Hiển thị định dạng thời gian thông minh giống Facebook với SQL Server

Nhiều lần, có một yêu cầu để hiển thị ngày cuối cùng hoạt động và thời gian thông minh cho cuối cùng đăng nhập, tin nhắn cuối cùng, trò chuyện cuối cùng, vv.. giống như các mạng xã hội Vì vậy, tôi đã tạo ra một chức năng trong Microsoft SQL, mà sẽ trả về ngày hoạt động cuối cùng hoặc thời gian. Chức năng này sẽ so sánh thời gian ngày cuối cùng với thời gian ngày hiện tại đó là ‘GETDATE ()’ và sẽ trả về kết quả phù hợp.


Đây là các câu lệnh test

SELECT [dbo].[F_GetLastActiveDateTime] (dateadd(day,-1,getdate()))
GO
SELECT [dbo].[F_GetLastActiveDateTime] (dateadd(day,-2,getdate()))
GO
SELECT [dbo].[F_GetLastActiveDateTime] (dateadd(month,-1,getdate()))
GO
SELECT [dbo].[F_GetLastActiveDateTime] (dateadd(month,-2,getdate()))
GO
SELECT [dbo].[F_GetLastActiveDateTime] (dateadd(year,-3,getdate()))
GO
SELECT [dbo].[F_GetLastActiveDateTime] (dateadd(year,-1,getdate()))
GO
SELECT [dbo].[F_GetLastActiveDateTime] (getdate())

 

 

Còn đây là Function dùng để format thời gian:

CREATE FUNCTION [dbo].[F_GetLastActiveDateTime]
(
-- Add the parameters for the function here
@lastActiveDate Datetime
)
RETURNS varchar(30)
AS
BEGIN
DECLARE @LastActivity varchar(100)
SET @LastActivity = '';
-- Add the T-SQL statements to compute the return value here
DECLARE @today datetime, @nowLastActiveDate datetime
DECLARE @years int, @months int, @days int, @hours int, @minutes int, @seconds int, @h int, @m int, @s int
 
SELECT @today = GETDATE()
SELECT @nowLastActiveDate = DATEADD(year,DATEDIFF(year, @lastActiveDate, @today), @lastActiveDate)
 
SELECT @years = DATEDIFF(year, @lastActiveDate, @today) - (CASE WHEN @nowLastActiveDate > @today THEN 1 ELSE 0 END)
SELECT @months = MONTH(@today - @nowLastActiveDate) - 1
SELECT @days = DAY(@today - @nowLastActiveDate) - 1
 
SELECT @h = DATEDIFF(HOUR, @lastActiveDate, @today)
SELECT @m = DATEDIFF(MINUTE, @lastActiveDate, @today)
SELECT @s = DATEDIFF(SECOND, @lastActiveDate, @today)
 
SET @hours = (@h%24)
SET @minutes = (@m%60)
SET @seconds = (@s%60)
 
SET @LastActivity =
(CASE
WHEN @years = 1 THEN '1 year ago'
WHEN @years > 1 THEN convert(varchar(3),@years) + ' years ago'
WHEN @months = 1 THEN '1 month ago'
WHEN @months > 1 THEN convert(varchar(3),@months) + ' months ago'
WHEN @days = 1 THEN '1 day ago'
WHEN @days > 1 THEN convert(varchar(3),@days) + ' days ago'
WHEN @hours = 1 THEN '1 hour ago'
WHEN @hours > 1 THEN convert(varchar(3),@hours) + ' hours ago'
WHEN @minutes = 1 THEN '1 minute ago'
WHEN @minutes > 1 THEN convert(varchar(3),@minutes) + ' minutes ago'
WHEN @seconds = 1 THEN '1 second ago'
ELSE 'just now'
END)
 
RETURN @LastActivity;
 
END

 

 

Phím tắt mặc định trong PhpStorm

Như đã giới thiệu ở bài viết trước, PhpStorm hiện tại đang là IDE tuyệt vời và đáng để trải nghiệm nhất cho các lập trình viên, tuy nhiên để chúng ta có thể tận dụng được tối đa những gì công cụ cung cấp và để tiết kiệm thời gian cho những thao tác bằng tay thì chúng ta nên tìm hiểu và sử dụng những tổ hợp phím để cho công việc của chúng ta thêm hiệu quả.

