Chuyển dữ liệu dạng text (Char or nvarchar) sang datetime

Bạn muốn chuyển đổi dữ liệu từ text (Char or nvarchar) sang datetime. Bạn có thể xem hàm sau đây. Tôi viết hàm chuyển dạng text (dd/MM/yyyy) còn các định dạng khác bạn có thể Alter hàm để dùng cho đúng mục đích.

 

--Input: char/varchar
--Output: datetime

CREATE FUNCTION dbo.ChuyenTextSangDateTime
(@mNgay nvarchar(10)) 
RETURNS datetime
AS 

BEGIN 
  DECLARE @mDate  datetime
  if (len(@mNgay)>=8)--đủ ngày tháng năm
  Set @mDate= cast(substring(@mNgay,
  CHARINDEX('/',@mNgay,0)+1,
  CHARINDEX('/',@mNgay, CHARINDEX('/',@mNgay,0)+1)
  -CHARINDEX('/',@mNgay,0)-1 )+'/'+
  substring( @mNgay,0,CHARINDEX('/',@mNgay,0))+'/'+
  substring(@mNgay, 
  CHARINDEX('/',@mNgay,CHARINDEX('/',@mNgay,0)+1)+1 , 
  len(@mNgay)-CHARINDEX('/',@mNgay,CHARINDEX('/',@mNgay,0)+1))
  as datetime)
  else
  if (len(@mNgay)>4 AND len(@mNgay)<8)--có tháng năm
  Set @mDate=cast(substring(@mNgay,0,CHARINDEX('/',@mNgay,0))+'/01/'+
    substring(@mNgay, CHARINDEX('/',@mNgay,0)+1, 
    len(@mNgay)-CHARINDEX('/',@mNgay,0))
        as datetime)
  else-- có năm
    Set @mDate= cast( '01/01/'+ @mNgay as datetime)

  return @mDate
END

Bạn có thể chạy thử hàm trên như sau:

SELECT dbo.ChuyenTextSangDateTime ('22/08/2009')

Chúc các bạn thành công!

 

Convert Font từ TCVN3 sang Unicode

Vấn đề chuyển đổi font chữ trong SQL đã được nhắc đến nhiều, và nếu bạn là lập trình viên và đã làm nhiều dự án chắc là bạn đã từng gặp vấn đề này: Chuyển font từ TCVN3 sang Unicode.

Tôi xin giới thiệu các bạn hàm convert sau:

CREATE FUNCTION dbo.funConvertToUnicode
 (@strInput VARCHAR(4000) )
RETURNS NVARCHAR(4000) AS 
BEGIN 
  DECLARE @strOutput NVARCHAR(4000)
  DECLARE @TCVN CHAR(671)
  DECLARE @UNICODE CHAR(671)
  SET @TCVN = 
  ',184, 181, 182, 183, 185, 168, 190, 187, 188, 189, 198,
   169, 202, 199, 200, 201, 203, 208, 204, 206, 207, 209, 
   170, 213, 210, 211, 212, 214, 221, 215, 216, 220, 222,
   227, 223, 225, 226, 228, 171, 232, 229, 230, 231, 233, 
   172, 237, 234, 235, 236, 238, 243, 239, 241, 242, 244, 
   173, 248, 245, 246, 247, 249, 253, 250, 251, 252, 254, 
   174, 184, 181, 182, 183, 185, 161, 190, 187, 188, 189, 198, 
   162, 202, 199, 200, 201, 203, 208, 204, 206, 207, 209, 163, 
   213, 210, 211, 212, 214, 221, 215, 216, 220, 222, 227, 223, 
   225, 226, 228, 164, 232, 229, 230, 231, 233, 165, 237, 234, 
   235, 236, 238, 243, 239, 241, 242, 244, 166, 248, 245, 246, 
   247, 249, 253, 250, 251, 252, 254, 167, '

