Nâng cấp nopCommerce lên phiên bản mới như thế nào

Bài viết này mình sẽ từng bước hướng dẫn cách nâng cấp (upgrade) nopCommerce lên phiên bản mới nhất, hiện tại là phiên bản 3.8.

1. Đầu tiên tải về bản nopCommerce mới nhất từ trang: http://www.nopcommerce.com/downloads.aspx
Tải bản source hoặc no-source tùy nhu cầu của bạn

2. Backup lại toàn bộ folder chứa trang web, backup database

3. Việc nâng cấp nopCommerce phải thực hiện đi từng phiên bản. Ví dụ để nâng cấp nopCommerce 3.5 lên 3.8 cần thực hiện nâng cấp lên 3.6, rồi đến 3.7, sau đó mới nâng cấp lên 3.8.
Để nâng cấp cần phải download file upgrade script tương ứng (upgrade.sql) tại với từng phiên bản cần nâng cấp

4. Ở đây mình chỉ nâng cấp từ 3.7 lên 3.8, nên tải về 1 file upgrade script tại đây.
Xem dữ liệu tất cả phiên bản có thể được tải về tại đây

5. Chạy file script upgrade.sql trong database trang web (nopCommerce phiên bản cần nâng cấp) của bạn, bằng cách tạo 1 New QueryExecute trong tool SSMS

 

6. Xóa folder trang web nopCommerce phiên bản cũ và sau đó copy các file nopCommerce mới tải về vào

7. Copy 2 file Settings.txtInstalledPlugins.txt đã backup từ trước vào folder App_Data. Điều này đảm bảo thông tin cấu hình về database và plugin đã cài trên trang web đúng.

8. Đã nâng cấp xong, kiểm tra chắc chắn lại mọi thứ đã OK!

Chú ý:
- Không chép đè 2 file Settings.txtInstalledPlugins.txt
- Nếu hình ảnh được lưu trên file system, cần backup \Content\Images\ và copy lại sau khi nâng cấp
- Nếu muốn nâng cấp từ phiên bản 1.90 lên bản mới nhất, bạn phải cài đặt bản 2.0 trước (trên database cũ), sau đó chạy upgrade script 1.90 lên 2.0, và sau đó nâng cấp lên 2.10, 2.20, 2.30, ...

Post status message & Images on Facebook using Graph API & C#

Realizing the importance of social media, in previous blog we learnt to integrate twitter to our C#.Net application. We saw “How to post message and image on Twitter”. Now let’s learn how to post messages & images on Facebook account as well as Facebook Page.

How to use to post messages and Images on Facebook Account & Page using ASP.Net C#

 For integrating Facebook to your application we need to generate the keys & access token to authenticate the application.

Generate keys & access token

1. Sign In at “https://www.facebook.com” using your Facebook login id.

2. After that browse to the “https://developers.facebook.com” page.

Register as a Developer

Register as a Developer

3. Accept it by selecting the option to “YES” in the dialog box opened.

Accept the Facebook Platform Policy

Accept the Facebook Platform/Private Policy

  

4. After clicking on Register you will get this screen, click on “Done” to continue.

Get Confirmation After Registration

Get Confirmation After Registration

 

5. After clicking “Done” you will be redirected to this screen, you can develop the app which will be integrated to Facebook. Select the type to app you want to develop.

Add A New App

Add A New App

 

6. I have used website as I will be connecting to web app. Create new app as shown in the image.

Create Facebook App ID

Create Facebook App ID

 

7. After clicking on “Create New Facebook App ID”, you will get below screen where you have to select the category of your application.