**Lưu ý: Ở đây mình cũng đã highlight những hot key thường xuyên được sử dụng.

Sau đây là Keymap mặc định của PhpStorm trên Windows:

1.Chỉnh sửa

1 Ctrl + Space Gợi ý hoàn thiện những hàm, biến đang được viết dở
2 Ctrl + Shift + Enter Hoàn thiện nốt dòng đang viết.  
3 Ctrl + P Hiển thị thông tin các tham số cần điền trong hàm.
4 Ctrl + Q Tra cứu tài liệu nhanh chóng.
5 Ctrl + trỏ chuột lên phía trên của code Giới thiệu tóm tắt thông tin.
6 Ctrl + F1 Hiển thị mô tả về lỗi hoặc cảnh báo.
7 Alt + Insert Tạo mã … (Getters, Setters, Constructors).
8 Ctrl + O Override một method.
9 Ctrl + I Implement một method.
10 Ctrl + Alt + T Tạo ngoặc ngọn với … (if..else, try..catch, cho, vv).
11 Ctrl + / Comment / bỏ ghi chú với dòng bình luận.
12 Ctrl + Shift + / Comment / bỏ ghi chú với khối bình luận (nhiều dòng).
13 Ctrl + W Chọn liên tục (bôi đen) tăng khối mã (code).
14 Ctrl + Shift + W Giảm lựa chọn hiện tại trạng thái trước (13).
15 Alt + Q Thông tin Context.
16 Alt + Enter Hiển thị ý định hành động và sửa chữa tức thì.
17 Ctrl + Alt + L Định dạng lại code trong tab đang được hiển thị.
18 Ctrl + Alt + I Tự động xét con trỏ xuống dòng.
19 Tab / Shift + Tab Con trỏ xuống / lên chọn dòng.
20 Ctrl + X hoặc Shift + Delete Cắt dòng hiện hoặc khối đã chọn vào clipboard.
21 Ctrl + C hoặc Ctrl + Insert Sao chép dòng hiện tại hoặc khối đã chọn vào clipboard.
22 Ctrl + V hoặc Shift + Insert Dán từ clipboard.
23 Ctrl + Shift + V Dán từ bộ đệm gần đây …
24 Ctrl + D Duplicate dòng hiện hoặc khối đã chọn.
25 Ctrl + Y Xóa dòng, khối dòng đang được chọn.
26 Ctrl + Shift + J Đưa trỏ đến tham số kế tiếp.
27 Ctrl + Enter Đưa trỏ đến cuối dòng.
28 Shift + Enter Bắt đầu dòng mới.
29 Ctrl + Shift + U Bật tắt trường hợp cho chữ tại dấu nháy hoặc khối đã chọn.
30 Ctrl + Shift +] / [ Chọn cho đến khối mã kết thúc / bắt đầu.
31 Ctrl + Delete Xóa từ vị trí con trỏ đến cuối.
32 Ctrl + Backspace Xóa từ vị trí con trỏ đến đầu.
33 Ctrl + Numpad +/- Mở rộng / thu gọn khối mã.
34 Ctrl + Shift + Numpad + Mở rộng tất cả.
35 Ctrl + Shift + NumPad – Thu gọn tất cả.
36 Ctrl + F4 Đóng tab đang hoạt động biên tập.

