SỰ KHÁC BIỆT GIỮA LỚP TRỪU TƯỢNG ABSTRACT VÀ GIAO DIỆN INTERFACE

 

Đối với lập trình C# hay lập trình hướng đối tượng nói chung, vấn đề kế thừa sẽ đem lại nhiều phiền toái nếu bạn chưa nắm rõ về vấn đề này. Vậy thì sự khác biệt giữa lớp abstract interface ở chỗ nào?

Một lớp trừu tượng thì không có thể hiện nghĩa là ta không thể khởi tạo nó bằng toán tử new, và một phương thức trong nó là abstract thì chỉ được đưa ra định nghĩa (khai báo) mà không được thực thi và nó sẽ được overriden lại trong các lớp con kế thừa. Và trong lớp mà tồn tại phương thức abstract thì lớp đó cũng được định nghĩa abstract.

Đối với giao diện thì khác hoàn toàn với lớp trừu tượng, nó định nghĩa một cách cứng nhắc các phương thức và thuộc tính trong chúng nghĩa là không cho phép ta thực thi bất kỳ một đoạn mã nào. Và tất cả các thành viên trong nó đều được định nghĩa công khai (public). Một cách tổng quan về giao diện: Giao diện là ràng buộc, giao ước đảm bảo cho các lớp hay các cấu trúc sẽ thực hiện một điều gì đó. Khi một lớp thực thi một giao diện, thì lớp này báo cho các thành phần client biết rằng lớp này có hỗ trợ các phương thức, thuộc tính, sự kiện và các chỉ mục khai báo trong giao diện.

Một số lưu ý khi sử dụng abstract hay interface

Một class chỉ có thể kế thừa từ một abstract class, nhưng có thể kế thừa nhiều interface.

Trong Interface chỉ có thể khai báo các fields, methods, mà không được hiện thực nó. Còn đối với abstract thì dùng các biến, hiện thực cách methods.

Các fields, methods trong interace đều là public và bắt buộc các class kế thừa phải cài đặt nó (abstract). Trong abstract class thì có các fields, methods có thể là private, internal, public, protected và có thể là abstract hoặc non-abstract.

Interface dùng để gom các hành động cần được hiện thực, các khả năng của một đối tượng, còn abstract class cho các lớp thừa kế cùng 1 loại, tính chất hay trạng thái.

Abstract class có tốc độ thực thi nhanh hơn interface.

Thêm 1 tính năng mới vào interface sẽ phá vỡ toàn bộ các lớp hiện thực, còn abstract thì không.

Ví dụ về interface, các thành viên của interface phải được thực thi trong các lớp mà kế thừa từ nó

 

public interface IPlayer
{
  string Name {get; set;}
  Player Actor { get; set; } 
  Bitmap Image { get; set; }
}

 

Ví dụ dưới đây khai báo một lớp abstract có các thành viên trong nó là abstract và non-abstract, và được thực thi trong lớp con là Faculty

 

abstract class Employee
{
  protected string m_str_department;
  protected double m_db_salary;
  protected int m_i_dateHired;
  public string Department
  {
    get { return m_str_department; }
    set { m_str_department = value; }
  }
  public double Salary
  {
    get { return m_db_salary; }
    set { m_db_salary = value; }
  }
  public int DateHired
  {
    get { return m_i_dateHired; }
    set { m_i_dateHired = value; }
  }
  public override string ToString()
  {
    return "Employee: " + m_str_name
    + "\nEmail: " + m_str_email;
  }
  public abstract double CalculateBonus();
  public abstract int CalculateVacation();
}

class Faculty : Employee
{
  string m_str_rank;
  double m_db_hours;
  public override double CalculateBonus()
  {
    return 1000 + 0.05 * m_db_salary;
  }
  public override int CalculateVacation()
  {
    if (m_i_dateHired > 3)
    {
      if (m_str_rank == "Senior Lecture")
        return 6;
      return 5;
    }
    if (m_str_rank == "Senior Lecture")
      return 5;
    return 4;
  }
}

Nguồn: http://vubka.blogspot.com/2010/08/su-khac-biet-giua-lop-truu-tuong.html

 

 

và một bài viết khác cũng khá dễ hiểu

Interface & Abstract class !

