Clustered Index In SQL server

Clustered index là loại index theo đó các bản ghi trong bảng được sắp thứ tự theo trường index. Khi bảng được tạo clustered index thì bản thân nó trở thành một cây index, với các node lá chứa khóa là các trường được index và cũng đồng thời chứa tất cả các trường còn lại của bảng.

Vì các bản ghi chỉ có thể được sắp xếp trên cây index theo một thứ tự nhất định nên mỗi bảng chỉ có thể có tối đa một clustered index. Bạn tạo clustered index như sau:

CREATE CLUSTERED INDEX index_name ON dbo.Tblname(Colname1, Colname2...)

Khi bảng đã có clustered index thì các index khác (nonclustered) sẽ dùng khóa của trường clustered index làm con trỏ để trỏ về bản ghi tương ứng (nếu bảng không có clustered index thì một giá trị RID nội bộ được dùng).

Clustered index không đòi hỏi phải duy nhất (unique). Nhưng khi nó không duy nhất thì khóa index được gắn thêm một giá trị 4-byte ngẫu nhiên để đảm bảo các node index vẫn là duy nhất. Mục đích của việc này là để cho con trỏ trong các index khác luôn trỏ đến đến duy nhất một bản ghi, khi đó con trỏ sẽ bao gồm khóa index + chuỗi 4 byte được gắn thêm.

Việc gắn thêm như vậy làm tăng kích thước của clustered index cũng như các index khác, nên trong đa số tình huống thực tiễn bạn nên tạo clustered index là duy nhất. Thực tế, theo mặc định một clustered index duy nhất sẽ được tạo khi khai báo khóa chính.

Việc tìm kiếm theo trường có clustered index tối ưu hơn so với non-clustered index vì nó bỏ qua được bước bookmark lookup (do tất cả các trường dữ liệu đã có sẵn tại node index). Ta hãy so sánh hiệu năng của hai loại index thông qua một ví dụ: bảng Customer vốn đã có clustered index trên trường CustomerID; giờ ta hãy copy dữ liệu sang một bảng mới và tạo non-clustered index cho CustomerID; sau đó thực hiện cùng một câu lệnh trên hai bảng.

USE AdventureWorks
GO
SELECT *
INTO Sales.Customer_NC
FROM Sales.Customer
GO
CREATE INDEX Idx_CustomerID_NC ON Sales.Customer_NC(CustomerID)
GO
-- #1
SELECT CustomerID,CustomerType
FROM Sales.Customer WHERE CustomerID = 27684

-- #2
SELECT CustomerID,CustomerType
FROM Sales.Customer_NC WHERE CustomerID = 27684

 

Như phương án thực thi cho thấy, câu lệnh thứ nhất (có clustered index) chỉ có chi phí bằng một nửa so với câu lệnh thứ hai (nonclustered index), do câu lệnh thứ hai cần thêm thao tác bookmark lookup (RID lookup ở trong hình). Bạn có thể hình dung clustered index là một covering index với độ bao phủ là toàn bộ các cột trong bảng, nhưng không chiếm thêm không gian lưu trữ riêng cho index.

Cũng vì dữ liệu được lưu cùng với node index nên các lệnh tìm kiếm theo khoảng luôn được trợ giúp bởi clustered index. Trở lại hai bảng trong ví dụ trên:

SELECT CustomerID,CustomerType
FROM Sales.Customer WHERE CustomerID BETWEEN 20000 and 30000

SELECT CustomerID,CustomerType
FROM Sales.Customer_NC WHERE CustomerID BETWEEN 20000 and 30000

 

Hãy tạm bỏ qua dòng khuyến cáo (“Missing index…”) của SQL Server. Ta thấy là câu lệnh thứ nhất được thực hiện bằng index seek, trong khi câu lệnh thứ hai dẫn đến quét bảng (table scan) mặc dù trường cần tìm đã có index. Lý do là vì câu lệnh tìm kiếm theo khoảng như trên thường trả về nhiều bản ghi, nếu dùng index sẽ tạo ra nhiều thao tác bookmark lookup (mỗi bản ghi tìm được là một lần lookup), dẫn đến chi phí tăng cao. Trong trường hợp này nó còn vượt quá chi phí quét bảng. Vì thế bộ tối ưu hóa (Optimizer) khi đánh giá các phương án đã chọn cách quét bảng. Với clustered index thì thao tác nhảy thẳng đến từng node (index seek) luôn đủ để lấy được kết quả; vì index seek đã là tối ưu nên không có phương án nào khác cần xem xét.


Phiên bản áp dụng: Tất cả các phiên bản

Hàm tạo mã ngẫu nhiên trong C#

Hàm tạo mã ngẫu nhiên chỉ gồm chữ số, cả số cả ký tự ...