Choose Category Of Application

Choose Category Of Application

 

8. After creating App ID, you will get the SDK script as shown below which can be used on page load.

Facebook SDK for Javascript

Facebook SDK for Javascript

 

9. After clicking on “Skip Quick Start”, you will be redirected to dashboard.

App Dashboard

App Dashboard

 

10. Go to “Tools & Support” menu to retrieve Access Token.

Tool & Support Menu

Tool & Support Menu

 

11. Here you will get the User & Application access tokens of you apps created.

User & App Access Token

User & App Access Token

 

12. Click on “need to grant permission” to assign permission to your application and retrieve user access token.

Access Token Creation Confirmation

Access Token Creation Confirmation

 

13. You will get the User access token here and you can debug and check if it’s working or expired as shown below.

Debug User & App Access Token

Debug User & App Access Token

 

14. After clicking debug beside “User Token” you will get the access token information as shown below.

Access Token Debugger & Info

Access Token Debugger & Info

 

15. After clicking debug beside “App Token” you will get App token & its id with name as shown below.

Access Token Debugger & Info

Access Token Debugger & Info

 

16. Go To “Graph Api Explorer” menu from “Tools & Support” menu and you will get the below screen from which you can user access token & debug it to check if it is valid as well as you can get data, post data  or delete the data.

Graph API Explorer

Graph API Explorer

 

17. You can select the Account/Page from “Get Token” drop down to retrieve its user access token(For first time it will only show Get Access Token and Page Access Token as shown below) you can click here and retrieve the access token.

Get Access Token

Get Access Token

 

18. Assign user data permissions and extended permissions as shown below.

User Data Permissions

User Data Permissions

 

 

Extended Permissions

Extended Permissions

 

19. After clicking get access token you will get the below screen. Click okay and you will get the user access token.

Graph API Explorer Authorities confirmation

Graph API Explorer Authorities confirmation

 

20. Copy the access token and you can use this in your application.

Access Token

Access Token

 

21. Retrieve album id as this will help to retrieve album information as well as you can post photos into this album with the help of this id.

Get Album ID Using Graph API

Get Album ID Using Graph API

 

22. Retrieve the account/page id as well as album id of that account/page.

 • Select you page
Choose Facebook Account/Page

Choose Facebook Account/Page

 

 • Retrieve the page id
Account/Page ID

Account/Page ID

 

 • Retrieve the desired album id from the page so that you can post photos into that album
Get Album ID Using Graph API

Get Album ID Using Graph API

 

Refer the next blog for the code to post message, images and albums on Facebook using above keys access tokens and id’s. 

 

Get Facebook SDK for C# from nuget

1. Download NuGet manager.

2. Go to visual studio >Tools > NuGet Package Manager > “Package Manager Console 

3. Execute the command “Install-Package Facebook” as shown below

Code to create album on Facebook account using ASP.NET C#.

1. Added the reference and namespace “using Facebook”;

2. Write the below code:

 

// ————————set Access Token
string AccessToken = <AccessToken>;

// ————————create the FacebookClient object
FacebookClient facebookClient = new FacebookClient(<AccessToken>);

// ————————set the parameters
var albumParameters = new Dictionary<string, object>();
string albumName = “Album Name”;
string albumMessage = “Album Message”;
albumParameters["message"] = albumMessage;
albumParameters["name"] = albumName;

 // ————————create album on facebook account
dynamic result =       facebookClient.Post(“/me/albums/”, albumParameters);

// ————————you can use this id to post photos into it
string id = result.id;

Code to create album on Facebook Page using ASP.NET C#.

1. Added the reference and namespace “using Facebook”;

2. Write the below code:

// ————————set Access Token
string PageAccessToken = <PageAccessToken>;
string PageID = <Page ID>;

// ————————create the FacebookClient object
FacebookClient facebookClient = new FacebookClient(<PageAccessToken>);

// ————————set the parameters
var albumParameters = new Dictionary<string, object>();
string albumName = “Album Name”;
string albumMessage = “Album Message”;
albumParameters["message"] = albumMessage;
albumParameters["name"] = albumName;

// ————————create album on facebook account
dynamic result = facebookClient.Post(“/” + PageID + “/albums/”, albumParameters);

// ————————you can use this id to post photos into it
string id = result.id;

Code to post messages on Facebook account using ASP.NET C#.

