Các hàm Jquery thông dụng

Tắt mở một input

$("#fname").attr("disabled",true);
$("#hname").removeAttr("disabled");


Lấy giá trị một CheckBox

$("[id$='ID']").is(':checked')

Lấy giá trị một Radio button

$("#ID input:radio:checked").val();
$('input:radio[name=NameOfRadioButtons]:checked').val();

Kiểm tra xem input có mở không

$('#the_name').is(':enabled') 

Các sự kiện, Selector

$(document).ready(function(){ 
  $('input[name="Name"]').change(function(){   
  });
  $('#ID').click(function () {  
  });
  $('#ID').dblclick(function () { 
  });
});

Còn tiếp...