Hack dữ liệu đã mã hoá bởi mật khẩu

Mã hóa dữ liệu bằng MsSql
Phần 1: Mã hóa
Phần 2: Giải mã

Trong phần 1  của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu phương pháp mã hoá và giải mã bằng mật khẩu. Phần 2 này sẽ đi vào cách hack lại dữ liệu đó.
Bước 1
Mã hoá dữ liệu theo phương pháp mã hoá bằng mật khẩu

select EncryptedData = EncryptByPassPhrase('MAK', '123456789' )
--EncryptedData
--------------------------------------------------------------------------
0x01000000F75D553409C74570F6DDBCADA53FD489DDD52D9277010050565ADF30F244F8CC

Bước 2
Tạo thủ tục sử dụng để khôi phục lại dữ liệu đã má hoá. Thủ tục này sẽ sử dụng hàm DecryptByPassPhrase để giải mã dữ liệu và hiển thị lên mật khẩu.

USE [Master]
GO
/****** Object: StoredProcedure

[dbo].[hack_encryption] Script Date: 12/18/2007 18:18:36 ******/
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects

WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[hack_encryption]') AND type in (N'P', N'PC'))
DROP PROCEDURE [dbo].[hack_encryption]
GO
set nocount on
SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL OFF
go
USE [Master]
GO

/****** Object: StoredProcedure

[dbo].[hack_encryption] Script Date: 12/18/2007 18:18:55 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE procedure [dbo].[hack_encryption] @encryptedtext varbinary(max)
as
declare @password varchar(6)
declare @i int
declare @j int
declare @k int
declare @l int
declare @m int
declare @n int


set @i=-1
set @j=-1
set @k=-1
set @l=-1
set @m=-1
set @n=-1
set @password =''

while @i<255
begin
  while @j<255
  begin
    while @k<255
    begin
      while @l<255
      begin
      while @m<255
      begin
        while @n<=255
        begin
        set @password=isnull(char(@i),'') 
          + isnull(char(@j),'')
          +isnull(char(@k),'')+ isnull(char(@l),'')
          +isnull(char(@m),'') + isnull(char(@n),'')
          if convert(varchar(100), DecryptByPassPhrase(ltrim(rtrim(@password)),
         @encryptedtext)) is not null
        begin
        print 'This is the Encrypted text:' +@password
        set @i=256;set @j=256;set @k=256;set @l=256;set @m=256;set @n=256;
        print 'The actual data is :' +convert(varchar(100),
        DecryptByPassPhrase(ltrim(rtrim(@password)), @encryptedtext)) 
        end
        --print 'A'+ltrim(rtrim(@password))+'B'
        --print convert(varchar(100),
         DecryptByPassPhrase(ltrim(rtrim(@password)),@encryptedtext))
       set @n=@n+1
       end
       set @n=0
       set @m=@m+1
      end
     set @m=0
     set @l=@l+1
     end
    set @l=0
    set @k=@k+1
    end
  set @k=0
  set @j=@j+1
  end
set @j=0
set @i=@i+1
end
GO

Bước 3
Giả sử rằng bạn đã quên mật khẩu dùng để mã hoá dữ liệu thành
“0x01000000F75D553409C74570F6DDBCADA53FD489DDD52D9277010050565ADF30F244F8CC”.
Chúng ta có thể truy tìm lại được mật khẩu và dữ liệu đã bị mã hoá bằng thủ tục sau

use master
go
select getdate() as StartingTime
go
declare @myencryptedtext varbinary(max)
set @myencryptedtext=
0x01000000F75D553409C74570F6DDBCADA53FD489DDD52D9277010050565ADF30F244F8CC
print @myencryptedtext
exec hack_encryption @encryptedtext=@myencryptedtext
go
select getdate() as EndingTime
go

Như bạn thấy trong kết quả (hình trên), nó chỉ cần đển 2 phút để tìm lại được dữ liệu và mật khẩu. Về cơ bản, thủ tục này lặp lại tất cả khả năng hợp lý có thể xảy ra của các ký tự ASCII có độ dài trên 6 ký tự để tìm ra mật khẩu và sử dụng nó để giải mã dữ liệu.