1. Added the reference and namespace “using Facebook”;

2. Write the below code:

// ————————set Access Token
string AccessToken = <AccessToken>;

// ————————create the FacebookClient object
FacebookClient facebookClient = new FacebookClient(<AccessToken>);

// ————————set the parameters
var parameters = new Dictionary<string, object>();
parameters["message"] = “<Message>”;
facebookClient.Post(“/me/feed”, parameters);

Code to post Image with message on Facebook account using ASP.NET C#.

1. Added the reference and namespace “using Facebook”;

2. Write the below code:

// ————————set Access Token, Album ID & Path
string AccessToken = <AccessToken>;
string fpath=<fpath>;

// ————————create the FacebookClient object
FacebookClient facebookClient = new FacebookClient(AccessToken);

// ————————set the parameters
byte[] photo = File.ReadAllBytes(fpath);
dynamic parameters = new ExpandoObject();
parameters.access_token = AccessToken;
parameters.message = “<Message>”;
var mediaObject = new FacebookMediaObject
{
ContentType = “image/jpg”,
FileName = Path.GetFileName(fpath)
};
mediaObject.SetValue(photo);
parameters.source = mediaObject;

// ————————Post on Facebook
facebookClientPost(“/me/photos”, parameters);

Code to post Image with message on Facebook account in particular album using ASP.NET C#.

1. Added the reference and namespace “using Facebook”;

2. Write the below code:

// ————————set Access Token, Album ID & Path
string AccessToken = <AccessToken>;
string albumId= <albumid>;
string fpath=<fpath>;

// ————————create the FacebookClient object
FacebookClient facebookClient = new FacebookClient(AccessToken);

// ————————set the parameters
byte[] photo = File.ReadAllBytes(fpath);
dynamic parameters = new ExpandoObject();
parameters.access_token = AccessToken;
parameters.message = “<Message>”;
var mediaObject = new FacebookMediaObject
{
ContentType = “image/jpg”,
FileName = Path.GetFileName(fpath)
};
mediaObject.SetValue(photo);
parameters.source = mediaObject;

// ————————Post on Facebook
facebookClient.Post(“/” + albumId + “/photos”, parameters);

Code to post messages on Facebook Page using ASP.NET C#.

1. Added the reference and namespace “using Facebook”;

2. Write the below code:

// ————————set Access Token
string PageAccessToken = <PageAccessToken>;
string PageID = <PageID>;

// ————————create the FacebookClient object
FacebookClient facebookClient = new FacebookClient(<PageAccessToken >);

// ————————set the parameters
var parameters = new Dictionary<string, object>();
parameters["message"] = “<Message>”;
facebookClient.Post(“/”+ PageID+”/feed”, parameters);

Code to post Image with message on Facebook Page using ASP.NET C#.

1. Added the reference and namespace “using Facebook”;

2. Write the below code:

// ————————set Access Token, Album ID & Path
string PageAccessToken = < PageAccessToken >;
string fpath=<fpath>;

// ————————create the FacebookClient object
FacebookClient facebookClient = new FacebookClient(PageAccessToken);

// ————————set the parameters
byte[] photo = File.ReadAllBytes(fpath);
dynamic parameters = new ExpandoObject();
parameters.access_token = AccessToken;
parameters.message = “<Message>”;
var mediaObject = new FacebookMediaObject
{
ContentType = “image/jpg”,
FileName = Path.GetFileName(fpath)
};
mediaObject.SetValue(photo);
parameters.source = mediaObject;

// ————————Post on Facebook
facebookClient.Post(“/”+PageID+”/photos”, parameters);

Code to post Image with message on Facebook Page in particular album using ASP.NET C#.

