Chỉ cho phép nhập số vào textbox

Đoạn code bên dưới giúp ta chỉ cho phép nhập số vào textbox

$(document).ready(function(){
$("#<%= txtNumbers.ClientID%>").keydown(function(event) {
  if (event.keyCode == 46 || event.keyCode == 8) {
  }
  else {
    if (event.keyCode < 95) {
     if (event.keyCode < 48 || event.keyCode > 57) {
        event.preventDefault();
     }
    }
    else {
       if (event.keyCode < 96 || event.keyCode > 105) {
         event.preventDefault();
       }
    }
   }
  });
});