Tạo ra một thủ tục sẽ không giúp gì nhiều khi dữ liệu đã được mã hoá nằm trong một bảng. Vì vậy chúng ta phải thay đổi thủ thục này thành một hàm vô hướng như hướng dẫn dưới đây

Bước 1

Tạo thủ tục như sau

USE [master]
GO

/****** Object: UserDefinedFunction

[dbo].[hack_encryption_password] Script Date: 12/18/2007 18:36:29 ******/
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[hack_encryption_password]')
  AND type in (N'FN', N'IF', N'TF', N'FS', N'FT'))
DROP FUNCTION [dbo].[hack_encryption_password]
GO
use [Master]
go

CREATE function [dbo].[hack_encryption_password] (@encryptedtext varbinary(max))
returns varchar(6)
with execute as caller
as
begin
declare @password varchar(6)
declare @i int
declare @j int
declare @k int
declare @l int
declare @m int
declare @n int


set @i=-1
set @j=-1
set @k=-1
set @l=-1
set @m=-1
set @n=-1
set @password =''

while @i<255
begin
  while @j<255
  begin
    while @k<255
    begin
      while @l<255
      begin
        while @m<255
        begin
          while @n<=255
          begin
          set @password=isnull(char(@i),'') + isnull(char(@j),'')
          +isnull(char(@k),'')+ isnull(char(@l),'')
          +isnull(char(@m),'') + isnull(char(@n),'')
          if convert(varchar(100),

          DecryptByPassPhrase(ltrim(rtrim(@password)),
            @encryptedtext)) is not null
          begin
          --print 'This is the Encrypted text:' +@password
          set @i=256;set @j=256;set @k=256;set @l=256;set @m=256;set @n=256;
          --print 'The actual data is :' +convert(varchar(100),
            DecryptByPassPhrase(ltrim(rtrim(@password)),@encryptedtext))
          end
          --print 'A'+ltrim(rtrim(@password))+'B'
          --print convert(varchar(100),DecryptByPassPhrase(ltrim(rtrim(@password)),@encryptedtext))
          set @n=@n+1
          end
        set @n=0
        set @m=@m+1
        end
      set @m=0
      set @l=@l+1
      end
    set @l=0
    set @k=@k+1
    end
  set @k=0
  set @j=@j+1
  end
set @j=0
set @i=@i+1
end

return @password
END

Bước 2
Tạo một bảng với dữ liệu được mã hoá

USE [tempdb]
GO
/****** Object: Table [dbo].[MyTable] Script Date: 12/18/2007 18:44:40 ******/
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects

WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[MyTable]') AND type in (N'U'))
DROP TABLE [dbo].[MyTable]
GO
create table MyTable(id int, encrypteddata varbinary(max))
go
insert into MyTable select 1, EncryptByPassPhrase('Do', '1112228333')
insert into MyTable select 2, EncryptByPassPhrase('Re', '1212223833')
insert into MyTable select 3, EncryptByPassPhrase('Me', '1132223393')
insert into MyTable select 4, EncryptByPassPhrase('Fa', '1114223383')
insert into MyTable select 5, EncryptByPassPhrase('So', '1112523333')
insert into MyTable select 6, EncryptByPassPhrase('La', '1112263373')
insert into MyTable select 7, EncryptByPassPhrase('Si', '1112227338')
go

Bước 3

Truy vấn dữ liệu sử dụng câu lệnh SQL sau

Select * from MyTable

Bạn sẽ thấy dữ liệu hiển thị như sau

Bước 4
Sử dụng hàm hack_encryption_password để khôi phục tất cả các mật khẩu từ dưc liệu đã được mã hoá trong bảng MyTable. Thực thi câu lệnh SQL sau

select ID ,master.[dbo].[hack_encryption_password] (encrypteddata) as Password from MyTable

Bạn sẽ thấy kết quả như sau

Hàm trên có thê được chỉnh sửa để trả về cả dữ liệu đã được mã hoá, thực hiện như sau

Bước 1

Tạo hàm sau

USE [master]
GO

/****** Object: UserDefinedFunction

[dbo].[hack_encryption_password]  Script Date: 12/18/2007 18:36:29 ******/
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects 

WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[hack_encryption_data]')
  AND type in (N'FN', N'IF', N'TF', N'FS', N'FT'))
DROP FUNCTION [dbo].[hack_encryption_data]
GO
use [Master]
go

CREATE function [dbo].[hack_encryption_data] (@encryptedtext varbinary(max))
returns varchar(8000)
with execute as caller
as
begin
declare @data varchar(8000)
declare @password varchar(6)
declare @i int
declare @j int
declare @k int
declare @l int
declare @m int
declare @n int


set @i=-1
set @j=-1
set @k=-1
set @l=-1
set @m=-1
set @n=-1
set @password =''

while @i<255
begin
  while @j<255
  begin
    while @k<255
    begin
      while @l<255
      begin
        while @m<255
        begin
          while @n<=255
          begin
          set @password=isnull(char(@i),'') + isnull(char(@j),'')+isnull(char(@k),'')
          + isnull(char(@l),'')+isnull(char(@m),'') + isnull(char(@n),'')
          if convert(varchar(100),DecryptByPassPhrase(ltrim(rtrim(@password)),
            @encryptedtext)) is not null
          begin
          --print 'This is the Encrypted text:' +@password
          set @i=256;set @j=256;set @k=256;set @l=256;set @m=256;set @n=256;
          set @data = convert(varchar(100), DecryptByPassPhrase(ltrim(rtrim(@password)),@encryptedtext))
          end
          --print 'A'+ltrim(rtrim(@password))+'B'
          --print convert(varchar(100), DecryptByPassPhrase(ltrim(rtrim(@password)),@encryptedtext))
          set @n=@n+1
          end
        set @n=0
        set @m=@m+1
        end
      set @m=0
      set @l=@l+1
      end
    set @l=0
    set @k=@k+1
    end
  set @k=0
  set @j=@j+1
  end
set @j=0
set @i=@i+1
end