1. Added the reference and namespace “using Facebook”;

2. Write the below code:

// ————————set Access Token, Album ID & Path
string PageAccessToken = < PageAccessToken >;
string albumId= <albumid>;
string fpath=<fpath>;

// ————————create the FacebookClient object
FacebookClient facebookClient = new FacebookClient(PageAccessToken);

// ————————set the parameters
byte[] photo = File.ReadAllBytes(fpath);
dynamic parameters = new ExpandoObject();
parameters.access_token = AccessToken;
parameters.message = “<Message>”;
var mediaObject = new FacebookMediaObject
{
ContentType = “image/jpg”,
FileName = Path.GetFileName(fpath)
};
mediaObject.SetValue(photo);
parameters.source = mediaObject;

// ————————Post on Facebook
facebookClient.Post(“/” + albumId + “/photos”, parameters);

 

 

 

 

 

Microsoft Visual Studio 2015 Team Foundation Server Serial

Visual Studio được  phát triển bởi Microsoft, là một phần mềm hoàn chỉnh giúp việc lập trình (ứng dụng,web,..) một cách đơn giản, nó hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ như: html, js, java, asp.net, aspx.net, php…..Visual Studio có rất nhiều phiên bản với các chức năng khác nhau. Ở bài viết này mình chỉ nói qua về Visual Studio Team Foundation Server (TFS) thôi ^^

Visual Studio Team Foundation Server (TFS) phù hợp với:

– Các nhóm lập trình viên sử dụng Visual Studio để phát triển ứng dụng.

– Các bạn sinh viên đã/ đang/ sẽ làm các đồ án nhóm về lập trình.

– Các nhóm Freelancer đang tìm kiếm công cụ làm việc.

Team Foundation Server (TFS) là một chương trình server được sử dụng để quản lý mã nguồn của các lập trình viên trong các dự án chung.

Với các tính năng nổi bật như:

– Lưu trữ mã nguồn online.

-Tự động tổng hợp và đưa ra so sánh về mã nguồn từ các phiên bản được upload.

– Lưu trữ các phiên bản của mã nguồn và cho phép tải lại khi cần.

– Quản lý thay đổi trong project.

 

Link tải

Download Team Foundation Server 2015

License

PTBNK-HVGCM-HB2GW-MXWMH-T3BJQ

Hướng dẫn chi tiết hệ thống tên miền, email, DNS, chứng chỉ số miễn phí

Xin chào các bạn, trong bài viết lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký và sử dụng một loạt các hệ thống như tên miền, email, DNS và cả chứng chỉ số hoàn toàn miễn phí. Việc này giúp một số bạn có điều kiện tiếp xúc với các công nghệ thường được sử dụng nhưng không phải chi quá nhiều tiền để có được. Tất cả các bạn cần là dành một chút thời gian ra để đọc, tìm hiểu và đăng ký sử dụng cho riêng mình.

Đối với các công ty không có đủ kinh phí thì bài viết này cũng là một hướng dẫn đáng giá.

Các hệ thống miễn phí lần lượt sẽ được giới thiệu đầy đủ trong bài gồm:

 • Tên miền miễn phí (freenom.com)
 • Quản lý domain miễn phí (Dynu.com)
 • Hệ thống email miễn phí (Yandex – miễn phí 1000 địa chỉ email cho 1 tên miền)
 • Chứng chỉ số miễn phí (Wosign)

Có một lưu ý nho nhỏ lý do tại sao mình sử dụng Dynu.com để quản trị tên miền đó là vì Dynu.com hỗ trợ giải pháp Dynamic DNS miễn phí, phù hợp với rất nhiều người muốn sử dụng IP động của mình. Đối với các cá nhân hoặc doanh nghiệp đang sử dụng IP tĩnh thì có quá nhiều lựa chọn, có thể sử dụng luôn quản trị DNS của dịch vụ tên miền hoặc các dịch vụ khác chẳng hạn như cloudflare.com

1/ Đăng ký tên miền miễn phí:

Snap 2016-07-30 at 12.23.01

Để bắt đầu với tên miền, các bạn truy cập địa chỉ http://freenom.com và nhập tên miền muốn sử dụng.
Click Check Availability

Snap 2016-07-30 at 12.23.48

Freenom sẽ liệt kê ra các tên miền tương ứng đang có sẵn, các bạn chọn tên miền phù hợp nhất cho mình. Có 5 tên miền miễn phí đó là .tk, .ml, .ga, .cf, .gq
Click Get it now