  SET @UNICODE = 
  ',225, 224, 7843,227, 7841,259, 7855,7857,7859,7861,7863,
  226, 7845,7847,7849,7851,7853,233, 232, 7867,7869,7865,234, 
  7871,7873,7875,7877,7879,237, 236, 7881,297, 7883,243, 242, 
  7887,245, 7885,244, 7889,7891,7893,7895,7897,417, 7899,7901,
  7903,7905,7907,250, 249, 7911,361, 7909,432, 7913,7915,7917,
  7919,7921,253, 7923,7927,7929,7925,273, 193, 192, 7842,195, 
  7840,258, 7854,7856,7858,7860,7862,194, 7844,7846,7848,7850,
  7852,201, 200, 7866,7868,7864,202, 7870,7872,7874,7876,7878,
  205, 204, 7880,296, 7882,211, 210, 7886,213, 7884,212, 7888,
  7890,7892,7894,7896,416, 7898,7900,7902,7904,7906,218, 217, 
  7910,360, 7908,431, 7912,7914,7916,7918,7920,221, 7922,
  7926,7928,7924,272, '

  IF @strInput IS NULL RETURN ''
  IF @strInput = '' RETURN ''
  DECLARE @COUNTER INT
  DECLARE @POSITION INT
  SET @COUNTER = 1
  SET @strOutput = ''
  WHILE (@COUNTER <= LEN(@strInput))
  BEGIN
  SET @POSITION = CHARINDEX(','+CONVERT(CHAR(4),
    ASCII(SUBSTRING(@strInput, @COUNTER, 1)))+',', @TCVN, 1)
  IF @POSITION > 0
  SET @strOutput = @strOutput + 
    NCHAR(CONVERT(INT,SUBSTRING(@UNICODE, @POSITION+1, 4)))
  ELSE
  SET @strOutput = @strOutput + SUBSTRING(@strInput, @COUNTER, 1)
  SET @COUNTER = @COUNTER + 1
  END
  RETURN @strOutput 
END
Chú ý để hàm chạy đúng bạn cần để
SET @TCVN = ',184, 181, 182,...'


SET @UNICODE = ',225, 224, 7843,...'

Mỗi biến trên cùng 1 dòng code. Ở đây mình không trình bày được như vậy vì nếu để trên cùng dòng sẽ quá độ rộng của trình duyệt

Để chạy thử hàm trên bạn mở notepad, chọn font (Unikey) là TCVN3 và gõ vào chuỗi bất kỳ.

Vì dụ:
SELECT [dbo].[fuConvertToUnicode] ('Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam')
 --> Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tính số ngày trong tháng

Khi lập trình với cơ sở dữ liệu, có thể bạn sẽ cần tính số ngày của tháng để thực hiện mục đích nào đó (Tính số liệu trung bình theo tháng chằng hạn). Tôi xin sẽ giới thiệu với bạn hàm được viết trong SQL

Bạn mở SQL Query viết hàm như sau:
Hàm trả về kiểu Int
Input: Tháng, Năm
Output: Số ngày của tháng

 

CREATE FUNCTION dbo.funDaysInMonth (
@Thang Int,
@Nam  Int
) 
RETURNS int
AS 
BEGIN  

DECLARE @mNgay Int

IF @Thang = 2 
  BEGIN
    IF((@Nam % 4 = 0 AND @Nam %100<>0)OR(@Nam % 400 = 0))
      SET @mNgay = 29
    ELSE
      SET @mNgay = 28
  END
ELSE
  SELECT @mNgay = 
    CASE @Thang
      WHEN 1 THEN 31
      WHEN 3 THEN 31
      WHEN 5 THEN 31
      WHEN 7 THEN 31
      WHEN 8 THEN 31
      WHEN 10 THEN 31
      WHEN 12 THEN 31
      WHEN 4 THEN 30
      WHEN 6 THEN 30
      WHEN 9 THEN 30
      WHEN 11 THEN 30
    END

RETURN @mNgay
END

Bạn có thể kiểm tra bằng lệnh sau:

Select dbo.funDaysInMonth (2,2004) --29
Select dbo.funDaysInMonth (2,2005) --28Chúc các bạn thành công!

 

Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition x86 and x64

Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition x86 and x64|Size 3.01 GB
SQL Server 2008 R2 delivers several breakthrough capabilities that will enable your organization to scale database operations with confidence, improve IT and developer efficiency, and enable highly scalable and well managed Business Intelligence on a self-service basis for your users.