return @data
END

Bước 2

Giải mã dữ liệu sử dụng hàm đã tạo

select ID ,master.[dbo].[hack_encryption_data] (encrypteddata) as Password from MyTable

Kết quả

 

Lưu ý:

 • Thủ thục và các hàm chỉ có thể hack đối với mật khẩu dài 6 ký tự.
 • Thủ tục và hàm này có thể chiếm rất nhiều CPU để lấy lại dữ liệu và tìm lại mật khẩu

 Chúc bạn thành công!

Khôi phục SQL Server từ Transaction Log

Backup là một phần công việc cần thực hiện trong quá trình nâng cấp và vận hành máy chủ SQL. Và phần công việc còn lại là tiến trình restore được thực hiện mỗi khi máy chủ SQL có lỗi phát sinh. Một trong những tình huống này có thể liên quan tới quá trình restore từ file Transaction Log (Bản ghi giao tác) Backups.

Transaction Log (có tên gọi khác là Database Log hay Binary Log) là một lược sử hành động được hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thực thi để đảm bảo thuộc tính ACID (atomicity, consistency, isolation, durability) khi hệ thống bị lỗi.

Có một rắc rối với Transaction Log Backups đó là yêu cầu restore từ nhiều file hơn là chỉ từ một file full backup. Để khôi phục thành công cơ sở dữ liệu, bạn phải sử dụng mọi file Transaction Log Backups đã được tạo và chúng phải được khôi phục theo trật tự khi tạo. Nếu một file Transaction Log Backup nào đó bị lỗi, bạn sẽ không thể thực hiện khôi phục bất kì file Transaction Log Backup nào sau file lỗi đó. Chúng cần được khôi phục theo thứ tự và bạn không thể bỏ qua bất kì file nào.

Trên đây là 5 bước cơ bản cần thực hiện khi tiến hành restore một cơ sở dữ liệu SQL từ Transaction Log.

Bước 1: Backup phần hoạt động của Transaction Log

Trong trường hợp máy chủ SQL bị lỗi và bạn cần phải restore sang một máy chủ khác, trước tiên bạn cần backup phần hoạt động của Transaction Log để lưu lại những giao tác đang sử dụng vẫn chưa được backup vào một Transaction Log Backup hiện có. Để tạo Transaction Log Backup cuối này bạn hãy sử dụng lệnh có cú pháp tương tự như sau:

BACKUP LOG Northwind
TO DISK= 'C:\SQL\Backup\North.bak'
WITH NO_TRUNCATE

Trong đó C:\SQL\Backup\North.bak là địa chỉ lưu file Transaction Log Backup.

Lệnh này sẽ tạo một Transaction Log Backup khác sẽ được sử dụng trong tiến trình restore.

Bước 2: Xác định dữ liệu cần restore

Nếu bạn chưa biết những thông tin quan trọng nào trong cơ sở dữ liệu cần phải restore thì bạn hãy thực hiện truy vấn những bản biểu của máy chủ SQL trong msdb, những bảng này sẽ hiển thị mọi file backup trên máy chủ, bao gồm những file backup được tạo bằng Maintenance Plans, wizard trong Enterprise Manager, những lệnh T-SQL và những công cụ nhóm ba khác sử dụng tính năng SQL Server được tích hợp để tạo file backup.

Trong msdb sẽ chứa những loại bảng sau:

    * backupfile - Chứa một bản ghi cho mỗi dữ liệu hay file Log đã được backup.
      
    * backupmediafamily - Chứa một bản ghi cho mỗi nhóm phương tiện.
      
    * backupmediaset – Chứa một bản ghi cho mỗi bộ công cụ backup.
      
    * backupset – Chứa một bản ghi cho mỗi nhóm file backup.

Nếu muốn thực hiện một quá trình restore hoàn toàn, trước hết bạn phải thực hiện Full Backup bao gồm Differential (file cập nhật) và những Transaction Log Backup cho Differential. Những bảng trên sẽ hiển thị file backup thực hiện trước trên cùng, vì vậy bạn cần tìm đến file Full Backup mới nhất và những file backup khác được tạo sau khi thực hiện Full Backup.