Snap 2016-07-30 at 12.24.09

Click nút Checkout để tiến hành thanh toán (miễn phí)

Snap 2016-07-30 at 12.25.31

Chọn Use DNS, nhập IP tạm tương ứng với tên miền, chọn thời gian sử dụng tên miền (hết thời hạn sẽ có tùy chọn renew để sử dụng tiếp)

Click Continue để tiếp tục

Snap 2016-07-30 at 12.26.30

Nhập email để xác nhận đăng ký tên miền

Snap 2016-07-30 at 12.27.05

Freenom thông báo đã gửi mail xác nhận về địa chỉ email đã nhập ở phần trước. Các bạn truy cập email để click vào đường link xác nhận

Snap 2016-07-30 at 12.29.10

Sau khi bạn click link xác nhận, các bạn nhập thông tin theo yêu cầu và click Complete Order để hoàn tất phần thanh toán

Snap 2016-07-30 at 12.30.01

Hoàn tất, click vào nút Click here to go to your Client Area

Snap 2016-07-30 at 12.31.37

Chọn mục My Domains để quản lý tên miền của mình

Snap 2016-07-30 at 12.32.13

Tại danh sách tên miền, click chọn Manage Domain để tiếp tục

Snap 2016-07-30 at 12.34.49

Ở đây thể hiện thông tin của tên miền như ngày đăng ký, ngày hết hạn sử dụng, trạng thái tên miền
Các bạn có thể click nút Manage Freenom DNS để quản lý các record DNS

Snap 2016-07-30 at 12.35.33

Giao diện quản lý DNS. Ở đây do mình trong phần tới sẽ sử dụng dịch vụ quản trị DNS của Dynu.com do đó sẽ không nói nhiều ở phần này

Snap 2016-07-30 at 12.37.39

Do đã chủ ý transfer phần quản trị domain sang Dynu.com do đó mình thiết lập DNS server trỏ về Dynu.com. Nếu bạn sử dụng dịch vụ Dynamic DNS khác thì làm theo hướng dẫn. Đối với IP tĩnh thì hiện tại có rất nhiều dịch vụ quản trị DNS, Cloudflare.com là một trong những dịch vụ rất tốt. Bạn có thể đăng ký để sử dụng.

2/ Dịch vụ Dynamic DNS và quản lý domain Dynu.com

Để sử dụng dịch vụ của Dynu.com, các bạn vào trang chủ đăng ký một account và làm theo các bước hướng dẫn dưới đây để quản trị domain từ freenom và cập nhật IP tự động.

Snap 2016-07-30 at 12.40.21

Chắc chắn rằng bạn trỏ DNS server ở Freenom về máy chủ DNS của Dynu.com

Snap 2016-07-30 at 12.41.04

Khi bạn đã đăng ký thành công tài khoản Dynu.com, các bạn đăng nhập tài khoản và chuyển đến trang quản trị Control Panel.

Ở đây các bạn chọn DDNS Services (dịch vụ Dynamic DNS)

Snap 2016-07-30 at 12.41.19

Click nút Add để thêm tiên miền quản lý, ở đây trong bài này mình sử dụng vmblogs.cf

Snap 2016-07-30 at 12.42.03

Nhập tên miền và click nút Add

Snap 2016-07-30 at 12.43.03

Ở phần quản lý của mỗi tên miền có rất nhiều tùy chọn, các bạn có thể theo dõi địa chỉ IPv4, IPv6, nhập địa điểm quản lý, bật thông báo qua email…

Click DNS Records để quản lý các bản ghi DNS

Snap 2016-07-30 at 12.45.57

Mình tạo sẵn một số record như A, CNAME và MX. Dynu cũng hỗ trợ rất nhiều loại record, sẽ rất tiện dụng về sau nếu ai đó có ý định dùng nhiều dịch vụ và hệ thống yêu cầu hỗ trợ.

