Custom Date Validator - DatePicker JQuery

jQuery.validator.addMethod(
      "customDateValidator",
      function(value, element) {
        // parseDate throws exception if the value is invalid
        try { jQuery.datepicker.parseDate('d/m/yy', value); return true; }
        catch (e) { return false; }
      },
        " Nhập ngày hợp lệ (d/m/yyyy)"
      );
$("#frm").validate();
$("#WorkingDate").rules("add", { customDateValidator: true });
$("#WorkingDate").datepicker({
   dateFormat: 'd/m/yy'
});

Ví dụ lấy dữ liệu từ các Controls ASP.NET

Trong bài này, bạn sẽ thấy danh sách một số ví dụ mã jQuery hữu dụng cho controls ASP.NET mà chúng ta thường sử dụng hàng ngày. Một điều, trong khi tạo ra đối tượng của bất kỳ controls ASP.NET, luôn luôn sử dụng ClientID. Vì các trang khi được sử dụng Master thì ID của các controls ASP.NET được thay đổi trong thời gian chạy.

Lấy giá trị label:

$('#<%=Label1.ClientID%>').text();

Gán giá trị cho label:

$('#<%=Label1.ClientID%>').text("New Value");

Lấy giá trị Textbox:

$('#<%=TextBox1.ClientID%>').val();

Gán giá trị cho Textbox:

$('#<%=TextBox1.ClientID%>').val("New Value");

Lấy giá trị Dropdown:

$('#<%=DropDownList1.ClientID%>').val();

Gán giá trị cho Dropdown:

$('#<%=DropDownList1.ClientID%>').val("New Value");

Lấy giá trị trị phần tử được chọn dropdown:

$('#<%=DropDownList1.ClientID%> option:selected').text();

Lấy trạng thái Checkbox:

$('#<%=CheckBox1.ClientID%>').attr('checked');

Chọn Checkbox:

$('#<%=CheckBox1.ClientID%>').attr('checked',true);

Bỏ chọn Checkbox:

$('#<%=CheckBox1.ClientID%>').attr('checked',false);

Lấy Tình trạng Radiobutton:

$('#<%=RadioButton1.ClientID%>').attr('checked');

Chọn RadioButton:

$('#<%=RadioButton1.ClientID%>').attr('checked',true);

Bỏ chọn RadioButton:

$('#<%=RadioButton1.ClientID%>').attr('checked',false);

Disable any control:

$('#<%=TextBox1.ClientID%>').attr('disabled', true);

Kích hoạt một control:

$('#<%=TextBox1.ClientID%>').attr('disabled', false);

Gán thuộc tính chỉ đọc cho Textbox:

$('#<%=TextBox1.ClientID%>').attr('readonly', 'readonly');

Chỉ cho phép nhập số vào textbox

Đoạn code bên dưới giúp ta chỉ cho phép nhập số vào textbox

$(document).ready(function(){
$("#<%= txtNumbers.ClientID%>").keydown(function(event) {
  if (event.keyCode == 46 || event.keyCode == 8) {
  }
  else {
    if (event.keyCode < 95) {
     if (event.keyCode < 48 || event.keyCode > 57) {
        event.preventDefault();
     }
    }
    else {
       if (event.keyCode < 96 || event.keyCode > 105) {
         event.preventDefault();
       }
    }
   }
  });
});

Show Time: 30 jQuery Calendar Date Picker Plugins

Today we will be featuring calendar date pickers to let you output planners, calendars even more easier, most of these date pickers are built on jQuery and jQuery UI (User Interface).

I would consider these date pickers as frameworks with great functionality, but most of them require modifying and some styling, but I think it’s really acceptable since each project needs it’s own design and you should change style of calendar plugin too. These plugins will help you and your visitors keep track what’s happening in specific project and help to organize time!

 

Show Time: 30 jQuery Calendar Date Picker Plugins

Khác...

Thêm target blank và nofollow cho links trong blog

Trước đây tui có hướng dẫn chèn thuộc tính target="_blank" cho các link trong bài viết để khi click vào link đó sẽ mở ra 1 tab mới trong trình duyệt. Như vậy người đọc sẽ không phải rời trang hiện thời để đọc trang mới. Tiếc là blog của tui hiện giờ đã không còn hoạt động, nên hôm nay tôi trình bày lại thủ thuật này kèm 1 chút cải tiến cho phép chèn cả thuộc tính rel="nofollow" cho các link ra trang ngoài, có domain khác domain của blog.

Đoạn code chèn vào blog khá đơn giản do tôi dùng jQuery để làm. Mở template của bạn lên, chèn đoạn code sau ngay trước thẻ </body>

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">

$(function() {
  var domain = 'http://hontap.blogspot.com';

  // Them target="_blank" cho tat ca cac link
  $('a').attr('target', '_blank');

  // Them rel="nofollow" cho cac link den trang web khac (khong cung domain)
  $('a:not([href^=' + domain + '])').attr('rel', 'nofollow');
});
</script>
Các bạn chỉ cần sửa dòng khai báo domain trong đoạn code trên là được.

Đoạn code trên dùng javascript để chèn nofollow nên có thể sẽ không hiệu quả (trong việc kiểm soát PageRank) nếu các con bọ của các trình duyệt không đọc được javascript.