly describe an attached ffmpeg C# wrapper I wrote so that you can bring this enormously useful tool to your applications. I abstracted the actual conversion logic, so that you can plug in your converter into my shell using the following interface:

public interface IConverter
{
    Process StartConversion(Conversion conversion);
}
The StartConversion method takes a Conversion object, which holds the input, output destinations, the final format, and some other properties. It returns a System.Diagnostics.Process object which is the .NET representation of a Windows process. 

If you want to plug in your own IConverter, you can extend my class ConversionManager and override the method:

protected override IConverter CreateConverter(string converterPath)
{
    return new FFMpegWrapper(converterPath);
}
where FFMpegWrapper is your IConverter.

You can use my FFMpegWrapper directly too without using the ConversionManager, but both need to be initialized with the path to the ffmpeg.exe  executable on your machine. 

The ConversionManager method supports synchronous and asynchronous conversion. It will also manage one or more async conversions for you, and exposes events for when the conversion starts, progresses, and finishes. 

Here is a basic overview of the public methods provided:

public void Convert(string source, string destination)

public void Convert(string source, string destination, string optionalArguments)

public Conversion ConvertAsync(string source, string destination)

public Conversion ConvertAsync(string source, string destination, string optionalArguments)
However, since I am just started a separate process and channeling the output through the event, the my wrapper won’t actually know how much of the conversion is left, or whether it finished successfully. It will just know when it finished. 

If you are interested, take a look at the provided project to see how I wrap the ffmpeg executable using System.Diagnostics.ProcessStartInfo. 

Enjoy your converted media!

Ivolo.Tools.Conversion Source.zip (4,33 kb)

Ivolo.Tools.Conversion_win32.dll (9,50 kb)