Snap 2016-07-30 at 12.50.21

Sau khi đã thiết lập các bản ghi DNS, các bạn có thể kiểm tra trạng thái tại mục Current DNS Status
Mình cũng test ping thử để xác nhận

Snap 2016-07-30 at 12.51.48

Mục Manage Offline Settings giúp bạn thiết lập các thông báo khi hệ thống trục trặc hoặc offline. Rất tiện thay vì thông báo lỗi 404

Snap 2016-07-30 at 12.52.32

Phần Location giúp bạn quản lý các địa điểm sử dụng. Ví dụ Home, CN1, CN2, Truso…Location này giúp xác nhận IP theo từng địa điểm khi các bạn thiết lập thông tin trên tool Dynu IP Update Client của Dynu

Snap 2016-07-30 at 13.08.56

Cài đặt

Snap 2016-07-30 at 13.09.12

Hoàn tất và chạy Dynu IP Update Client

Snap 2016-07-30 at 13.11.10

Các bạn nhập chính xác tên truy cập, mật khẩu và địa điểm. Location mình có nói ở phần trước.

3/ Đăng ký hệ thống email miễn phí của Yandex.

Google Apps và Outlook của Microsoft đã từ lâu không cho đăng ký email miễn phí cho tên miền riêng, trên mạng hiện cũng có nhiều dịch vụ cho phép đăng ký tuy nhiên lượng tài khoản rất giới hạn. Tuy nhiên Yandex khá hào phóng khi cho phép bạn tạo email tên miền riêng lên đến 1000 tài khoản, một con số không nhỏ chút nào.

Ngoài email thì Yandex cũng có rất nhiều dịch vụ khác như Disk (lưu trữ 10GB cho mỗi tài khoản), Maps cho dịch vụ bản đồ, Translate…

Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký

Để đăng ký các bạn truy cập vào địa chỉ https://domain.yandex.com

Snap 2016-07-31 at 21.15.01

Các bạn nhập tên miền và click nút Connect Domain

Snap 2016-07-31 at 21.17.49

Để tiếp tục Yandex yêu cầu bạn login, click Login ở góc phải màn hình

Snap 2016-07-31 at 21.18.23

Do chưa có tài khoản nên chúng ta click Registration để tạo một tài khoản

Snap 2016-07-31 at 21.20.22

Nhập các thông tin cá nhân và số điện thoại di động để nhận mã xác thực.
Click Send code để nhận mã. Tuy nhiên mình Send 4-5 lần không nhận được tin nhắn nào cả. Đành phải dùng tùy chọn “I don’t have a mobile phone number” và phải nhập Captcha để xác nhận

Sau khi xác nhận hoàn tất click Register để tiến hành đăng ký.

Snap 2016-07-31 at 21.38.23

Yandex sẽ tiến hành xác minh tên miền của bạn, ban đầu họ sẽ báo lỗi, tuy nhiên sẽ được xử lý nhanh
chóng.

Có 3 cách để Yandex xác minh tên miền, có thể upload 1 file html lên web hoặc tạo bản ghi CNAME trong phần quản trị DNS. Ở đây mình chọn cách đầu tiên là tạo 1 file html như hướng dẫn.

Sau khi đã thực hiện như hướng dẫn (1 trong 3 cách), click nút Verify Domain Ownership để xác minh tên miền

Snap 2016-07-31 at 21.47.11

File html mình tạo để Yandex xác minh tên miền

Snap 2016-07-31 at 21.48.26

Mình cũng tạo một bản ghi MX theo hướng dẫn của Yandex để tiến hành xác minh MX record

Snap 2016-07-31 at 21.49.18

MX record

Snap 2016-07-31 at 21.50.15

Sau khi tạo như hướng dẫn, click nút Verify MX Record

Snap 2016-07-31 at 21.51.28

Hoàn tất thủ tục
Nhập thông tin để tạo tài khoản email => click nút Add

Snap 2016-07-31 at 21.52.14

Giao diện khi hoàn tất

Snap 2016-07-31 at 21.58.37

Sau khi đăng nhập bằng tài khoản mới tạo, Yandex sẽ yêu cầu bổ sung thông tin cá nhân cho tài khoản. Bổ sung theo yêu cầu, nhập mã Captcha và click Complete registration

Snap 2016-07-31 at 21.59.01

Giao diện webmail của Yandex

Snap 2016-07-31 at 22.00.37

Yandex webmail

Snap 2016-07-31 at 22.02.30

Dịch vụ lưu trữ trực tuyến, mỗi tài khoản có được 10GB lưu trữ

Snap 2016-07-31 at 22.02.57

Dịch vụ bản đồ

Snap 2016-07-31 at 22.03.52

Dịch thuật, hỗ trợ đoạn văn, dịch website hoặc dịch từ hình ảnh.