Bước 3: Kiểm tra nội dung của file Backup

Ngoài lệnh RESTORE thực hiện khôi phục những file backup, một số lệnh RESTORE khác cho phép bạn kiểm tra nội dung của những file backup. Những lệnh này bao gồm RESTORE HEADERONLY và RESTORE FILELISTONLY.

RESTORE HEADERONLY


Lệnh này cho phép bạn kiểm tra thông tin tổng quát của mọi file backup trên một công ụ backup cụ thể. Lệnh này rất hữu dụng khi bạn cần restore từ nhiều file backup hay nếu file backup đó là của một máy chủ khác mà bạn không quản lý. Để kiểm tra những gì được lưu trữ trong file backup đó, bạn hãy chạy lệnh này trong Query Analyzer.

RESTORE FILELISTONLY

Lệnh này cho phép bạn kiểm tra danh sách cơ sở dữ liệu và những file Log trong nhóm file backup, dung lượng của dữ liệu và các file Log. LogicalName và PhysicalName là những thành phần dữ liệu chính được sử dụng trong suốt tiến trình restore. Cú pháp lệnh có dạng:
RESTORE FILELISTONLY FROM DISK = 'C:\SQL\Backup\North.bak'
 Bước 4: Lựa chọn tùy chọn restore

Có một số tùy chọn để áp dụng khi restore file backup, bao gồm những file Transaction Log Backup. Dưới đây là một số tùy chọn restore:

NORECOVERY

Tùy chọn này cho phép restore những file backup bổ sung. Bạn có thể sử dụng nó khi restore Full, Differential hay Transaction Log Backup. Bạn hãy dùng lệnh sau:
RESTORE DATABASE NORTH
FROM DISK = 'C:\SQL\Backup\North.bak'
WITH NORECOVERY
RECOVERY

Đây là tùy chọn mặc định nếu không có tùy chọn nào được lựa chọn. Tùy hconj này sẽ được áp dụng cho tiến trình restore cuối. Khi được áp dụng, bạn không thể restore những file backup bổ sung, nếu muốn thực hiện restore cả những file backup bổ sung thì bạn phải thực hiện restore lại từ đầu. Tùy chọn này có thể được sử dụng khi restore Full, Differential hay Transaction Log Backup. Để lựa chọn tùy chọn này bạn hãy dùng lệnh sau:
RESTORE LOG NORTH
FROM DISK = 'C:\SQL\Backup\North_Log.bak'
WITH RECOVERY
STANDBY

Tùy chọn này cho phép bạn chuyển cơ sở dữ liệu sang chế độ Read-Only (chỉ xem), nhưng nó vẫn cho phép restore những file Transation Log bổ sung. Tùy chọn này có thể được sử dụng khi restore Full, Differential hay Transaction Log Backup. Lệnh lựa chọn tùy chọn này có dạng:
RESTORE LOG NORTH
FROM DISK = 'C:\SQL\Backup\North_Log.bak'
WITH STANDBY = 'c:\undo.ldf'
MOVE

Khi restore cơ sở dữ liệu sang một máy chủ khác, có thể bạn sẽ phải sử dụng tùy chọn MOVE nếu những máy chủ không được cài đặt theo cùng một phương pháp. Như đã nhắc đến ở trên, khi sử dụng LogicalName (tên logic) và PhysicalName (tên vật lý) từ lệnh RESTORE FILELISTONLY. Tùy chọn MOVE cho phép bạn di chuyển những file vật lý tới một vị trí khác trên máy chủ. Tùy chọn này cần được sử dụng cho mọi loại file backup bao gồm Full, Differential và Transaction Log. Lệnh lựa chọn tùy chọn này có dạng:
RESTORE LOG NORTH
FROM DISK = 'C:\SQL\Backup\North_Log.bak'
WITH RECOVERY,
MOVE 'Northwind_Data' TO 'c:\data\Northwind.mdf',
MOVE 'Northwind_Log' TO 'c:\data\Northwind _log.ldf'
Bước 5: Lựa chọn thời điểm Restore

Ngoài việc restore hoàn toàn Transaction Log, SQL Server cũng có những tùy chọn dừng tại một thời điểm cụ thể hay dấu giao tác. Bạn có thể lựa chọn những tùy chọn này khi biết khi nào hay vị trí lỗi xảy ra trên cơ sở dữ liệu này, bạn có thể phục hồi những giao tác cơ sở dữ liệu cho một điểm cụ thể để tránh lỗi xảy ra. Ví dụ, nếu ai đó xóa mọi bản ghi trong một bảng, có thể bạn sẽ muốn khôi phục cơ sở dữ liệu tới thời điểm trước khi khôi phục tới bảng đã bị xóa bản ghi đó.

