SqlCommand

Các bài viết trong: Quan hệ C# và Database
Phần 1: Kết nối C# với Database
Phần 2: Sql Command
Phần 3: SqlDataReader & Dataset
Phần 4: Stored Procedure
Phần 5: Function và Trigger

Trong bài tiếp theo này sẽ giới thiệu về SqlCommand tầm quan trong và cách sử dụng SqlCommand

Có thể hiểu ngắn gọn là Lớp SqlCommand tạo một đối tượng để nắm giữ thông tin về mệnh lệnh. Nó phải đi kèm với một kết nối tồn tại để tạo và thi hành mệnh lệnh được viết ra. Xem ví dụ sau:

using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Data.SqlClient;

public partial class Database : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    // Khai báo chuỗi kết nối
    string connectString = @"Server =.\SQL2005;Initial Catalog=BaiTap;User ID=sa;Password=******";
    // Khai báo câu truy vấn
    string sql = @"SELECT count(*) FROM Customers";
    // Tạo một connection tới máy chủ
    SqlConnection conn = new SqlConnection(connectString);
    try
    {
      conn.Open();
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, conn);
      Label1.Text="Số bản ghi:= "+cmd.ExecuteScalar();

    }
    catch (SqlException ex)
    {
      Console.WriteLine("Error: " + ex);
    }
    finally
    {
      conn.Close();
    }
  }
}

Trong trang aspx bạn tạo một Label (<asp:Label ID="Label1" runat="server" />) để hiển thị kết quả. Khi chạy sẽ cho kết quả là: Số bản ghi:= 91 ( 91 là tổng số bản ghi trong bảng Customers)
Lưu ý:
- Một SqlCommand thông thường được khởi tạo như trên nó phải đi với một query và một connection, cụ thể ở đây là sql và conn. Nó nên đặt trong khối lệnh try vì nếu đặt ở ngoài khi kết nối không thành công thì chương trình ngưng hoạt động, ở tình trạng treo mà vẫn tiêu hao tài nguyên.
- Các cách thực thi của SqlCommand

Phương thức (Method) Giá trị trả về (Return Value)
ExecuteNonQuery() Trả về số hàng bị ảnh hưởng bởi câu lệnh SQL. Thường được sử dụng với các câu lệnh không trả về dữ liệu như Insert, delete, update,...
ExecuteScalar() Trả về hàng đầu tiên, cột đầu tiên của (một tập hợp) kết quả, các hàng/cột còn lại (nếu có) sẽ bị bỏ qua. Thường được sử dụng với các câu lệnh chỉ trả về 1 hàng, 1 cột kết quả (vd đếm số lượng nhân viên trong công ty).
ExecuteReader() Trả về đối tượng SqlDataReader - thường dùng cho việc đọc kết quả trả về của câu lệnh SQL là 1 tập hợp gồm nhiều hàng, nhiều cột - đối tượng này sẽ được giới thiệu kỹ hơn trong phần sau.
ExecuteXmlReader() Trả về đối tượng XmlReader - thường dùng để đọc kết quả trả về của câu lệnh SQL được lưu trữ ở dạng XML.

Trong ví dụ trên câu lệnh truy vấn chỉ trả về một giá trị nên ta sử dụng ExecuteScalar() Trường hợp câu truy vấn trả về nhiều giá trị (Dữ liệu dạng bảng) khi đó ta sẽ sử dụng ExecuteReader() xem ví dụ sau:

using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Data.SqlClient;