4/ Đăng ký chứng chỉ số miễn phí Wosign

Wosign cung cấp chứng chỉ số miễn phí tương đối tốt, các trình duyệt hỗ trợ tốt trừ một số hệ điều hành di động cũ. Bên cạnh Wosign cũng có Let’s Encrypt tuy nhiên Let’s Encrypt chưa hỗ trợ tốt lắm cho Windows do đó trong bài này mình sử dụng IIS trên Windows Server là dùng chứng chỉ số của Wosign.

Snap 2016-07-31 at 22.13.50

Để đăng ký Wosign miễn phí, các bạn truy cập địa chỉ https://buy.wosign.com/free

Snap 2016-07-31 at 22.18.36

Nhập tên miền cần đăng ký chứng chỉ số, số năm, quốc gia, địa chỉ email
Khi bạn nhập địa chỉ email, click Send Email Verification để xác minh địa chỉ email, Wosign sẽ gửi mã xác nhận vào email do đó các bạn cần phải nhập chính xác.
Có mã xác nhận rồi các bạn nhập mật khẩu cho tài khoản Wosign, nhập mã Captcha và click Submit Request

Snap 2016-07-31 at 22.19.33

Sau khi hoàn tất các bạn click Domain Control Verification

Snap 2016-07-31 at 22.22.46

Có thể xác nhận domain thông qua email hoặc upload file lên trang web, do tài khoản admin@vmblogs.cf mình đã tạo trước đó nên mình dùng luôn địa chỉ email này để Wosign xác minh.
Click Send verification email và nhập mã xác nhận Verification code
Nhập mã Captcha và click Verify Now

Snap 2016-07-31 at 22.23.13

Sau khi hoàn tất xác minh tên miền, Wosign sẽ yêu cầu bạn dán nội dung yêu cầu cấp chứng chỉ số CSR

Snap 2016-07-31 at 22.25.17

Để tạo CSR trong IIS các bạn chọn server và click Server Certificates

Snap 2016-07-31 at 22.25.46

Click Create Certificate Request

Snap 2016-07-31 at 22.26.27

Nhập đầy đủ các thông tin, quan trọng nhất là common name.
Common name có thể là tên miền, tên miền con…Vd vmblogs.cf, chat.vmblogs.cf, fileshare.vmblogs.cf…

Snap 2016-07-31 at 22.27.03

Chọn Microsoft RSA SCHANNEL và bitlength là 2048 => click Next

Snap 2016-07-31 at 22.27.34

Chọn nơi lưu certificate request CSR

Snap 2016-07-31 at 22.28.02

Copy nội dung file CSR và click check CSR

Snap 2016-07-31 at 22.28.36

Sau khi check xong click Submit để tiến hành

Snap 2016-07-31 at 22.29.40

Chứng chỉ số của bạn đã hoàn tất, click download để tải về

Snap 2016-07-31 at 22.32.28

Quay trở lại IIS và click Complete Certificate Request

Snap 2016-07-31 at 22.33.17

Mở đường dẫn đến tập tin mà Wosign gửi về, đặt tên gợi nhớ và click OK

Snap 2016-07-31 at 22.34.05

Click View để xem trước chứng chỉ số

Snap 2016-07-31 at 22.35.21

Cấu hình Binding để cho phép truy cập https và sử dụng chứng chỉ số từ Wosign

Snap 2016-07-31 at 22.36.55

Test thử trên máy client, thành công.

