Hàm chuyển chuỗi có dấu (Unicode) thành không dấu

Bài này mình viết hàm chuyển một chuỗi ký tự có dấu (Unicode), chuyển thành chuỗi không dấu

Ứng dụng của hàm này bạn có thể tạo thêm một trường trong table của TB_BaiViet, để khi cần tạo liên kết  dạng http://blog.thuvienit.com/post/2010/11/19/Tao-mot-ham-ma-hoa-voi-T-SQL.aspx

CREATE FUNCTION [dbo].[fuChuyenCoDauThanhKhongDau]
(
   @strInput NVARCHAR(4000)
)
RETURNS NVARCHAR(4000)
AS
BEGIN  
  IF @strInput IS NULL RETURN @strInput
  IF @strInput = '' RETURN @strInput
  DECLARE @RT NVARCHAR(4000)
  DECLARE @SIGN_CHARS NCHAR(136)
  DECLARE @UNSIGN_CHARS NCHAR (136)
  SET @SIGN_CHARS = N'ăâđêôơưàảãạáằẳẵặắầẩẫậấèẻẽẹéềểễệế
         ìỉĩịíòỏõọóồổỗộốờởỡợớùủũụúừửữựứỳỷỹỵý
         ĂÂĐÊÔƠƯÀẢÃẠÁẰẲẴẶẮẦẨẪẬẤÈẺẼẸÉỀỂỄỆẾÌỈĨỊÍ
         ÒỎÕỌÓỒỔỖỘỐỜỞỠỢỚÙỦŨỤÚỪỬỮỰỨỲỶỸỴÝ'
         +NCHAR(272)+ NCHAR(208)
  SET @UNSIGN_CHARS = N'aadeoouaaaaaaaaaaaaaaaeeeeeeeeee
         iiiiiooooooooooooooouuuuuuuuuuyyyyy
         AADEOOUAAAAAAAAAAAAAAAEEEEEEEEEEIIIII
         OOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUYYYYYDD'
  DECLARE @COUNTER int
  DECLARE @COUNTER1 int
  SET @COUNTER = 1
  WHILE (@COUNTER <=LEN(@strInput))
  BEGIN 
   SET @COUNTER1 = 1
   --Tìm trong chuỗi mẫu
    WHILE (@COUNTER1 <=LEN(@SIGN_CHARS)+1)
    BEGIN
   IF UNICODE(SUBSTRING(@SIGN_CHARS, @COUNTER1,1))
      = UNICODE(SUBSTRING(@strInput,@COUNTER ,1) )
   BEGIN     
     IF @COUNTER=1
       SET @strInput = SUBSTRING(@UNSIGN_CHARS, @COUNTER1,1)
       + SUBSTRING(@strInput, @COUNTER+1,LEN(@strInput)-1) 
     ELSE
       SET @strInput = SUBSTRING(@strInput, 1, @COUNTER-1)
       +SUBSTRING(@UNSIGN_CHARS, @COUNTER1,1)
       + SUBSTRING(@strInput, @COUNTER+1,LEN(@strInput)- @COUNTER)
       BREAK
        END
       SET @COUNTER1 = @COUNTER1 +1
    END
   --Tìm tiếp
    SET @COUNTER = @COUNTER +1
  END
  SET @strInput = replace(@strInput,' ','-')
  RETURN @strInput
END

Ví dụ:

SELECT dbo.fuChuyenCoDauThanhKhongDau (N'Tạo một hàm mã hoá với T-SQL')

 --Sẽ trả về kết quả là

Tao-mot-ham-ma-hoa-voi-T-SQL