public partial class Database : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    string strHTML = "";
    strHTML+="<table border=\"0\" width=\"550\" cellspacing=\"1\" cellpadding=\"0\" bgcolor=\"#999966\" id=\"table2\">";
    strHTML+=" <tr>";
    strHTML += "    <td bgcolor=\"#CC3300\" align=\"center\"><font color=\"#FFFFFF\">CustomerID</font></td>";
    strHTML += "    <td bgcolor=\"#CC3300\" align=\"center\"><font color=\"#FFFFFF\">CompanyName</font></td>";
    strHTML += "    <td bgcolor=\"#CC3300\" align=\"center\"><font color=\"#FFFFFF\">ContactName</font></td>";
    strHTML += "    <td bgcolor=\"#CC3300\" align=\"center\"><font color=\"#FFFFFF\">Country</font></td>";
    strHTML+=" </tr>";
    // Khai báo chuỗi kết nối
    string connectString = @"Server =.\SQL2005;Initial Catalog=Northwind;User ID=sa;Password=******";
    // Khai báo câu truy vấn
    string sql = @"SELECT TOP 10 CustomerID, CompanyName, ContactName, Country FROM Customers ";
    // Tạo một connection tới máy chủ
    SqlConnection conn = new SqlConnection(connectString);
    try
    {
      conn.Open();
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, conn);
      SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
      while (reader.Read())
      {
        strHTML += "  <tr>";
        strHTML += "    <td bgcolor=\"#FFFFFF\">" + reader.GetValue(0) + "</td>";
        strHTML += "    <td bgcolor=\"#FFFFFF\">" + reader.GetValue(1) + "</td>";
        strHTML += "    <td bgcolor=\"#FFFFFF\">" + reader.GetValue(2) + "</td>";
        strHTML += "    <td bgcolor=\"#FFFFFF\">" + reader.GetValue(3) + "</td>";
        strHTML += "  </tr>";
      }
      reader.Close();//Đóng SqlDataReader
    }

    catch (SqlException ex)
    {
      Console.WriteLine("Error: " + ex);
    }
    finally
    {
      conn.Close();
    }
    strHTML += "</table>";
    Literal1.Text = strHTML;
  }
}

 

Trong trang aspx bạn cần tạo <asp:Literal ID="Literal1" runat="server" /> để hiển thị dữ liệu
Kết quả hiển thị như minh họa sau:

 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    string connectString = @"Server =.\SQL2005;Initial Catalog=Northwind;User ID=sa;Password=******";
    string queryInsert = @"INSERT INTO Employees (firstname,lastname) VALUES ('Pete','Houston')";
    string queryDelete = @"DELETE FROM Employees WHERE firstname = 'Pete' AND lastname = 'Houston'";
    // Tạo một kết nối tới máy chủ
    SqlConnection conn = new SqlConnection(connectString);
    try
    {
      conn.Open();
      // Thực thi câu lệnh Insert
      SqlCommand cmdInsert = new SqlCommand(queryInsert, conn); 
      cmdInsert.ExecuteNonQuery();
      // Thực thi lệnh Delete
      SqlCommand cmdDelete = new SqlCommand(queryDelete, conn);
      cmdDelete.ExecuteNonQuery();

    }
    catch (SqlException ex)
    {
      Console.WriteLine("Error: " + ex);
    }
    finally
    {
      conn.Close();
    }
  }

 

 

Khi thực thi code như ví dụ trên nó sẽ lần lượt thêm và xóa một bản ghi trong bảng Employees bằng 2 lệnh
cmdInsert.ExecuteNonQuery();
cmdDelete.ExecuteNonQuery();
Tương tự như vậy bạn có thể viết câu lệnh cho việc update 1 bản ghi

Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiều về cách chuyền tham số cho PARAMETERS (khá quan trọng): Không lẽ mỗi lần thay đổi lệnh ta lại thay đổi các query? Từ bất cập mà parameters ra đời, nó cho phép ta truyền vào các tham số một cách linh động và hiệu quả. Bạn xem ví dụ sau để hiểu về  PARAMETERS:

 

string connectString = @"Server =.\SQL2005;Initial Catalog=Northwind;User ID=sa;Password=******";
    string queryInsert = @"INSERT INTO Employees (firstname,lastname) VALUES (@firstname,@lastname)";
    // Tạo một connection tới máy chủ
    SqlConnection conn = new SqlConnection(connectString);
    try
    {
      conn.Open();
      SqlCommand cmdInsert = new SqlCommand(queryInsert, conn);
      //Khởi tạo
      cmdInsert.Parameters.Add("@firstname", SqlDbType.NVarChar, 10);
      cmdInsert.Parameters.Add("@lastname ", SqlDbType.NVarChar, 20);
      //Truyền giá trị
      cmdInsert.Parameters["@firstname"].Value = "Bui ";
      cmdInsert.Parameters["@lastname "].Value = "Hung";
      //Thực thi lệnh
      cmdInsert.ExecuteNonQuery();
    }
    catch (SqlException ex)
    {
      Console.WriteLine("Error: " + ex);
    }
    finally
    {
      conn.Close();
    }