STOPAT

Tùy chọn này giúp khôi phục mọi giao đã thực hiện tính đến một thời điểm nhất định. Ví dụ:
RESTORE LOG Northwind
FROM DISK = 'C:\SQL\Backup\North_Log.bak'
WITH RECOVERY,
STOPAT = 'Sep 22, 2009 09:00 AM'
Hai lệnh tiếp theo giúp bạn khôi phục những giao tác sử dụng dấu giao tác mà phải là những giao tác đã đặt tên được sử dụng trong ứng dụng. Nếu sử dụng những giao tác chưa được đặt tên thì tùy chọn này sẽ không có tác dụng.

STOPATMARK

Với tùy chọn này bạn có thể khôi phục mọi giao tác xảy ra cho đến mốc giao tác Invoice1024. Bổ sung lệnh có cú pháp như sau để lựa chọn tùy chọn này:
RESTORE LOG Northwind
FROM DISK = 'C:\SQL\Backup\North_Log.bak'
WITH RECOVERY,
STOPATMARK = 'Invoice1024'
STOPBEFOREMARK
Tùy chọn này giúp khôi phục mọi giao tác đã thực hiện xảy ra trước mốc giao tác Invoice1024. Để sử dụng tùy chọn này bạn hãy bổ sung lệnh có cú pháp như sau:
RESTORE LOG Northwind
FROM DISK = 'C:\SQL\Backup\North_Log.bak'
WITH RECOVERY,
STOPBEFOREMARK = 'Invoice1024'
Một số tùy chọn khôi phục có thể được sử dụng cho mọi file backup và những tùy hconj nhất định chỉ được sử dụng cho file Transaction Log Backup.

Mã hoá trong SQL Server 2005

Mã hóa dữ liệu bằng MsSql
Phần 1: Mã hóa
Phần 2: Giải mã

Mã hoá là một phương pháp quan trọng nhằm bảo mật dữ liệu. Những dữ liệu nhạy cảm như số CMT, số thẻ tín dụng, mật khẩu… cần phải được bảo vệ trước vô vàn mối nguy hiểm tấn công hiện nay. Trong SQL Server 2000 bạn có thể tự tạo các hàm của riêng mình hoặc sử dụng các DLL ngoài để mã hoá dữ liệu. Trong SQL Server 2005, các hàm và phương thức này được mặc định cho phép sẵn.

SQL Server 2005 cung cấp các kỹ thuật sau để mã hoá dữ liệu

      Mã hoá bằng mật khẩu
      Mã hoá khoá đối xứng
      Mã hoá khoá không đối xứng
      Mã hoá chứng nhận

Trong phần đầu của loạt bài này, chúng tôi sẽ giải thích cách sử dụng kỹ thuật mã hoá bằng mật khẩu và phương pháp giải mã nó.

SQL Server 2005 cung cấp 2 hàm cho việc mã hoá: một cho việc mã hoá và một cho việc giải mã.

Mã hoá bằng mật khẩu là phương pháp mã hoá dữ liệu cơ bản thông qua mật khẩu. Dữ liệu có thể được giải mã nếu nhập đúng mật khẩu đã sử dụng khi mã hoá. Chúng ta sẽ thử một ví dụ về việc mã hoá và giải mã dữ liệu bằng kỹ thuật mã hoá thông qua mật khẩu.

select EncryptedData = EncryptByPassPhrase('MAK', '123456789' )

Kết quả

0x0100000000214F5A73054F3AB954DD23571154019F3EFC031ABFCCD258FD22ED69A48002

Giờ chúng ta sẽ thực thi 3 lần hàm Encryptbypassphrase trên theo ví dụ sau

declare @count int
declare @SocialSecurityNumber varchar(500)
declare @password varchar(12)
set @count =1
while @count<=3
begin
set @SocialSecurityNumber = '123456789'
set @Password = 'MAK'
select EncryptedData = EncryptByPassPhrase(@password, @SocialSecurityNumber )
set @count=@count+1
end

Kết quả

0x01000000CBB7EE45B5C1460D6996B149CE16B76C7F7CD598DC56364D106B05D47B930093

0x010000005E884D30C8FF7E4723D4E70A03B0B07F877667BAF1DA9BE1E116434842D11B99

0x01000000C508FB0C4FC7734B47B414D2602A71A338417DD685229173684D319334A084CD

Lưu ý:
“123456789” ở đây có thể là số thẻ tín dụng và “MAK” là mật khẩu

Kết quả của Encryptbypassphrase sau mỗi lần thực thi hàm là khác nhau. Tuy nhiên, khi bạn giải mã dữ liệu thì nó vẫn ra kết quả như ban đầu trước khi mã hoá.

