Tính số ngày trong tháng

Khi lập trình với cơ sở dữ liệu, có thể bạn sẽ cần tính số ngày của tháng để thực hiện mục đích nào đó (Tính số liệu trung bình theo tháng chằng hạn). Tôi xin sẽ giới thiệu với bạn hàm được viết trong SQL

Bạn mở SQL Query viết hàm như sau:
Hàm trả về kiểu Int
Input: Tháng, Năm
Output: Số ngày của tháng

 

CREATE FUNCTION dbo.funDaysInMonth (
@Thang Int,
@Nam  Int
) 
RETURNS int
AS 
BEGIN  

DECLARE @mNgay Int

IF @Thang = 2 
  BEGIN
    IF((@Nam % 4 = 0 AND @Nam %100<>0)OR(@Nam % 400 = 0))
      SET @mNgay = 29
    ELSE
      SET @mNgay = 28
  END
ELSE
  SELECT @mNgay = 
    CASE @Thang
      WHEN 1 THEN 31
      WHEN 3 THEN 31
      WHEN 5 THEN 31
      WHEN 7 THEN 31
      WHEN 8 THEN 31
      WHEN 10 THEN 31
      WHEN 12 THEN 31
      WHEN 4 THEN 30
      WHEN 6 THEN 30
      WHEN 9 THEN 30
      WHEN 11 THEN 30
    END

RETURN @mNgay
END

Bạn có thể kiểm tra bằng lệnh sau:

Select dbo.funDaysInMonth (2,2004) --29
Select dbo.funDaysInMonth (2,2005) --28Chúc các bạn thành công!