Như vậy là trong bảng Employees bạn đã có thêm 1 Employee với fristname = "Bui " và lastname ="Hung"

 

Kết nối C# với Database

Các bài viết trong: Quan hệ C# và Database
Phần 1: Kết nối C# với Database
Phần 2: Sql Command
Phần 3: SqlDataReader & Dataset
Phần 4: Stored Procedure
Phần 5: Function và Trigger

Việc hiểu quan hệ giữa C# và Database trong việc xây dựng các ứng dụng (website) là rất quan trọng, Trong loạt bài viết này sẽ cung cấp các kiến thức nền tảng trong việc kết nối C# với Database. Bạn xem và bổ xung kiến thức cho khả năng lập trình của mình.

Trong bài viết đầu tiên này mình sẽ giới thiệu về  Kết nối C# với Database

Microsoft cung cấp các "data provider" như sau:

Data Provider Namespace Connection Class
ODBC System.Data.Odbc OdbcConnection
OLE DB System.Data.Oledb OledbConnection
Oracle System.Data.OracleClient OracleConnection
SQL Server System.Data.SqlClient SqlConnection
SQL Server CESystem.Data.SqlServerCe SqlCeConnection

Trong đó thường sử dụng nhất là: ODBC, OLE DB, SQL Server. Trong đó SQL là được dùng rộng rãi nhất, vì vậy SQL sẽ được chọn để minh họa. Và mình sẽ sử dụng Northwind database là cơ sở dữ liệu mẫu có sẵn khi bạn cài SQL server.
Ta sẽ bắt đầu bằng việc mở kết nối như ví dụ dưới đây:

 

using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Data.SqlClient;

public partial class Database : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    string connectString = @"Server =.\SQL2005;Initial Catalog=Northwind;User ID=sa;Password=******";
    // Tạo một connection tới máy chủ
    SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString);
    try
    {
      conn.Open();
      //thuc hien cac cong viec can thiet o day    
    }
    catch (SqlException ex)
    {
      Console.WriteLine("Error: " + ex);
    }
    finally
    {
      conn.Close();
    }
  }
}

Như vậy là xong việc kết nối.

 


Lưu ý:

 • Khối lệnh try..catch..finally là khối lệnh bạn nên luôn luôn thực hiện vì những lý do sau: Nếu bạn thực hiện lệnh conn.Open() thành công nó sẽ nhảy xuống thực hiện khối lệnh trong finally là conn.Close(), còn nếu kết nối không thành công nó sẽ xử lý ngoại lệ (Khối catch), sau đó cũng nhảy xuống thực hiện conn.Close(). Như vậy ta thấy dù kết nối thành công hay ko thành công thì việc conn.Close() trong khối lệnh finally đều được thực thi và nó sẽ hạn chế sự hao tổn tài nguyên. Vậy là cứ mở kết nối thực thi các yêu cầu xong ta lại đóng kết nối lại -> Sẽ không tốn tài nguyên.
 • Nếu bạn sử dụng  Windows Authentication thì chuỗi kết nối như sau: string connectString = @"Server =.\SQL2005;database=Northwind;Integrated Security = true";

Kỹ thuật phân trang trong trang asp.net dùng Store

Trên website này có viết bài "Kỹ thuật phân trang bằng Store Procedure" nhưng nhiều bạn chưa áp dụng được nó để phân trang trong asp.net và có nhiều bạn hỏi cách làm. Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thuật toán của bài viết đó vào trang asp.net.

