Phân trang trong SQL

Xin giới thiệu với các bạn Procedure phân trang dữ liệu trong SQL server
Giả sử ta có 1 bảng trong cơ sở dữ liệu chỉ gốm 2 trường là CateID và CateName. sau đây là Store phân trang khi cần truy vấn dữ liệu có phân trang

CREATE PROCEDURE [dbo].[spPhanTrang_Table] (
  @PageNumber int,
  @PageSize int
)

AS
  DECLARE @Start int, @End int
  BEGIN TRANSACTION GetDataSet
  SET @Start = (((@PageNumber - 1) * @PageSize) + 1)
  IF @@ERROR <> 0
    GOTO ErrorHandler
  SET @End = (@Start + @PageSize - 1)
  IF @@ERROR <> 0
    GOTO ErrorHandler
  CREATE TABLE #TemporaryTable (
    Row int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    CateID int, CateName nvarchar(100)
  )
  IF @@ERROR <> 0
      GOTO ErrorHandler
  INSERT INTO #TemporaryTable
    SELECT CateID, CateName FROM [TB_Category] 
  IF @@ERROR <> 0
    GOTO ErrorHandler
  SELECT CateID, CateName 
    FROM #TemporaryTable
    WHERE (Row >= @Start) AND (Row <= @End)
  IF @@ERROR <> 0
    GOTO ErrorHandler
  DROP TABLE #TemporaryTable
  COMMIT TRANSACTION GetDataSet
  RETURN 0
ErrorHandler:
ROLLBACK TRANSACTION GetDataSet
RETURN @@ERROR

Để sử dụng Store trên Bạn dùng lệnh:

EXEC spPhanTrang_Table (1,20) -- Nếu bạn muốn hiển thị dữ liệu trang 1 và 20 bản ghi trên 1 trang

Chúc các bạn thành công