Giờ chúng ta sẽ thử giải mã dữ liệu đã được mã hoá ở trên với hàm DecryptByPassPhrase

select convert(varchar(100),DecryptByPassPhrase('MAK', 0x01000000CBB7EE45B5C1460D6996B149CE16B76C7F7CD598DC56364D106B05D47B930093))

select convert(varchar(100),DecryptByPassPhrase('MAK', 0x010000005E884D30C8FF7E4723D4E70A03B0B07F877667BAF1DA9BE1E116434842D11B99))

select convert(varchar(100),DecryptByPassPhrase('MAK', 0x01000000C508FB0C4FC7734B47B414D2602A71A338417DD685229173684D319334A084CD))

Kết quả

123456789

123456789

123456789

Thử giải mã dữ liệu đã được mã hoá với một mật khẩu khác. Thực thi theo câu lệnh sau

select convert(varchar(100),DecryptByPassPhrase('test', 0x01000000C508FB0C4FC7734B47B414D2602A71A338417DD685229173684D319334A084CD))

Kết quả

NULL

Kết quả cho bạn thấy SQL Server trả lại giá trị NULL nếu mật khẩu sai.
Giờ chúng ta sẽ thử tạo một bảng chứa số thẻ tín dụng và số CMT, sau đó sẽ mã hoá dữ liệu này thông qua phương pháp mã hoá mật khẩu.

USE [master]
GO
/****** Object: Database [admin] Script Date: 11/25/2007 10:50:47 ******/
IF EXISTS (SELECT name FROM sys.databases WHERE name = N'Customer DB')
DROP DATABASE [Customer DB]
go

create database [Customer DB]
go
use [Customer DB]
go

create table [Customer data]
([customer id] int,
[Credit Card Number] bigint,
[Social Security Number] bigint)
go

insert into [Customer data] values (1, 1234567812345678, 123451234)
insert into [Customer data] values (2, 1234567812345378, 323451234)
insert into [Customer data] values (3, 1234567812335678, 133451234)
insert into [Customer data] values (4, 1234567813345678, 123351234)
insert into [Customer data] values (5, 1234563812345678, 123431234)
go

Tạo hai cột để lưu dữ liệu đã được mã hoá

use [Customer DB]

go
alter table [Customer Data] add
[Encrypted Credit Card Number] varbinary(MAX)
go
alter table [Customer Data] add
[Encrypted Social Security Number] varbinary(MAX)
go

Cập nhật dữ liệu đã được mã hoá vào hai cột vừa tạo
use [Customer DB]
go
update [Customer Data] set [Encrypted Credit Card Number] =
EncryptByPassPhrase('Credit Card', convert(varchar(100),[Credit Card Number]) )
go
update [Customer Data] set [Encrypted Social Security Number] =
EncryptByPassPhrase('Social Security', convert(varchar(100),[Social Security Number]) )
Go

Truy vẫn bảng bằng các lệnh sau (hình 1)

use [Customer DB]
go
select * from [customer data]
go

Kết quả

Xoá bỏ cột chứa dữ liệu chưa được mã hoá

use [Customer DB]
go
alter table [Customer Data] drop column [Credit Card Number]
go
alter table [Customer Data] drop column [Social Security Number]
go

Truy vấn bảng theo các lệnh sau (hình 2)

use [Customer DB]
go
select * from [customer data]
go

Kết quả

Giải mã dữ liệu trên bảng thông qua hàm Decryptbypassphrase như sau (hình 3)

use [Customer DB]
go
select
[customer id],
convert(bigint,convert(varchar(100),decryptbypassphrase('Credit Card',[Encrypted Credit Card Number]) )) as
[Credit Card Number],
convert(bigint,convert(varchar(100),decryptbypassphrase('Social Security',[Encrypted Social Security Number] ) )) as
[Social Security Number] from [customer data]
Go

 

Kết luận
Mã hoá dữ liệu thực sự rất quan trọng. Thông qua bài này chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn một trong 4 kỹ thuật mã hoá sẵn có trong SQL Server 2005 – kỹ thuật mã hoá bằng mật khẩu – và phương pháp giải mã nó.

Xây dựng cơ sở dữ liệu cho một website phần 8

Loại: Viết store procedure phần 5

Các bài cần theo dõi của bài viết: Xây dựng cơ sở dữ liệu cho một website

Phần 1: Tạo database

Phần 2: Viết Trigger

Phần 3: Viết store procedure truy vấn, thêm, sửa, xóa một chuyên mục

Phần 4: Viết store procedure hiển thị menu đa cấp

Phần 5: Viết store Procedure thêm, sửa, xóa một bài viết

Phần 6: Viết store procedure hiển thị danh sách bài viết

Phần 7: Viết store procedure tìm kiếm bài viết

Phần 8: Viết store procedure top 10 các bài viết mới và cũ

Bài này mình sẽ hướng dẫn truy vấn danh sách các bài viết khác bao gôm 10 bài viết mới hơn và 10 bài viết cũ hơn gần nhất (Nếu có), cùng chuyên mục của bài viết được chọn.

