Làm thế nào để thực hiện Grouped Join

Các group join rất hữu ích cho tạo ra các cấu trúc phân cấp dữ liệu. Những cặp này mỗi yếu tố từ các bộ sưu tập đầu tiên với một tập hợp các yếu tố tương quan từ các bộ sưu tập thứ hai.

Ví dụ, một class hoặc cơ sở dữ liệu một bảng quan hệ có tên là Sinh viên có thể chứa hai lĩnh vực: Id và Name. Một class thứ hai hoặc bảng cơ sở dữ liệu quan hệ có tên là khóa học có thể có hai lĩnh vực: StudentId và CourseTitle. Một nhóm tham gia của hai nguồn dữ liệu, dựa trên kết hợp Student.Id và Course.StudentId, sẽ từng nhóm sinh viên với một bộ sưu tập của các đối tượng học.

Ví dụ đầu tiên trong chủ đề này cho bạn thấy làm thế nào để thực hiện một group join. Ví dụ thứ hai chỉ cho bạn cách sử dụng một nhóm join để tạo ra các phần tử XML.

Ví dụ Group Join :

Ví dụ sau đây thực hiện một nhóm join của các đối tượng của loại hình Person và PET dựa trên những người phù hợp với property Pet.Owner. Không giống như một group không join, mà sẽ tạo ra một cặp của các yếu tố cho mỗi trận đấu, các group join tạo ra chỉ có một kết quả là đối tượng cho từng thành phần của bộ sưu tập đầu tiên, mà trong ví dụ này là một đối tượng Person. Các yếu tố tương ứng từ các bộ sưu tập thứ hai, trong ví dụ này là Pet đối tượng, được nhóm lại thành một bộ sưu tập. Cuối cùng, chức năng kết quả chọn tạo ra một loại giấu tên cho mỗi trận đấu mà bao gồm Person.FirstName và một bộ sưu tập của các đối tượng Pet.

class Person
{
    public string FirstName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }
}
class Pet
{
    public string Name { get; set; }
    public Person Owner { get; set; }
}
/// <summary>
/// This example performs a grouped join.
/// </summary>
public static void GroupJoinExample()
{
    Person magnus = new Person { FirstName = "Magnus", LastName = "Hedlund" };
    Person terry = new Person { FirstName = "Terry", LastName = "Adams" };
    Person charlotte = new Person { FirstName = "Charlotte", LastName = "Weiss" };
    Person arlene = new Person { FirstName = "Arlene", LastName = "Huff" };
    Pet barley = new Pet { Name = "Barley", Owner = terry };
    Pet boots = new Pet { Name = "Boots", Owner = terry };
    Pet whiskers = new Pet { Name = "Whiskers", Owner = charlotte };
    Pet bluemoon = new Pet { Name = "Blue Moon", Owner = terry };
    Pet daisy = new Pet { Name = "Daisy", Owner = magnus };
    // Create two lists.
    List<Person> people = new List<Person> { magnus, terry, charlotte, arlene };
    List<Pet> pets = new List<Pet> { barley, boots, whiskers, bluemoon, daisy };
    // Create a list where each element is an anonymous type
    // that contains the person's first name and a collection of
    // pets that are owned by them.
    var query = from person in people
         join pet in pets on person equals pet.Owner into gj
         select new { OwnerName = person.FirstName, Pets = gj };
    foreach (var v in query)
    {
        // Output the owner's name.
       Console.WriteLine("{0}:", v.OwnerName);
       // Output each of the owner's pet's names.
       foreach (Pet pet in v.Pets)
          Console.WriteLine(" {0}", pet.Name);
    }
}

Group join rất lý tưởng cho việc tạo ra XML bằng cách sử dụng LINQ to XML. Ví dụ sau là tương tự như ví dụ trước, ngoại trừ thay vì tạo ra các loại giấu tên, chức năng chọn kết quả tạo ra các phần tử XML mà đại diện cho các đối tượng tham gia.

Bạn chỉ cần thay đổi dòng dưới cho ví dụ ở trên.

// Create XML to display the hierarchical organization of people and their pets.
XElement ownersAndPets = new XElement("PetOwners", 
    from person in people join pet in pets on person equals pet.Owner into gj
        select new XElement("Person",
            new XAttribute("FirstName", person.FirstName),
            new XAttribute("LastName", person.LastName),
            from subpet in gj
              select new XElement("Pet", subpet.Name)));
Console.WriteLine(ownersAndPets);