Làm thế nào để Declare, Instantiate, và sử dụng là một Delegate

Trong C# 1.0 và trở về sau, các delegate có thể được kê khai như trong ví dụ sau.

// Declare a delegate.
delegate void Del(string str);

// Declare a method with the same signature as the delegate.
static void Notify(string name)
{
     Console.WriteLine("Notification received for: {0}", name);
}

// Create an instance of the delegate.
Del del1 = new Del(Notify);C# 2.0 cung cấp một cách đơn giản để viết delegate trước đó, như trong ví dụ sau.

// C# 2.0 provides a simpler way to declare an instance of Del.
Del del2 = Notify;

Trong C# 2.0 và sau, nó cũng có thể sử dụng một method anonymous để khai báo và khởi tạo là một delegate, như trong ví dụ sau.

// Instantiate Del by using an anonymous method.
Del del3 = delegate(string name) { Console.WriteLine("Notification received for: {0}", name); };Trong C# 3.0 và sau, các delegate cũng có thể được khai báo và khởi tạo bằng cách sử dụng là một biểu thức lambda, như trong ví dụ sau.

// Instantiate Del by using a lambda expression.
Del del4 = name => { Console.WriteLine("Notification received for: {0}", name); };Việc sử dụng các các delegate phát huy tốt chức năng tách giữa các cơ sở dữ liệu mã hiệu sách và các khách hàng. Mã khách hàng không có kiến thức về cách các cuốn sách được lưu trữ hoặc làm thế nào mã hiệu sách tìm thấy cuốn sách bìa mềm. Các mã hiệu sách không có kiến thức về những gì xử lý được thực hiện trên những cuốn sách bìa mềm sau khi nó tìm thấy chúng.

// A set of classes for handling a bookstore:
namespace Bookstore
{
    using System.Collections;

    // Describes a book in the book list:
    public struct Book
    {
        public string Title; // Title of the book.
        public string Author; // Author of the book.
        public decimal Price; // Price of the book.
        public bool Paperback; // Is it paperback?

        public Book(string title, string author, decimal price, bool paperBack)
        {
           Title = title;
           Author = author;
           Price = price;
           Paperback = paperBack;
        }
    }

    // Declare a delegate type for processing a book:
    public delegate void ProcessBookDelegate(Book book);

    // Maintains a book database.
    public class BookDB
    {
        // List of all books in the database:
        ArrayList list = new ArrayList();

        // Add a book to the database:
        public void AddBook(string title, string author, decimal price, bool paperBack)
        {
           list.Add(new Book(title, author, price, paperBack));
        }

        // Call a passed-in delegate on each paperback book to process it:
        public void ProcessPaperbackBooks(ProcessBookDelegate processBook)
        {
           foreach (Book b in list)
           {
               if (b.Paperback)
                  // Calling the delegate:
                  processBook(b);
           }
        }
    }
}

// Using the Bookstore classes:
namespace BookTestClient
{
    using Bookstore;

    // Class to total and average prices of books:
    class PriceTotaller
    {
        int countBooks = 0;
        decimal priceBooks = 0.0m;

        internal void AddBookToTotal(Book book)
        {
            countBooks += 1;
            priceBooks += book.Price;
        }

        internal decimal AveragePrice()
        {
            return priceBooks / countBooks;
        }
    }

     // Cla ss to test the book database:
     class TestBookDB
     {
        // Print the title of the book.
        static void PrintTitle(Book b)
        {
             System.Console.WriteLine(" {0}", b.Title);
        }

        // Execution starts here.
        static void Main()
        {
              BookDB bookDB = new BookDB();

              // Initialize the database with some books:
              AddBooks(bookDB);
              // Print all the titles of paperbacks:
              System.Console.WriteLine("Paperback Book Titles:");

              // Create a new delegate object associated with the static
              // method Test.PrintTitle:
              bookDB.ProcessPaperbackBooks(PrintTitle);
              // Get the average price of a paperback by using
              // a PriceTotaller object:
              PriceTotaller totaller = new PriceTotaller();
              // Create a new delegate object associated with the nonstatic
              // method AddBookToTotal on the object totaller:
              bookDB.ProcessPaperbackBooks(totaller.AddBookToTotal);

              System.Console.WriteLine("Average Paperback Book Price: ${0:#.##}",
              totaller.AveragePrice());
         }

         // Initialize the book database with some test books:
         static void AddBooks(BookDB bookDB)
         {
             bookDB.AddBook("The C Programming Language",
                 "Brian W. Kernighan and Dennis M. Ritchie", 19.95m, true);
             bookDB.AddBook("The Unicode Standard 2.0",
                 "The Unicode Consortium", 39.95m, true);
             bookDB.AddBook("The MS-DOS Encyclopedia",
                 "Ray Duncan", 129.95m, false);
             bookDB.AddBook("Dogbert's Clues for the Clueless",
                 "Scott Adams", 12.00m, true);
         }
     }
}


/* Output:
Paperback Book Titles:
The C Programming Language
The Unicode Standard 2.0
Dogbert's Clues for the Clueless
Average Paperback Book Price: $23.97
*/