Thường khi làm web khi người dùng chọn đọc một bài viết, bạn cần liệt kê cho người dùng danh sách các bài viết khác cùng chuyên mục. Thường đề làm điều này bạn sẽ dùng code lập trình hoặc sẽ phải viết nhiều store hoặc dùng vòng lặp đề thực hiện. Nhưng ở đây mình sẽ viết để thực hiện trong cơ sở dữ liệu.
Để làm được trước tiên bạn cần viết 2 hàm.
- Hàm trả về 10 bài viết mới hơn cùng chuyên mục, gần nhất với bài viết được chọn

-- =============================================
-- Author:    webmaster@hmweb.com.vn

-- Description:  <Hàm trà về 10 bài viết mới hơn, cùng chuyên mục, gần nhất với bài viết được chọn>

-- =============================================

CREATE FUNCTION [dbo].[fuNewOfNews]

(

   @idNews int,

   @CateID int

)RETURNS @TB_News_New TABLE

(  

   idNews int,

   Title nvarchar(2000)

)

AS 

BEGIN

   INSERT INTO @TB_News_New   

   SELECT TOP 10 TB_News.idNews,

   '<A href='+ dbo.ufDomainName()+TB_News.Link +' >'+TB_News.Title+'</a>' as Title  

   FROM TB_News INNER JOIN

   TB_Category ON TB_News.CateID = TB_Category.CateID

   WHERE TB_News.idNews>@idNews AND TB_News.CateID=@CateID AND TB_News.Status=1       

   ORDER BY TB_News.idNews DESC 

   RETURN 

END

- Hàm trả về 10 bài viết cũ hơn cùng chuyên mục, gần nhất với bài viết được chọn

-- =============================================

-- Author:    webmaster@hmweb.com.vn

-- Description:  <Hàm trà về 10 bài viết cũ hơn, cùng chuyên mục, gần nhất với bài viết được chọn>

-- =============================================CREATE FUNCTION [dbo].[fuOldOfNews]

(

   @idNews int,

   @CateID int

)

RETURNS @News_Old TABLE

(  

   idNews int,

   Title nvarchar(2000)

)

AS 

BEGIN

   INSERT INTO @News_Old 

   SELECT TOP 10 TB_News.idNews,

   '<A href='+ dbo.ufDomainName()+TB_News.Link +' >'+TB_News.Title+'</a>' as Title

   FROM TB_News INNER JOIN

   TB_Category ON TB_News.CateID = TB_Category.CateID

   WHERE TB_News.idNews<@idNews

   AND TB_News.CateID=@CateID  AND TB_News.Status=1        

   ORDER BY TB_News.idNews DESC 

   RETURN 

END

 

Tiếp theo mình sẽ viết Store procedure đề lấy danh sách 10 bài viết mới hơn và 10 bài viết cũ hơn gần nhất (Nếu có)

 

-- =============================================

-- Author:    webmaster@hmweb.com.vn

-- Description:  <truy vấn danh sách các bài viết khác cùng chuyên mục>

-- =============================================

 CREATE PROCEDURE [dbo].[spTB_News_SelectCacBaiVietKhac]

 @idNews int,

 @CateID int

 AS

 BEGIN   

   DECLARE @SQL nvarchar(4000) 

   SET @SQL=''

   -- Kiểm tra có bài viết mới hơn không

   DECLARE @countNew int 

   SELECT @countNew = count(idNews) FROM TB_News

   WHERE TB_News.idNews>@idNews AND CateID=@CateID AND Status=1  

   IF @countNew IS NULL SET @countNew=0  

   -- Kiểm tra có bài viết cũ hơn không

   DECLARE @countOld int

   SELECT @countOld = COUNT(idNews) FROM TB_News

   WHERE idNews<@idNews AND CateID=@CateID AND Status=1   

   IF @countOld IS NULL SET @countOld=0

   --Nếu có bài viết mới hơn

   IF @countNew>0

   BEGIN

      -- Nếu có bài viết cũ hơn thì truy vấn 10 bài mới và 10 bài viết gần nhất

      IF @countOld >0

      BEGIN

         SET @SQL=@SQL+ N'SELECT 999999999999 AS idNews,

         N''<b>[Các bài viết mới hơn]</b>'' AS Title 

         Union

         SELECT TOP 10 TB_News.idNews,

         ''<A href=''+ dbo.ufDomainName()+TB_News.Link +''>''+TB_News.Title+''</a>'' as Title FROM TB_News

         INNER JOIN TB_Category ON TB_News.CateID = TB_Category.CateID              

            WHERE TB_News.Status=1 AND TB_News.idNews>'+cast(@idNews AS nvarchar(20))+' AND

            TB_News.CateID='+cast(@CateID AS nvarchar(20))+'   

          '

          SET @SQL =@SQL+'