2. Điều hướng

37 Ctrl + N  Tới Class
38 Ctrl + Shift + N  Đi tới file
39 Ctrl + Alt + Shift + N Đi tới biểu tượng
40 Alt + Left / Right Mở tab phía trước/sau
41 F12 Quay trở lại cửa sổ công cụ trước
42 Esc  Quay trở lại màn hình edit code
43 Shift + Esc Đóng hoạt động hoặc qua cửa sổ đang mở
44 Ctrl + Shift + F4 Đóng, dừng hành động Run/ Message / Search/ …
45 Ctrl + G Di chuyển đến dòng số
46 Ctrl + E Mở danh sách những tập tin đc mở gần đây
47 Ctrl + Alt + Left / Right Chuyển tới file đc edit trước/sau
48 Ctrl + Shift + Backspace Chuyển đến file chỉnh sửa cuối cùng
49 Alt + F1 Chọn file hoặc biểu tượng bất kì với kí tự được nhập
50 Ctrl + B hoặc Ctrl + Click  Chuyển tới nơi biến/hàm được khai báo
51 Ctrl + Alt + B  Chuyển tới nơi hàm/class được triển khai (s)
52 Ctrl + Shift + I  Mở tra cứu định nghĩa
53 Ctrl + Shift + B  Chuyển tới nơi kiểu được định nghĩa
54 Ctrl + U Chuyển tới super-method/super-class được định nghĩa
55 Alt + Up / Down Chuyển tới method trước/sau
56 Ctrl +] / [ Di chuyển đến nơi khối mã kết thúc / bắt đầu
57 Ctrl + F12 Mở popup cấu trúc project
58 Ctrl + H Mở hệ thống phân cấp các kiểu dữ liệu
59 Ctrl + Shift + H Mở hệ thống phân cấp các method
60 Ctrl + Alt + H Mở hệ thống phân cấp
61 F2 / Shift + F2  Highlight lỗi trước/sau
62 F4 / Ctrl + Enter Sửa nguồn / Xem mã nguồn
63 Alt + Home Hiển thị thanh điều hướng
64 F11 Chuyển đổi bookmark
65 Ctrl + F11 Chuyển đổi bookmark với mnemonic
66 Ctrl + # [0-9] Tới bookmark đánh số
67 Shift + F11 Hiển thị bookmark

3. Tìm kiếm và thay thế

68 Ctrl + F  Tìm
69 F3 Tới kết quả tiếp theo
70 Shift + F3 Tới kết quả trước đó
71 Ctrl + R  Thay thế
72 Ctrl + Shift + F  Tìm trong trong tất cả tập tin trong thư mục chỉ định
73 Ctrl + Shift + R Thay thế trong trong tất cả tập tin trong thư mục chỉ định

4. Tìm kiếm cách sử dụng

74 Alt + F7 / Ctrl + F7 Tìm những nơi được sử dụng/được sử dụng trong file
75 Ctrl + Shift + F7 Highlight những nơi được sử dụng
76 Ctrl + Alt + F7 Hiển thị cách dùng

5. Running

77 Alt + Shift + F10 Chọn cấu hình và chạy
78 Alt + Shift + F9 Chọn cấu hình và thực hiện debug
79 Shift + F10 Run
80 Shift + F9 Debug
81 Ctrl + Shift + F10 Run cấu hình context từ editor
82 Ctrl + Shift + X Mở command line

6. Debug

83 F8 Chạy qua
84 F7 Chạy vào
85 Shift + F7 Chạy vào thông minh
86 Shift + F8 Chạy ra khỏi context hiện tại
87 Alt + F9 Run từ nơi trỏ chuột
88 Alt + F8 Bảng đánh giá
89 F9 Resume chương trình
90 Ctrl + F8 Bật tắt breakpoint
91 Ctrl + Shift + F8 Xem breakpoint

7. Refactor

92 F5  Sao chép file
93 F6  Di chuyểnfile
94 Alt + Delete  Xóa file an toàn
95 Shift + F6   Rename file
96 Ctrl + Alt + N Hiển thị thông tin biến của hàm
97 Ctrl + Alt + M Hiển thị thông tin chi tiết của hàm
98 Ctrl + Alt + V Hiển thị thông tin chi tiết của biến
99 Ctrl + Alt + F Hiển thị thông tin của line
100 Ctrl + Alt + C Hiển thị thông tin của Constant

8. Version controls (svn/git)

101 Alt + backquote () Mở nhanh popup version controls
102 Ctrl + K Commit code
103 Ctrl + T Update code
104 Alt + Shift + C Xem thay đổi gần đây

9. Chỉnh sửa chung

105 Ctrl + Shift + A  Tìm kiếm action
106 Alt + # [0-9] Mở cửa sổ công cụ tương ứng
107 Ctrl + Shift + F12 Mở rộng tab đang được edit
108 Alt + Shift + F Thêm vào mục ưa thích
109 Alt + Shift + I Kiểm tra tập tin với cấu hình hiện tại
110 Ctrl + backquote () Switch schema
111 Ctrl + Alt + S Mở cửa sổ cài đặt nhanh
112 Ctrl + Tab Chuyển đổi giữa các tab và cửa sổ công cụ

10. Tổng kết

Trên đây là toàn bộ những phím tắt bạn có thể sử dụng trong PhpStorm. Bạn cũng có thể đặt lại những phím này để cho phù hợp với bản thân bằng cách mở cửa sổ Setting (Ctrl + Alt + S) sau đó search từ khóa “Keymap” sẽ có danh sách các hotkey hiện tại. Chúc các bạn làm việc hiệu quả và nếu có thắc mắc hoặc chia sẻ thì hãy để lại comment nhé.