Trong bài viết "Kỹ thuật phân trang bằng Store Procedure" thì dữ liệu hiển thị sẽ được chia làm 2 phần, một phần là dữ liệu truy vấn, một phần là chuỗi html hiển thị phân trang. Vậy để sử dụng nó bạn cần đổ dữ liệu từ Store vào DataSet. Khi đó phần dữ liệu truy vấn sẽ là Table[0] và phần hiển thị phân trang là Table[1]. Vậy bạn cần viết hàm để thực hiện nó. Để thực hiện mình lấy database Northwind, truy vấn dữ liệu từ bảng Customrs. Với Stored Procedure spPhanTrangSQL bạn xem ở bài viết  "Kỹ thuật phân trang bằng Store Procedure"  còn Store truy vẫn dữ liệu mình viết như sau:

CREATE PROCEDURE [dbo].[spCustomers_PhanTrang]
@currPage int,
@recodperpage int,
@Pagesize int
AS
Begin
  Begin
  WITH s AS
  (
    SELECT ROW_NUMBER() 
      OVER(ORDER BY CustomerID, 
      CompanyName) AS RowNum, 
      CustomerID, 
      CompanyName, 
      ContactName, City 
    FROM Customers 
  )
  Select * From s 
  Where RowNum Between 
    (@currPage - 1)*@recodperpage+1 
      AND @currPage*@recodperpage
  END
  -- Tính tổng số bản ghi
  DECLARE @Tolal int
  SELECT @Tolal=Count(*) FROM Customers

  EXEC spPhanTrangSQL 
      @Tolal, 
      @currPage, 
      @Pagesize, 
      @recodperpage
END

Trong trang aspx bạn cần một Gridview và một Literal để hiển thị dữ liệu như sau:

<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="620">
  <tr>
    <td style="width: 100%">
    <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False" BackColor="White"
    BorderColor="#CC9966" BorderStyle="None" BorderWidth="1px" CellPadding="4" Width="620px">
    <RowStyle BackColor="White" ForeColor="#330099" />
    <Columns>
      <asp:BoundField DataField="RowNum" HeaderText="RowNum" SortExpression="RowNum" />
      <asp:BoundField DataField="CustomerID" HeaderText="CustomerID" SortExpression="CustomerID" />
      <asp:BoundField DataField="CompanyName" HeaderText="CompanyName" SortExpression="CompanyName" />
      <asp:BoundField DataField="ContactName" HeaderText="ContactName" SortExpression="ContactName" />
      <asp:BoundField DataField="City" HeaderText="City" SortExpression="City" />
    </Columns>
    <FooterStyle BackColor="#FFFFCC" ForeColor="#330099" />
    <PagerStyle BackColor="#FFFFCC" ForeColor="#330099" HorizontalAlign="Center" />
    <SelectedRowStyle BackColor="#FFCC66" Font-Bold="True" ForeColor="#663399" />
    <HeaderStyle BackColor="#990000" Font-Bold="True" ForeColor="#FFFFCC" />
  </asp:GridView>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="width: 100%">
      <asp:Literal ID="ltlPhanTrang" runat="server"/></td>
  </tr>
</table>

Khi chạy dữ liệu được hiển thị như hình minh họa sau:

 

Giờ chúng ta sẽ viết  Các hàm cần thực hiện hiển thị dữ liệu:
1. Hàm thực thi một Store đổ dữ liệu vào DataSet

private static DataSet ThucThiStore_DataSet(
    string StoredProcedure, 
    params SqlParameter[] Parameters)
  {
  //Khai báo cuỗi kết nối
    string ConnectionString = 
    @"Server =.\SQL2005;Initial Catalog=Northwind;User ID=sa;Password=sa"; 
    SqlConnection Conn = new SqlConnection(ConnectionString);
    SqlCommand Command = new SqlCommand(StoredProcedure, Conn);
    if (Parameters != null)
    {
      Command.Parameters.Clear();
      Command.Parameters.AddRange(Parameters);
    }
    DataSet ds = new DataSet(); SqlDataAdapter da = 
      new SqlDataAdapter(StoredProcedure, Conn);
    Command.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
    da.SelectCommand = Command;
    try
    {
  //Mở kết nối
      Conn.Open();
      da.Fill(ds);
    }
    finally
    {
  // Đóng kết nối
      if (Conn.State == ConnectionState.Open)
        Conn.Close();
      Conn.Dispose();
    }
    return ds;
  }