Hàm sau đây sẽ tạo mã ngẫu nhiên chỉ gồm các chữ số

public string MaNgauNhien_So(int codeCount)
{
  string allChar = "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9";
  string[] allCharArray = allChar.Split(',');
  string randomCode = "";
  int temp = -1;

  Random rand = new Random();
  for (int i = 0; i < codeCount; i++)
  {
    if (temp != -1)
    {
      rand = new Random(i * temp * ((int)DateTime.Now.Ticks));
    }
    int t = rand.Next(10);
    if (temp != -1 && temp == t)
    {
      return MaNgauNhien_So(codeCount);
    }
    temp = t;
    randomCode += allCharArray[t];
  }
  return randomCode;
}
Hàm sau đây sẽ tạo chuỗi ngẩu nhiên có cả số và ký tự
public string MaNgauNhien_SoChu(int codeCount)
{
  string allChar = "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
  ,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z";
  string[] allCharArray = allChar.Split(',');
  string randomCode = "";
  int temp = -1;

  Random rand = new Random();
  for (int i = 0; i < codeCount; i++)
  {
    if (temp != -1)
    {
      rand = new Random(i * temp * ((int)DateTime.Now.Ticks));
    }
    int t = rand.Next(36);
    if (temp != -1 && temp == t)
    {
      return MaNgauNhien_SoChu(codeCount);
    }
    temp = t;
    randomCode += allCharArray[t];
  }
  return randomCode;
}

Thủ tục tạo chuỗi ký tự ngẫu nhiên trong Mssql

Bạn muốn tạo một chuỗi ký từ ngẫu nhiên như việc tạo Password, Hay tạo mã sản phẩm? Trên hmweb đã có bài tạo chuỗi ngẫu nhiên bằng C#. Bài này tôi giới thiệu thủ tục trong SQL server

Thủ tục được tạo như sau:

CREATE PROCEDURE [dbo].[sp_GeneratePassword]
  @Length int
AS
BEGIN
  DECLARE @RandomID varchar(32)
  DECLARE @counter smallint
  DECLARE @RandomNumber float
  DECLARE @RandomNumberInt tinyint
  DECLARE @CurrentCharacter varchar(1)
  DECLARE @ValidCharacters varchar(255)
  SET @ValidCharacters='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890'
  DECLARE @ValidCharactersLength int
  SET @ValidCharactersLength = len(@ValidCharacters)
  SET @CurrentCharacter = ''
  SET @RandomNumber = 0
  SET @RandomNumberInt = 0
  SET @RandomID = ''
  SET NOCOUNT ON
  SET @counter = 1
  WHILE @counter < (@Length + 1)
  BEGIN
    SET @RandomNumber = Rand()
    SET @RandomNumberInt = Convert(tinyint, 
      ((@ValidCharactersLength - 1) * @RandomNumber + 1))
    SELECT @CurrentCharacter = 
      SUBSTRING(@ValidCharacters, @RandomNumberInt, 1)
    SET @counter = @counter + 1
    SET @RandomID = @RandomID + @CurrentCharacter
  End
  Select @RandomID As Pass
END

Thủ tục này sẽ lấy chuỗi ngâu nhiên bao gồm @Length ký tự từ chuỗi cho trước ABC...YZ1234567890.
Ví dụ bạn muốn lấy chuỗi ngẫu nhiên có độ dài là 8 ký tự bạn thực hiện: Exec sp_GeneratePassword 8 Sẽ sinh ra cho bạn chuỗi '9WAVZ3'

Thủ tục trên chỉ lấy ngẫu nhiên trong dãy ký tự đã có trước. Giờ bạn cải tiến đi một chút để dãy ký tự này cũng được chuyền vào thành tham số như sau:

CREATE PROCEDURE sGeneratePassword_InputString 
  @Length int,
  @InputString nvarchar(255)
AS
BEGIN
  DECLARE @RandomID varchar(32)
  DECLARE @counter smallint
  DECLARE @RandomNumber float
  DECLARE @RandomNumberInt tinyint
  DECLARE @CurrentCharacter varchar(1)
  DECLARE @InputStringLength int
  SET @InputStringLength = len(@InputString)
  SET @CurrentCharacter = ''
  SET @RandomNumber = 0
  SET @RandomNumberInt = 0
  SET @RandomID = ''
  SET NOCOUNT ON
  SET @counter = 1
  WHILE @counter < (@Length + 1)
  BEGIN
      SET @RandomNumber = Rand()
      SET @RandomNumberInt = Convert(tinyint, ((@InputStringLength - 1) * @RandomNumber + 1))
      SELECT @CurrentCharacter = SUBSTRING(@InputString, @RandomNumberInt, 1)
      SET @counter = @counter + 1
      SET @RandomID = @RandomID + @CurrentCharacter
  End
  Select @RandomID As Pass
END

Giờ bạn chạy thử với lệnh:

 

Exec sGeneratePassword_InputString 8,'abcqwertyuiolkjAHSNKA09876jh&654321'


Biến thứ 2 là tùy ý bạn truyền vào một dãy ký tự tùy thích kết quả minh họa là '60rje52u', Với mỗi lần thực thi thì kết quả sẽ một khác

Hy vọng nó có ích với bạn. Chúc bạn thành công

 

 

Sao lưu tất cả database của SQL Server

Đôi khi nhiều thứ dường như có vẻ phức tạp thì lại đơn giản hơn những gì bạn nghĩ và đây là sức mạnh của việc sử dụng câu lệnh T-SQL để thực hiện những công việc lặp đi lặp lại. Một trong những công việc này có lẽ là việc backup tất cả các cơ sở dữ liệu...

