AngularJs: Giao tiếp giữa các controller

AngularJs Scope được tổ chức theo dạng phân cấp và lồng nhau. Mỗi ứng dụng có duy nhất 1 $rootScope. Các $scope khác đều kế thừa và nằm dưới nó.

Trường hợp bạn muốn chia sẽ dữ liệu giữa các controller, thì có rất nhiều cách khác nhau.

Angularjs hỗ trợ 2 phương thức: $broadcast và $emit. Vận dụng 2 hàm này, bạn có thể chia sẽ dữ liệu dễ dàng, đặc biệt là nó rất hữu ích khi bạn làm ứng dụng Single Page Application.

$broadcast: lan truyền sự kiện xuống các con của nó
$emit: lan truyền sự kiện theo hướng lên trên

Ví dụ về broadcast

Để lan truyền sự kiện từ 1 controller đến tất cả controller còn lại, bạn tạo 1 service để thực hiện việc lan truyền từ rootScope. Khác...

Xóa tất cả dòng trống trong Visual Studio

 1. Bấm Ctrl+H (Find and Replace)
 2. Chọn"Use Regular Expressions"
 3. Gõ "^$\n" trong ô Find what
 4. Để trống ô Replace With.
 5. Bấm"Replace All"
 

Tất cả các dòng trống sẽ bị xóa
Giải thích:

 1. ^: bắt đầu 1 dòng
 2. $: kết thúc 1 dòng

Chúc các bạn thành công

Nguồn: http://nhatkyhoctap.blogspot.com/2014/04/xoa-tat-ca-dong-trong-trong-visual.html

Một số lệnh về Identity Column ở SQL Server

set identity về 0

DBCC CHECKIDENT('tableName', RESEED, NEW_RESEED_VALUE)

Nếu muốn sét giá trị cho identity thì chạy lệnh 

-- Set Identity insert on so that value can be inserted into this column
SET IDENTITY_INSERT YourTable ON
GO
-- Insert the record which you want to update with new value in identity column
INSERT INTO YourTable(IdentityCol, otherCol) VALUES(13,'myValue')
GO
-- Delete the old row of which you have inserted a copy (above) (make sure about FK's)
DELETE FROM YourTable WHERE ID=3
GO
--Now set the idenetity_insert OFF to back to prevoius track
SET IDENTITY_INSERT YourTable OFF

 

AutoMapper

AutoMapper là gì?

AutoMapper là một thư viện dùng để mapping object tới object (object-to-object mapper). Nó cho phép bạn mapping các thuộc tính trong cùng một object tới các thuộc tính của một object kiểu khác. Ví dụ, bạn có thể mapping một heavy enity (một entity có nhiều thuộc tính) Customer tới một đối tượng thuộc lớp CustomerDTO hoàn toàn tự động bằng cách sử dụng AutoMapper.

Vấn đề

Đã bao giờ bạn viết đoạn code như này chưa:

Customer customer = GetCustomerFromDB();

CustomerViewItem customerViewItem = new CustomerViewItem()
              {
                FirstName = customer.FirstName,
                LastName = customer.LastName,
                DateOfBirth = customer.DateOfBirth,
                NumberOfOrders = customer.NumberOfOrders
              };

ShowCustomerInDataGrid(customerViewItem);

Chúng ta có entity Customer, và chúng ta sắp bind các đối tượng Customers lên DataGrid, nhưng như chúng ta đã biết, entity Customer quá nặng, và có quá nhiều thuộc tính không cần thiết, chúng ta cần một object nhẹ cân và duyên dáng hơn, do đó chúng ta sẽ ưu tiên bind object CustomerViewItem lên grid.Khác...

ViewData, ViewBag và TempData – các tùy chọn truyền dữ liệu trong ASP.NET MVC

ASP.NET MVC cung cấp 3 tùy chọn ViewData, ViewBag và TempData để truyền dữ liệu từ controller vào view và trong request kế tiếp. ViewData và ViewBag tương tự như nhau, TempData thực hiện thêm nhiệm vụ. Chúng ta sẽ nói về điểm chính của 3 đối tượng:

Sự giống nhau giữa ViewBag và ViewData:

1. Giúp duy trì dữ liệu khi bạn di chuyển từ view vào controller

2. Được dùng để truyền dữ liệu từ controller vào view tương ứng

3. Chu kỳ tồn tại ngắn, giá trị sẽ thành null khi redirect xuất hiện. Đây là bởi vì mục tiêu thiết kế các đối tượng này là để giao tiếp giữa controller và view

Sự khác nhau giữa ViewBag và ViewData:

1. ViewData là 1 từ điển các đối tượng (dictionary) kế thừa từ lớp ViewDataDictionary và có thể truy cập dùng chuỗi key.

2. ViewBag là thuộc tính động (dynamic) mang đến thuận lợi từ đặc tính mới của C# 4.0

3. ViewData yêu cầu chuyển kiểu với các kiểu dữ liệu phức tạp và kiểm tra giá trị null để tránh lỗi

4. ViewBag không yêu cầu chuyển kiểu với các kiểu dữ liệu phức tạp

Ví dụ về ViewBag và ViewData:

public ActionResult Index()
{
  ViewBag.Name = "Ngoc Dinh NGUYEN";
  return View();
}
public ActionResult Index()
{
  ViewData["Name"] = "Ngoc Dinh NGUYEN";
  return View();
}

Trong View:

@ViewBag.Name 
@ViewData["Name"]

TempData:

TempData cũng là 1 từ điển đối tượng (dictionary) kế thừa từ lớp TempDataDictionary, được lưu trong 1 chu kỳ rất ngắn. Điểm khác biệt chính là chu kỳ sống của đối tượng. TempData giữ thông tin trong khoảng thời gian HTTP Request. Điều này có nghĩa là chỉ từ 1 trang đến 1 trang khác. Điều này cũng hoạt động với 302/303 redirection bởi vì nó cùng HTTP Request. Giúp duy trì dữ liệu khi bạn di chuyển từ 1 controller sang 1 controller khác hoặc từ hành động này sang hành động khác. Nói cách khác, khi bạn redirect, TempData giúp duy trì dữ liệu giữa các redirect. Nó là biến cục bộ dùng trong session. Nó yêu cầu chuyển kiểu cho các kiểu dữ liệu phức tạp, và kiểm tra giá trị null để tránh lỗi. Thông thường nó dùng để lưu error message hoặc validation message.

public ActionResult Index()
{
  var model = new Review()
        {
          Body = "Start",
          Rating = 5
        };
  TempData["ModelName"] = model;
  return RedirectToAction("About");
}

public ActionResult About()
{
  var model = TempData["ModelName"];
  return View(model);
}