Thường khi mới tiếp xúc với Interface Abstract Class sẽ có nhiều câu hỏi hoàn toàn không ngớ ngẩn rằng "Dùng Interface để làm gì? Trong khi chỉ thừa kế được mỗi cái tên Method!".

Nói kế thừa thì chính xác chỉ có Abstract mới là kế thừa thực sự, Interface là Implement, not Inherit. Trong Abstract, chúng ta xây dựng nên lớp Base với đầy đủ các thành phần của một Class, bao gồm các Property, Method, riêng các Method Abstract thì là No Body ! Cái No Body này giống với Interface, Interface chỉ gồm tên của các Method, nó hoàn toàn No Body, không có gì cả. 

Ví dụ :

interface IGeometry
{
  bool IsEmpty();
  bool Overlaps(Geometry geom);
  Geometry Boundary();
}
abstract class Geometry : IGeometry
{
  protected string _Id;
  public virtual string GetId()
  {
    return _Id;
  }
  public virtual bool Overlaps(Geometry geom)
  {
    return SharpMap.Geometries.SpatialRelations.Overlaps(this, geom);
  }
  public abstract bool IsEmpty();
  public abstract Geometry Boundary();
}

Trong ví dụ trên, IGeometry là một Interface bao gồm 3 prototype – không được định nghĩa thân hàm. Geometry là một Abstract Class  kế thừa luôn  IGeometry Interface. Geometry  có một property kiểu string là _Id, một hàm trả về kiểu string là GetId để trả về giá trị _Id, các thành phần này được thiết kế dùng cho việc kế thừa sau này của các lớp khác. Đồng thời, Geometry bắt buộc chứa 3 hàm đã được mô tả trong IGeometry Interface là Overlap, IsEmpty và Boundary. 

Điều gì làm nên đặc trưng của một Abstract Class, đó chính là 3 hàm abstract không được định nghĩa thân hàm. Các hàm này sẽ được định nghĩa trong các lớp dẫn xuất có  kế thừa  từ Geometry. Lại thêm một câu hỏi nữa, việc định nghĩa các hàm Abstract có bị bắt buộc trong lớp dẫn xuất không, xin thưa rằng bắt buộc! 

Nhìn một cách nào đó, bạn có thể thấy rằng, Interface giống như những câu lạc bộ, và Abstract class là một ông bố trong gia đình. 

Một câu lạc bộ luôn luôn có một bộ quy tắc hay nôi qui mà mọi thành viên luôn phải tuân theo. Một ông bố trong gia đình thì khác, ông có tài sản mà con cháu có thể kế thừa, ông cũng có những qui định trong di chúc – ai là người được kế thừa tài sản của ông! 

Bạn có thể tham gia cùng lúc nhiều câu lạc bộ như việc một Class "kế thừa" (Implement) nhiều Interface. Một khi đã tham gia vào CLB nào, bạn phải tuân thủ tất cả các qui tắc của CLB đó, không quan tâm bạn là thành viên của bao nhiêu CLB. Đó là việc tại sao phải Implement đầy đủ các Interface member.

CLB không để lại tài sản cho các bạn, nhưng bố của bạn thì có, ông ấy cho bạn tài sản (không nếu ông ấy không thích Laughing) và cũng bắt bạn tuân theo các qui tắc – gia qui. Và một khi đã là con của người này thì bạn không thể nào là con của người khác giống như không thể kế thừa từ nhiều Abstract Class!

 Chú ý, đôi khi bạn không thực hiện vài qui định nào đó (có người yêu chẳng hạn), hãy nói với bố bạn, ông ấy sẽ đồng ý! C# cũng thế,lời xin phép là : throw new NotImplementedException();

Nguồn: http://nvhuan.wordpress.com/2010/01/19/interface-abstract-class/