2. Hàm lấy dữ liệu từ Store trả về một DataSet

private DataSet StoreToDataSet(
    int currPage, 
    int recodperpage, 
    int Pagesize)
  {
    DataSet dts = new DataSet();
    SqlParameter[] arrParam = {
        new SqlParameter("@currPage", SqlDbType.Int),
        new SqlParameter("@recodperpage", SqlDbType.Int),
        new SqlParameter("@Pagesize", SqlDbType.Int)
        };
    arrParam[0].Value = currPage;
    arrParam[1].Value = recodperpage;
    arrParam[2].Value = Pagesize;
    return ThucThiStore_DataSet("spCustomers_PhanTrang", arrParam);
  }

3. Hàm nạp dữ liệu để hiển thị

private void NapDuLieu(int currPage, int recodperpage, int Pagesize)
  {
    DataSet ds = StoreToDataSet(currPage, recodperpage, Pagesize);
    DataTable dtbData = ds.Tables[0];
    DataTable dtbPhanTrang = ds.Tables[1];
    if (dtbData.Rows.Count > 0)
    {
      GridView1.DataSource = dtbData;
      GridView1.DataBind();
      if (dtbPhanTrang.Rows.Count > 0)
      {
        ltlPhanTrang.Text = dtbPhanTrang.Rows[0]["PhanTrang"] + "";
      }
    }
  }

Trong hàm này bạn thấy dữ liệu được chia làm 2 phần như đã nói ở trên và Phân dữ liệu truy vấn là Table[0] được bind vào Gridview1 còn phần dữ liệu phân trang là Table[1] (Chỉ là 1 bản ghi dữ liệu dang html được gán vào ltlPhanTrang).
 
Trong hàm Page_Load bạn cần khai báo 1 biến page và hiển thị dữ liệu như sau:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    int page = int.Parse("0" + Request.QueryString["page"]);
  if (page == 0) page = 1;
    if (!IsPostBack)
    {
      NapDuLieu(page, 10, 5);
    }
  }

Xem hàm Page_Load bạn thấy mình truyền giá trị 10 là số bản ghi hiển thị cho mỗi trang (rowperpage) và giá trị 5 là số trang hiển thị mỗi phân đoạn (@PageSize)
 
Bạn có thể download mã nguồn trang asp mình viết về tham khảo tại đây.

PhanTrangaspx.rar (1,92 kb)

Tham khảo thêm bài viết về phân trang trong Gridview

Chúc bạn thành công

Ví dụ về phân trang trong gridview

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn viết phân trang đơn giản trong gridview. Với cách chọn trang hiển thị từ DropDownList. Trong ví dụ này hiển thị 10 bản ghi mỗi trang. Khi chọn trang từ DropDownList thì dữ liệu sẽ hiển thị theo trang được chọn. Bạn có thể xem demo tại đây

Dữ liệu minh họa mình lấy từ Access. Để làm phân trang như môt tả sau:

Để làm được điều đó bạn cần tạo gridview và tạo PageTemplate trong gridview.
Code trang asp.net như sau:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" 
CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="Default" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>hmweb.com.vn</title>
  <%--create by <a href="mailto:hungbv@hmweb.com.vn--%%3E%3C/head%3E%3Cbody%3E">hungbv@hmweb.com.vn--%>
</head>
<body>
</a>  <form id="form1" runat="server">
  <div style="text-align: center">
    <asp:Panel ID="Panel1" runat="server" 
    GroupingText="Ví dụ về phân trang Gridview"
      Width="610px">
    <asp:GridView id="CustomersGridView" 
    DataSourceID="AccessDataSource1"  
    autogeneratecolumns="False"
    allowpaging="True"
    ondatabound="CustomersGridView_DataBound" 
    runat="server" DataKeyNames="CustomerID" 
    BackColor="White" BorderColor="#CC9966" 
    BorderStyle="None" BorderWidth="1px" 
    CellPadding="4" Width="100%">
    <PagerStyle forecolor="#330099"
     backcolor="#FFFFCC" HorizontalAlign="Center"/>
    <PagerTemplate>
     <table width="100%">          
      <tr>            
       <td style="width:70%">

