Làm thế nào để sử dụng Left Outer Joins

Một left outer join là một join, trong đó mỗi phần tử của các bộ sưu tập đầu tiên được t

class Person
{
    public string FirstName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }
}

class Pet
{
    public string Name { get; set; }
    public Person Owner { get; set; }
}


public static void LeftOuterJoinExample()
{
    Person magnus = new Person { FirstName = "Magnus", LastName = "Hedlund" };
    Person terry = new Person { FirstName = "Terry", LastName = "Adams" };
    Person charlotte = new Person { FirstName = "Charlotte", LastName = "Weiss" };
    Person arlene = new Person { FirstName = "Arlene", LastName = "Huff" };
    Pet barley = new Pet { Name = "Barley", Owner = terry };
    Pet boots = new Pet { Name = "Boots", Owner = terry };
    Pet whiskers = new Pet { Name = "Whiskers", Owner = charlotte };
    Pet bluemoon = new Pet { Name = "Blue Moon", Owner = terry };
    Pet daisy = new Pet { Name = "Daisy", Owner = magnus };
    // Create two lists.
    List<Person> people = new List<Person> { magnus, terry, charlotte, arlene };
    List<Pet> pets = new List<Pet> { barley, boots, whiskers, bluemoon, daisy };
    var query = from person in people
       join pet in pets on person equals pet.Owner into gj
       from subpet in gj.DefaultIfEmpty()
       select new { 
           person.FirstName, PetName = (subpet == null ? String.Empty : subpet.Name)  
       };
    foreach (var v in query)
    {
       Console.WriteLine("{0,-15}{1}", v.FirstName + ":", v.PetName);
    }
}
// This code produces the following output:
//
// Magnus: --- > Daisy
// Terry: --- > Barley
// Terry: --- > Boots
// Terry: --- > Blue Moon
// Charlotte: --- > Whiskers
// Arlene: --- >
rả về, bất kể nó có bất kỳ yếu tố tương quan trong bộ sưu tập thứ hai. Bạn có thể sử dụng LINQ để thực hiện một left outer join bằng cách gọi DefaultIfEmpty kết quả của một group join.

Ví dụ sau đây cho thấy làm thế nào để sử dụng Methos DefaultIfEmpty kết quả của một group join để thực hiện một left outer join.

Bước đầu tiên trong việc tạo ra một left outer join trong hai bộ sưu tập là để thực hiện một bên join bằng cách sử dụng một group join. Trong ví dụ này, danh sách các đối tượng Person inner join vào danh sách các đối tượng PET dựa trên một Person object phù hợp với Pet.Owner.

Bước thứ hai là để bao gồm mỗi yếu tố của bộ sưu tập (left) đầu tiên trong tập hợp kết quả ngay cả khi không có yếu tố phù hợp trong bộ sưu tập phải. Điều này được thực hiện bằng cách gọi DefaultIfEmpty trên mỗi chuỗi kết hợp các yếu tố từ các group join. Trong ví dụ này, DefaultIfEmpty được gọi vào mỗi chuỗi các đối tượng phù hợp với PET. Nó trả về một bộ sưu tập có chứa một giá trị, mặc định duy nhất nếu các trình tự của các đối tượng phù hợp PET trống cho bất kỳ đối tượng Person, qua đó đảm bảo rằng kết quả mỗi đối tượng Person được đại diện trong bộ sưu tập.