Một số lệnh về Identity Column ở SQL Server

set identity về 0

DBCC CHECKIDENT('tableName', RESEED, NEW_RESEED_VALUE)

Nếu muốn sét giá trị cho identity thì chạy lệnh 

-- Set Identity insert on so that value can be inserted into this column
SET IDENTITY_INSERT YourTable ON
GO
-- Insert the record which you want to update with new value in identity column
INSERT INTO YourTable(IdentityCol, otherCol) VALUES(13,'myValue')
GO
-- Delete the old row of which you have inserted a copy (above) (make sure about FK's)
DELETE FROM YourTable WHERE ID=3
GO
--Now set the idenetity_insert OFF to back to prevoius track
SET IDENTITY_INSERT YourTable OFF

 

AutoMapper

AutoMapper là gì?

AutoMapper là một thư viện dùng để mapping object tới object (object-to-object mapper). Nó cho phép bạn mapping các thuộc tính trong cùng một object tới các thuộc tính của một object kiểu khác. Ví dụ, bạn có thể mapping một heavy enity (một entity có nhiều thuộc tính) Customer tới một đối tượng thuộc lớp CustomerDTO hoàn toàn tự động bằng cách sử dụng AutoMapper.

Vấn đề

Đã bao giờ bạn viết đoạn code như này chưa:

Customer customer = GetCustomerFromDB();

CustomerViewItem customerViewItem = new CustomerViewItem()
              {
                FirstName = customer.FirstName,
                LastName = customer.LastName,
                DateOfBirth = customer.DateOfBirth,
                NumberOfOrders = customer.NumberOfOrders
              };

ShowCustomerInDataGrid(customerViewItem);

Chúng ta có entity Customer, và chúng ta sắp bind các đối tượng Customers lên DataGrid, nhưng như chúng ta đã biết, entity Customer quá nặng, và có quá nhiều thuộc tính không cần thiết, chúng ta cần một object nhẹ cân và duyên dáng hơn, do đó chúng ta sẽ ưu tiên bind object CustomerViewItem lên grid.Khác...