Access to report file denied

Trong khi viết web có sử dụng ứng dụng thì sau khi xuất file thường có lỗi này

Access denied. Error in File C:\WINDOWS\TEMP\bclstheolo {3F8FE46A-BBC5-4748-AA56-38C8EBF4A44C}.rpt: Access to report file denied. Another program may be using it.

đây là lỗi có lẽ là website không có quyền nhòm ngó trong thư mục C:\WINDOWS\TEMP , mình đã khắc phục bằng cách trong IIS6 phân quyền cho tài khoảng IIS_WPG quyền đọc, ghi xóa sửa, nó chung là full thế là nó chạy được