How To Add Placeholder Text To Textbox In C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace MyApp
{
  public partial class TextBoxPalceHolder : Form
  {
    public TextBoxPalceHolder()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private void TextBoxPalceHolder_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      this.ActiveControl = label1;
      textBox1.GotFocus += new EventHandler(this.TextGotFocus);
      textBox1.LostFocus += new EventHandler(this.TextLostFocus);
    }
    public void TextGotFocus(object sender , EventArgs e)
    {
      TextBox tb = (TextBox)sender;
      if (tb.Text == "Your Text ..........")
      {
        tb.Text = "";
        tb.ForeColor = Color.Black;
      }
    }
    public void TextLostFocus(object sender , EventArgs e)
    {
      TextBox tb = (TextBox)sender;
      if(tb.Text=="")
      {
        tb.Text = "Your Text ..........";
        tb.ForeColor = Color.LightGray;
      }
    }
  }
}

 

Các phím tắt hữu dụng khi khởi động MacBook

Khi khởi động MacBook thông thường, bạn chỉ cần nhấn nút power và đợi màn hình desktop hiện ra. Nhưng nếu MacBook của bạn gặp vấn đề, bạn không thể khởi động vào Mac OS X bình thường hay đơn giản là bạn muốn có một phương thức khác để khởi động thì sau đây là một số thủ thuật đơn giản nhưng rất hữu ích cho những người đã, đang và có ý định làm quen với Mac :D 


Thao tác thực hiện là tắt nguồn Mac hoàn toàn, nhấn phím nguồn và giữ các phím sau đây:


- Giữ phím “”: khởi động từ USB, DVD.


- Giữ phím “”: khởi chạy trực tiếp vào Mac OS X bỏ qua Startup Disk.


- Giữ phím “”: khởi chạy từ Netboot server là hệ thống máy chủ - máy trạm. bạn có thể cài hoặc khởi động OS X thông qua mạng sử dụng dịch vụ OS X Server.


- Giữ phím “ ”: khởi chạy chế độ Target Disk Mode. chế độ này cho phép Mac khởi động qua cổng FireWire hay Thunderbolt. hoặc kết nối với 1 máy Mac khác như ổ đĩa ngoài.


- Giữ phím “ ”: khởi chạy Apple hardware test - chế độ kiểm tra lỗi phần cứng cho Mac.


- Giữ phím “ Option ”: khởi chạy menu boot - cho phép bạn chọn phân vùng khởi động.


- Giữ phím “ Shift ”: khởi chạy safemode cho Mac.


- Giữ phím “ Command + ”: khởi chạy phân vùng Recovery HD, cho phép bạn restore lại hệ điều hành cho Mac, hay sử dụng nhiều công cụ để sửa lỗi Mac.


- Giữ phím “ Command + Option + ”: khởi chạy vào Apple Server, cần có kết nối internet, là một chương trình bao gồm Disk Utility có khả năng download và cài đặt OS X, hoặc restore từ Time Machine Backup.


- Giữ phím “ Command + ”: khởi chạy vào Verbose mode - chế độ hiển thị những gì diễn ra trong quá trình khởi động Mac. 


-  Giữ phím “ Command + ”: khởi chạy vào Single-User mode - là chế độ đặc biệt để sửa lỗi ổ đĩa cứng.


- Giữ tổ hơp phím “ Command + Option + R + ”: reset PRAM - nhấn và giữ tổ hợp phím cho đến khi Mac phát ra tiếng khởi động 2 lần. Có tác dụng giải phóng PRAM đưa về cấu hình mặc định của display setting, time and date, time zone, speaker volume, DVD setting, Region.