Đôi khi nhiều thứ dường như có vẻ phức tạp thì lại đơn giản hơn những gì bạn nghĩ và đây là sức mạnh của việc sử dụng câu lệnh T-SQL để thực hiện những công việc lặp đi lặp lại. Một trong những công việc này có lẽ là việc backup tất cả các cơ sở dữ liệu trong server của bạn. Điều này không có gì lớn nếu như bạn chỉ có một vài cơ sở dữ liệu, nhưng có những server chứa tới hàng trăm cơ sở dữ liệu trên một instance của SQL Server thì vấn đề bắt đầu nảy sinh. Bạn có thể sử dụng tiện ích Enterprise Manager để backup các cơ sở dữ liệu, hoặc thậm chí dùng Maintenance Plans để lên kế hoạch bảo trì, songT-SQL vẫn cho phép bạn thực hiện dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều.

Với việc sử dụng của T-SQL bạn có thể tạo ra các lệnh dự phòng của bạn và với việc sử dụng con trỏ, bạn có thể trỏ qua tất cả các cơ sở dữ liệu của bạn để backup chúng từng cái một. Đây là một quá trình thẳng tiến và bạn chỉ cần một số ít các lệnh để làm điều này.

Đây là script cho phép bạn sao lưu mỗi cơ sở dữ liệu trong instance SQL Server của bạn. Bạn cần thay đổi biến @path để dẫn tới thư mục dự phòng phù hợp và các tập tin sao lưu sẽ đưa vào tên có dạng "DBnameYYYDDMM.BAK".

DECLARE @name VARCHAR(50) -- database name 
DECLARE @path VARCHAR(256) -- path for backup files 
DECLARE @fileName VARCHAR(256) -- filename for backup 
DECLARE @fileDate VARCHAR(20) -- used for file name 
SET @path = 'C:\Backup\' 
SELECT @fileDate = CONVERT(VARCHAR(20),GETDATE(),112) 
DECLARE db_cursor CURSOR FOR 
SELECT name 
FROM master.dbo.sysdatabases 
WHERE name NOT IN ('master','model','msdb','tempdb') 
OPEN db_cursor  
FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name  
WHILE @@FETCH_STATUS = 0  
BEGIN  
    SET @fileName = @path + @name + '_' + @fileDate + '.BAK' 
    BACKUP DATABASE @name TO DISK = @fileName 
    FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name  
END  
CLOSE db_cursor  
DEALLOCATE db_cursor
Trong script này chúng ta bỏ qua các cơ sở dữ liệu hệ thống, nhưng những cơ sở dữ liệu này cũng có thể đưa vào dễ dàng như vậy. Bạn cũng có thể thay đổi scropt này thành một thủ tục được lưu trữ và truyền vào tên cơ sở dữ liệu hoặc nếu để là NULL thì nó sẽ sao lưu tất cả các cơ sở dữ liệu.

Thêm Dữ Liệu Mới Vào Bảng Dùng LEFT JOIN

Giả sử bạn có hai bảng TableA và TableB có cùng cấu trúc gồm 3 cột như sau: ID int primary key, Ten nvarchar(100), Diachi nvarchar(200); Giờ bạn muốn INSERT dữ liệu vào bảng TableA từ bảng TableB cho các dòng vốn chưa có trong bảng TableA. Bạn có thể làm thế này:

INSERT dbo.TableA(ID, Ten, Diachi)
SELECT b.ID, b.Ten, b.Diachi
FROM TableB b
LEFT JOIN TableA a ON a.ID = b.ID
WHERE a.ID IS NULL
Giải thích: Câu lệnh SELECT dùng LEFT JOIN từ TableB tới TableA với điều kiện WHERE a.ID IS NULL sẽ lọc ra các bản ghi trong TableB mà không có trong TableA. Kết quả của lệnh SELECT này được dùng để INSERT vào TableA. Vì SQL Server thực hiện câu lệnh theo tập, nên lệnh SELECT chỉ được thực hiện 1 lần và các bản ghi tìm được sẽ được dùng cho INSERT (không phải là SELECT được 1 bản ghi rồi INSERT, rồi quay lại SELECT tiếp bản ghi thứ hai rồi lại INSERT…).