Show Time: 30 jQuery Calendar Date Picker Plugins

Today we will be featuring calendar date pickers to let you output planners, calendars even more easier, most of these date pickers are built on jQuery and jQuery UI (User Interface).

I would consider these date pickers as frameworks with great functionality, but most of them require modifying and some styling, but I think it’s really acceptable since each project needs it’s own design and you should change style of calendar plugin too. These plugins will help you and your visitors keep track what’s happening in specific project and help to organize time!

 

Show Time: 30 jQuery Calendar Date Picker Plugins

Khác...

Hàm đọc số bằng chữ bằng Javascript

Khi lập trình có liên quan đến số liệu phải tính toán và yêu cầu phải đọc được số thành chữ như đọc tiền thành chữ. Bạn có thể dùng ngôn ngữ lập trình như C#, VB, hay php để thực hiện, Ở bài này mình sẽ viết hàm đọc số thành chữ bằng javascript

Khi bạn dùng javascript bạn sẽ hạn chế được việt dùng AutoPostback của trang. Và nếu chương trình có yêu cầu chỉ dùng các phím số và phím Enter để tính toán, khi nhập xong ở 1 ô con trỏ sẽ tự động sang ô kế tiếp và đọc tiền bằng chữ cho dữ liệu vừa nhập. Giải pháp tốt nhất là dùng Javascript.

Bài viết sau sẽ mô tả việc ứng dụng của hàm đọc số thành chữ trong javascript
Tương tự bạn hoàn toàn có thể sử dụng thuật toán này để đọc số bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Mình cũng đã viết hàm tương ứng bằng C#

Bạn thực hiện hàm như sau:

var ChuSo=new Array(" không "," một "," hai "," ba "," bốn "," năm "," sáu "," bảy "," tám "," chín ");
var Tien=new Array( "", " nghìn", " triệu", " tỷ", " nghìn tỷ", " triệu tỷ");

//1. Hàm đọc số có ba chữ số;
function DocSo3ChuSo(baso)
{
  var tram;
  var chuc;
  var donvi;
  var KetQua="";
  tram=parseInt(baso/100);
  chuc=parseInt((baso%100)/10);
  donvi=baso%10;
  if(tram==0 && chuc==0 && donvi==0) return "";
  if(tram!=0)
  {
    KetQua += ChuSo[tram] + " trăm ";
    if ((chuc == 0) && (donvi != 0)) KetQua += " linh ";
  }
  if ((chuc != 0) && (chuc != 1))
  {
      KetQua += ChuSo[chuc] + " mươi";
      if ((chuc == 0) && (donvi != 0)) KetQua = KetQua + " linh ";
  }
  if (chuc == 1) KetQua += " mười ";
  switch (donvi)
  {
    case 1:
      if ((chuc != 0) && (chuc != 1))
      {
        KetQua += " mốt ";
      }
      else
      {
        KetQua += ChuSo[donvi];
      }
      break;
    case 5:
      if (chuc == 0)
      {
        KetQua += ChuSo[donvi];
      }
      else
      {
        KetQua += " lăm ";
      }
      break;
    default:
      if (donvi != 0)
      {
        KetQua += ChuSo[donvi];
      }
      break;
    }
  return KetQua;
}

//2. Hàm đọc số thành chữ (Sử dụng hàm đọc số có ba chữ số)

function DocTienBangChu(SoTien)
{
  var lan=0;
  var i=0;
  var so=0;
  var KetQua="";
  var tmp="";
  var ViTri = new Array();
  if(SoTien<0) return "Số tiền âm !";
  if(SoTien==0) return "Không đồng !";
  if(SoTien>0)
  {
    so=SoTien;
  }
  else
  {
    so = -SoTien;
  }
  if (SoTien > 8999999999999999)
  {
    //SoTien = 0;
    return "Số quá lớn!";
  }
  ViTri[5] = Math.floor(so / 1000000000000000);
  if(isNaN(ViTri[5]))
    ViTri[5] = "0";
  so = so - parseFloat(ViTri[5].toString()) * 1000000000000000;
  ViTri[4] = Math.floor(so / 1000000000000);
   if(isNaN(ViTri[4]))
    ViTri[4] = "0";
  so = so - parseFloat(ViTri[4].toString()) * 1000000000000;
  ViTri[3] = Math.floor(so / 1000000000);
   if(isNaN(ViTri[3]))
    ViTri[3] = "0";
  so = so - parseFloat(ViTri[3].toString()) * 1000000000;
  ViTri[2] = parseInt(so / 1000000);
   if(isNaN(ViTri[2]))
    ViTri[2] = "0";
  ViTri[1] = parseInt((so % 1000000) / 1000);
   if(isNaN(ViTri[1]))
    ViTri[1] = "0";
  ViTri[0] = parseInt(so % 1000);
 if(isNaN(ViTri[0]))
    ViTri[0] = "0";
  if (ViTri[5] > 0)
  {
    lan = 5;
  }
  else if (ViTri[4] > 0)
  {
    lan = 4;
  }
  else if (ViTri[3] > 0)
  {
    lan = 3;
  }
  else if (ViTri[2] > 0)
  {
    lan = 2;
  }
  else if (ViTri[1] > 0)
  {
    lan = 1;
  }
  else
  {
    lan = 0;
  }
  for (i = lan; i >= 0; i--)
  {
    tmp = DocSo3ChuSo(ViTri[i]);
    KetQua += tmp;
    if (ViTri[i] > 0) KetQua += Tien[i];
    if ((i > 0) && (tmp.length > 0)) KetQua += ',';//&& (!string.IsNullOrEmpty(tmp))
  }
  if (KetQua.substring(KetQua.length - 1) == ',')
  {
    KetQua = KetQua.substring(0, KetQua.length - 1);
  }
  KetQua = KetQua.substring(1,2).toUpperCase()+ KetQua.substring(2);
  return KetQua;//.substring(0, 1);//.toUpperCase();// + KetQua.substring(1);
}