Không gõ được trong hộp Search trong win 10

Cụ thể hiện tượng

  • Can't type into Cortana search field
  • Can't type to search in Start Menu
  • Can't type to search in Win 10 App Store
  • Can't type in taskbar search
  • Can't type in Settings search

Fix

Win+R > taskschd.msc > Task Scheduler Library > Microsoft > Windows > TextServicesFramework. Right click MsCtfMonitor and choose Enable. Reboot your PC.

Nếu không thấy tìm import file dưới vào

MsCtfMonitor.xml (3,48 kb)