Như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn đầy đủ các cách thức đăng ký tên miền miễn phí, sử dụng tên miền này cho IP động thông qua dịch vụ Dynamic DNS Dynu.com, đăng ký hệ thống email và các tiện ích khác từ Yandex và hướng dẫn đăng ký chứng chỉ số miễn phí từ Wosign để sử dụng với IIS.

Chúc các bạn thành công.

Tính khoản cách giữa 2 điểm bằng sql server và C#

sql server 

 --[dbo].[sp_DuAnGetKhoangCach] 10.7756587, 106.70042379999995, 0.5

CREATE PROCEDURE [dbo].[sp_DuAnGetKhoangCach]

  @ZipLatitude float, 
  @ZipLongitude float,
  @Radius float
AS 
SELECT * FROM DuAn

WHERE dbo.TinhKhoanCach2Diem(lat, lng, @ZipLatitude, @ZipLongitude) < @RadiusCREATE FUNCTION TinhKhoanCach2Diem(
  @Latitude1 float,
  @Longitude1 float,
  @Latitude2 float,
  @Longitude2 float
)
RETURNS float 
AS 
  BEGIN 
  -- CONSTANTS
  DECLARE @EarthRadiusInMiles float;
  SET @EarthRadiusInMiles = 6371 -- 3959 for miles, 6371 for KM

  DECLARE @PI float;
  SET @PI = PI();
  -- RADIANS conversion
  DECLARE @lat1Radians float;
  DECLARE @long1Radians float;
  DECLARE @lat2Radians float;
  DECLARE @long2Radians float;
  SET @lat1Radians = @Latitude1 * @PI / 180;
  SET @long1Radians = @Longitude1 * @PI / 180;
  SET @lat2Radians = @Latitude2 * @PI / 180;
  SET @long2Radians = @Longitude2 * @PI / 180;
  RETURN Acos(
  Cos(@lat1Radians) * Cos(@long1Radians) * Cos(@lat2Radians) * Cos(@long2Radians) + 
  Cos(@lat1Radians) * Sin(@long1Radians) * Cos(@lat2Radians) * Sin(@long2Radians) + 
  Sin(@lat1Radians) * Sin(@lat2Radians)
  ) * @EarthRadiusInMiles;
END

C#

/// <summary>
/// Specifies a Latitude / Longitude point.
/// </summary>
public class LatLng
{
  public double Latitude { get; set; }
  public double Longitude { get; set; }

  public LatLng(){
  }

  public LatLng(double lat, double lng)
  {
    this.Latitude = lat;
    this.Longitude = lng;
  }
}

/// <summary>
/// Returns the distance in miles or kilometers of any two
/// latitude / longitude points.
/// </summary>
/// <param name="pos1">Location 1</param>
/// <param name="pos2">Location 2</param>
/// <param name="unit">Miles or Kilometers</param>
/// <returns>Distance in the requested unit</returns>
public double HaversineDistance(LatLng pos1, LatLng pos2, DistanceUnit unit)
{
  double R = (unit == DistanceUnit.Miles) ? 3960 : 6371;
  var lat = (pos2.Latitude - pos1.Latitude).ToRadians();
  var lng = (pos2.Longitude - pos1.Longitude).ToRadians();
  var h1 = Math.Sin(lat / 2) * Math.Sin(lat / 2) +
         Math.Cos(pos1.Latitude.ToRadians()) * Math.Cos(pos2.Latitude.ToRadians()) *
         Math.Sin(lng / 2) * Math.Sin(lng / 2);
  var h2 = 2 * Math.Asin(Math.Min(1, Math.Sqrt(h1)));
  return R * h2;
}

public enum DistanceUnit { Miles, Kilometers };

var Offices = GetMyOfficeList();
for(int i = 0; i< Offices.Count; i++)
{
  Offices[i].Distance = HaversineDistance(
              coord,
              new LatLng(Offices[i].Lat, Offices[i].Lng),
              DistanceUnit.Miles);
}

var closestOffice = Offices.OrderBy(x => x.Distance).Take(1).Single();