AngularJs: Giao tiếp giữa các controller

AngularJs Scope được tổ chức theo dạng phân cấp và lồng nhau. Mỗi ứng dụng có duy nhất 1 $rootScope. Các $scope khác đều kế thừa và nằm dưới nó.

Trường hợp bạn muốn chia sẽ dữ liệu giữa các controller, thì có rất nhiều cách khác nhau.

Angularjs hỗ trợ 2 phương thức: $broadcast và $emit. Vận dụng 2 hàm này, bạn có thể chia sẽ dữ liệu dễ dàng, đặc biệt là nó rất hữu ích khi bạn làm ứng dụng Single Page Application.

$broadcast: lan truyền sự kiện xuống các con của nó
$emit: lan truyền sự kiện theo hướng lên trên

Ví dụ về broadcast

Để lan truyền sự kiện từ 1 controller đến tất cả controller còn lại, bạn tạo 1 service để thực hiện việc lan truyền từ rootScope. Khác...

Xóa tất cả dòng trống trong Visual Studio

  1. Bấm Ctrl+H (Find and Replace)
  2. Chọn"Use Regular Expressions"
  3. Gõ "^$\n" trong ô Find what
  4. Để trống ô Replace With.
  5. Bấm"Replace All"
 

Tất cả các dòng trống sẽ bị xóa
Giải thích:

  1. ^: bắt đầu 1 dòng
  2. $: kết thúc 1 dòng

Chúc các bạn thành công

Nguồn: http://nhatkyhoctap.blogspot.com/2014/04/xoa-tat-ca-dong-trong-trong-visual.html