        <asp:Label id="MessageLabel"
         forecolor="Blue"
         text="Chọn trang:" 
         runat="server"/>
        <asp:DropDownList id="PageDropDownList"
         autopostback="true"
         onselectedindexchanged = "PageDropDownList_SelectedIndexChanged" 
         runat="server"/>
       </td>  
       <td style="width:70%; text-align:right">
        <asp:Label id="CurrentPageLabel"
         forecolor="Blue"
         runat="server"/>
       </td>
      </tr>          
     </table>
    </PagerTemplate> 
     <Columns>
       <asp:BoundField DataField="CustomerID" 
       HeaderText="CustomerID" ReadOnly="True" 
       SortExpression="CustomerID" />
       <asp:BoundField DataField="CompanyName" 
       HeaderText="CompanyName" SortExpression="CompanyName" />
       <asp:BoundField DataField="Address" 
       HeaderText="Address" SortExpression="Address" />
       <asp:BoundField DataField="City" 
       HeaderText="City" SortExpression="City" />
     </Columns>
      <RowStyle BackColor="White" ForeColor="#330099" />
      <FooterStyle BackColor="#FFFFCC" ForeColor="#330099" />
      <SelectedRowStyle BackColor="#FFCC66" Font-Bold="True" ForeColor="#663399" />
      <HeaderStyle BackColor="#990000" Font-Bold="True" ForeColor="#FFFFCC" />
   </asp:GridView>
    </asp:Panel>
    <asp:AccessDataSource ID="AccessDataSource1" 
    runat="server" DataFile="~/SP.mdb" 
    SelectCommand="SELECT [CustomerID], [CompanyName], [ContactName], [Address], [City] FROM [Customers]">
    </asp:AccessDataSource>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Trong code behind bạn làm như sau:

using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;

public partial class Default : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {

  }
  protected void PageDropDownList_SelectedIndexChanged(Object sender, EventArgs e)
  {
    GridViewRow pagerRow = CustomersGridView.BottomPagerRow;
    DropDownList pageList = (DropDownList)pagerRow.Cells[0].FindControl("PageDropDownList");
    // Thiết lập thuộc tính PageIndex Để hiển thị trang đuợc chọn.
    CustomersGridView.PageIndex = pageList.SelectedIndex;
  }

  protected void CustomersGridView_DataBound(Object sender, EventArgs e)
  {
    GridViewRow pagerRow = CustomersGridView.BottomPagerRow;
    DropDownList pageList = (DropDownList)pagerRow.Cells[0].FindControl("PageDropDownList");
    Label pageLabel = (Label)pagerRow.Cells[0].FindControl("CurrentPageLabel");

    if (pageList != null)
    {
      for (int i = 0; i < CustomersGridView.PageCount; i++)
      {
        int pageNumber = i + 1;
        ListItem item = new ListItem(pageNumber.ToString());
        if (i == CustomersGridView.PageIndex)
        {
          item.Selected = true;
        }
        pageList.Items.Add(item);
      }
    }

    if (pageLabel != null)
    {

      int currentPage = CustomersGridView.PageIndex + 1;
      // Cập nhật thông tin lable hiển thị trang
      pageLabel.Text = "Page " + currentPage.ToString() +
       " of " + CustomersGridView.PageCount.ToString();
    }
  }
}

Bạn có thể download mã nguồn về tham khảo

 

phantrang.rar (18,48 kb)

Hàm đọc số bằng chữ bằng C#

Khi lập trình có liên quan đến số liệu phải tính toán và yêu cầu phải đọc được số thành chữ như đọc tiền bằng chữ, Bài này sẽ hướng dẫn bạn viết hàm bằng C#

Để thực hiện đọc số thành chữ bạn cần viết hàm đọc số có 3 chữ số trước, Bạn hãy thực hiện theo các hàm dưới đây.
Bạn đọc và hiểu được thuật toán thì không khó khăn để chuyển đổi bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Bài sau mình sẽ giới thiệu hàm "đọc tiền bằng chữ bằng javascript" dùng thuật toán trên

