10 hướng dẫn tạo Form Validation với jQuery

jQuery là một framework mạnh mà bạn nào làm thiết kế website cũng nên tìm hiểu. Sau đây xin giới thiệu với các bạn 10 hướng dẫn làm form kiểm tra thông tin rất hay và đẹp với jQuery.

Các bạn click vào hình mô tả để đến với bài viết hướng dẫn nhé   Khác...

jQuery Validation: Add custom rule for validate

Để tạo thêm một rule trong jQuery Validation plugin, ta làm từng bước như sau:
(Ví dụ sau xây dựng rule kiểm tra tag html)
Xây dựng hàm kiểm tra dữ liệu, hàm nhận vào hai đối số và trả về giá trị bool.

 

function validateScript(value, element){

    var reg = new RegExp("[]+\s*?[>]");
    if( reg.test(value) ){
      //The input data contains words or phrases which are not allowed.;
      return false;
    }
    return true;
}

 

Đặt tên (rule name) cho hàm, tên này sẽ được sử dụng khi user gọi validate, tham số thứ 3 là thông báo lỗi khi hàm kiểm tra dữ liệu bên trên trả về giá trị false.

 

jQuery.validator.addMethod("scriptbadword", validateScriptOrBadWord, "The data contains invalid words.");

Gọi hàm thực thi

 

 

jQuery(function (){
    jQuery.noConflict();
    jQuery('#formid').validate({
      rules : {
        ContactName : "required scriptbadword",
        LastName : "required scriptbadword"
      }
    });
});

 

 

 

Custom Date Validator - DatePicker JQuery

jQuery.validator.addMethod(
      "customDateValidator",
      function(value, element) {
        // parseDate throws exception if the value is invalid
        try { jQuery.datepicker.parseDate('d/m/yy', value); return true; }
        catch (e) { return false; }
      },
        " Nhập ngày hợp lệ (d/m/yyyy)"
      );
$("#frm").validate();
$("#WorkingDate").rules("add", { customDateValidator: true });
$("#WorkingDate").datepicker({
   dateFormat: 'd/m/yy'
});