RELEASE iNFORMATiON
CRACKER: TEAM Z.W.T
SUPPLiER: TEAM Z.W.T
PACKER: TEAM Z.W.T
RELEASE DATE: 04/29/2010
FORMAT: iSO
SiZE: 1 DVD
PLATFORM: WinALL
SOFTWARE TYPE: UTIL
LANGUAGE: ENGLiSH

 

http://hotfile.com/dl/41323733/0f01557/IMRCSOFO.TQS.LESVRRE2.00.82RE.TNRERPSI.EDETIOI.N8X.6NA.D6X-4WZITOS.part01.rar.html
http://hotfile.com/dl/41323890/bf112f0/IMRCSOFO.TQS.LESVRRE2.00.82RE.TNRERPSI.EDETIOI.N8X.6NA.D6X-4WZITOS.part02.rar.html
http://hotfile.com/dl/41324070/68a9f2e/IMRCSOFO.TQS.LESVRRE2.00.82RE.TNRERPSI.EDETIOI.N8X.6NA.D6X-4WZITOS.part03.rar.html
http://hotfile.com/dl/41324236/3958620/IMRCSOFO.TQS.LESVRRE2.00.82RE.TNRERPSI.EDETIOI.N8X.6NA.D6X-4WZITOS.part04.rar.html
http://hotfile.com/dl/41324777/52bdabc/IMRCSOFO.TQS.LESVRRE2.00.82RE.TNRERPSI.EDETIOI.N8X.6NA.D6X-4WZITOS.part05.rar.html
http://hotfile.com/dl/41330898/248b9ef/IMRCSOFO.TQS.LESVRRE2.00.82RE.TNRERPSI.EDETIOI.N8X.6NA.D6X-4WZITOS.part06.rar.html
http://hotfile.com/dl/41331228/a0e270f/IMRCSOFO.TQS.LESVRRE2.00.82RE.TNRERPSI.EDETIOI.N8X.6NA.D6X-4WZITOS.part07.rar.html
http://hotfile.com/dl/41331553/9d20e76/IMRCSOFO.TQS.LESVRRE2.00.82RE.TNRERPSI.EDETIOI.N8X.6NA.D6X-4WZITOS.part08.rar.html
http://hotfile.com/dl/41331866/e7fa364/IMRCSOFO.TQS.LESVRRE2.00.82RE.TNRERPSI.EDETIOI.N8X.6NA.D6X-4WZITOS.part09.rar.html
http://hotfile.com/dl/41332339/8045c6c/IMRCSOFO.TQS.LESVRRE2.00.82RE.TNRERPSI.EDETIOI.N8X.6NA.D6X-4WZITOS.part10.rar.html
http://hotfile.com/dl/41332712/b84506d/IMRCSOFO.TQS.LESVRRE2.00.82RE.TNRERPSI.EDETIOI.N8X.6NA.D6X-4WZITOS.part11.rar.html
http://hotfile.com/dl/41333036/ce026f6/IMRCSOFO.TQS.LESVRRE2.00.82RE.TNRERPSI.EDETIOI.N8X.6NA.D6X-4WZITOS.part12.rar.html
http://hotfile.com/dl/41333425/4e0e47b/IMRCSOFO.TQS.LESVRRE2.00.82RE.TNRERPSI.EDETIOI.N8X.6NA.D6X-4WZITOS.part13.rar.html
http://hotfile.com/dl/41333672/4c58c83/IMRCSOFO.TQS.LESVRRE2.00.82RE.TNRERPSI.EDETIOI.N8X.6NA.D6X-4WZITOS.part14.rar.html
http://hotfile.com/dl/41333976/be2da61/IMRCSOFO.TQS.LESVRRE2.00.82RE.TNRERPSI.EDETIOI.N8X.6NA.D6X-4WZITOS.part15.rar.html
http://hotfile.com/dl/41334076/4cac270/IMRCSOFO.TQS.LESVRRE2.00.82RE.TNRERPSI.EDETIOI.N8X.6NA.D6X-4WZITOS.part16.rar.html

Default Password: tactools.org