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;

namespace hmweb.Services
{
  public class cCommonFunction
  {
    private string[] ChuSo = new string[10] { " không", " một", " hai", " ba", " bốn", " năm", " sáu", " bẩy", " tám", " chín" };
    private string[] Tien = new string[6] { "", " nghìn", " triệu", " tỷ", " nghìn tỷ", " triệu tỷ" };
    // Hàm đọc số thành chữ
    public string DocTienBangChu(long SoTien, string strTail)
    {
      int lan, i;
      long so;
      string KetQua = "", tmp = "";
      int[] ViTri = new int[6];
      if (SoTien < 0) return "Số tiền âm !";
      if (SoTien == 0) return "Không đồng !";
      if (SoTien > 0)
      {
        so = SoTien;
      }
      else
      {
        so = -SoTien;
      }
      //Kiểm tra số quá lớn
       if (SoTien > 8999999999999999)
      {
        SoTien = 0;
       return "";
      }
      ViTri[5] = (int)(so / 1000000000000000);
      so = so - long.Parse(ViTri[5].ToString()) * 1000000000000000;
      ViTri[4] = (int)(so / 1000000000000);
      so = so - long.Parse(ViTri[4].ToString()) * +1000000000000;
      ViTri[3] = (int)(so / 1000000000);
      so = so - long.Parse(ViTri[3].ToString()) * 1000000000;
      ViTri[2] = (int)(so / 1000000);
      ViTri[1] = (int)((so % 1000000) / 1000);
      ViTri[0] = (int)(so % 1000);
      if (ViTri[5] > 0)
      {
        lan = 5;
      }
      else if (ViTri[4] > 0)
      {
        lan = 4;
      }
      else if (ViTri[3] > 0)
      {
        lan = 3;
      }
      else if (ViTri[2] > 0)
      {
        lan = 2;
      }
      else if (ViTri[1] > 0)
      {
        lan = 1;
      }
      else
      {
        lan = 0;
      }
      for (i = lan; i >= 0; i--)
      {
        tmp = DocSo3ChuSo(ViTri[i]);
        KetQua += tmp;
        if (ViTri[i] != 0) KetQua += Tien[i];
        if ((i > 0) && (!string.IsNullOrEmpty(tmp))) KetQua += ",";//&& (!string.IsNullOrEmpty(tmp))
      }
      if (KetQua.Substring(KetQua.Length - 1, 1) == ",") KetQua = KetQua.Substring(0, KetQua.Length - 1);
      KetQua = KetQua.Trim() + strTail;
      return KetQua.Substring(0, 1).ToUpper() + KetQua.Substring(1);
    }

    // Hàm đọc số có 3 chữ số
    private string DocSo3ChuSo(int baso)
    {
      int tram, chuc, donvi;
      string KetQua = "";
      tram = (int)(baso / 100);
      chuc = (int)((baso % 100) / 10);
      donvi = baso % 10;
      if ((tram == 0) && (chuc == 0) && (donvi == 0)) return "";
      if (tram != 0)
      {
        KetQua += ChuSo[tram] + " trăm";
        if ((chuc == 0) && (donvi != 0)) KetQua += " linh";
      }
      if ((chuc != 0) && (chuc != 1))
      {
        KetQua += ChuSo[chuc] + " mươi";
        if ((chuc == 0) && (donvi != 0)) KetQua = KetQua + " linh";
      }
      if (chuc == 1) KetQua += " mười";
      switch (donvi)|
      {
        case 1:
          if ((chuc != 0) && (chuc != 1))
          {
            KetQua += " mốt";
          }
          else
          {
            KetQua += ChuSo[donvi];
          }
          break;
        case 5:
          if (chuc == 0)
          {
            KetQua += ChuSo[donvi];
          }
          else
          {
            KetQua += " lăm";
          }
          break;
        default:
          if (donvi != 0)
          {
            KetQua += ChuSo[donvi];
          }
          break;
      }
      return KetQua;
    }
  }
}