          Union SELECT '+cast(@idNews AS nvarchar(20))+' AS idNews,

            N''<b>[Các bài đã đăng]</b>'' AS Title

            Union

            Select idNews, Title from [dbo].[fuOldOfNews]('+Cast(@idNews AS nvarchar(20))+','+Cast(@CateID AS nvarchar(20))+')        

            ORDER BY TB_News.idNews DESC'

      END

      -- Ngược lại chỉ truy vấn 10 bài viết mới hơn gần nhất

      ELSE

         BEGIN

            SET @SQL =@SQL+N'SELECT 999999999999 AS idNews, N''<b>[Các bài mới hơn]</b>'' AS Title

             UNION      

             Select idNews, Title from [dbo].[fuNewOfNews]('+Cast(@idNews AS nvarchar(20))+','+Cast(@CateID AS nvarchar(20))+')        

             ORDER BY idNews DESC' 

         END

   END

   -- Nếu không có bài viết mới hơn => truy vấn 10 bài viết cũ hơn gần nhất

   ELSE

      BEGIN

         SET @SQL =@SQL+N'SELECT 999999999999 AS idNews, N''<b>[Các bài đã đăng]</b>'' AS Title

       UNION         

       Select idNews, Title from [dbo].[fuOldOfNews]('+Cast(@idNews AS nvarchar(20))+','+Cast(@CateID AS nvarchar(20))+')        

       ORDER BY idNews DESC'    

      END

   --PRINT @SQL

   -- Thực thi trà về danh sách bài viết

       EXEC (@SQL)

END

Ví dụ khi bạn đọc bài viết thứ 13 có id=17 và CateID=5  EXEC [spTB_News_SelectCacBaiVietKhac] 17,5
Kết quả hiển thị như minh họa sau

Xây dựng cơ sở dữ liệu cho một website phần 7

Loại: Viết store procedure phần 5

Các bài cần theo dõi của bài viết: Xây dựng cơ sở dữ liệu cho một website

Phần 1: Tạo database

Phần 2: Viết Trigger

Phần 3: Viết store procedure truy vấn, thêm, sửa, xóa một chuyên mục

Phần 4: Viết store procedure hiển thị menu đa cấp

Phần 5: Viết store Procedure thêm, sửa, xóa một bài viết

Phần 6: Viết store procedure hiển thị danh sách bài viết

Phần 7: Viết store procedure tìm kiếm bài viết

Phần 8: Viết store procedure top 10 các bài viết mới và cũ

Tiếp theo mình sẽ viết thủ tục tìm kiếm bài viết theo điều kiện
Trong thủ tục này mình viết tìm kiếm bài viết đơn giản theo trạng thái (Status), Theo Chuyên mục (CateID) và theo từ khóa (Keyword). Ngoài ra bạn muốn tìm theo các trường khác như Thời gian viết, Thời gian đăng, ... bạn có thể bổ xung vào thủ tục
+ Trang Thái
   - Nếu @Status=1 => Các bài đã đăng
   - Nếu @Status=-1 => Các bài chờ đăng
   - Nếu @Status=0 => Không Set
+ Chuyên mục
   - Nếu @CateID>0 => Tìm theo điều kiện CateID
+ Từ khóa
    Ở đây mình tìm kiếm theo điều kiện LIKE ở trường Title và trường Description (Nếu bạn cần tìm theo các trường khác thì bạn có thể thay đồi)
Thủ tục tìm kiếm minh họa như sau

-- =============================================

-- Author:    webmaster@hmweb.com.vn

-- Description:  <Tìm kiếm bài viết theo điều kiện>

-- =============================================

CREATE PROCEDURE spTB_News_Search

@Status int,

@CateID int,

@Keyword nvarchar(255)

AS

BEGIN

   -- Khai báo chuỗi truy vấn

   DECLARE @SQL nvarchar(4000)

   SET @SQL =''

   SET @SQL =@SQL+ N'

      SELECT  

      TB_Category.CateID,

      TB_Category.CateName,

      TB_News.idNews,

      TB_News.UserName,

      TB_News.Title,

      TB_News.Description,

      TB_News.Content,

      TB_News.Author,

      TB_News.Picture,

      CONVERT(nvarchar(30),TB_News.CreateDate,103) AS CreateDate,

      CONVERT(nvarchar(30),TB_News.PublishDate,103) AS PublishDate,

      CASE TB_News.Status

            WHEN 1 THEN N''Đã đăng''

            WHEN 0 THEN N''Chưa đăng'' END AS Status, 

      TB_News.Numberreads,

      TB_News.Link

      FROM     TB_Category INNER JOIN

      TB_News ON TB_Category.CateID = TB_News.CateID WHERE ''1''=''1'''      --Khai báo điều kiện tìm kiếm

      DECLARE @SQLWhere nvarchar(4000)

      SET @SQLWhere=''      -- Nếu @Status=1 thì tìm điều kiện Status=1 (Đã đăng)

      IF @Status=1

         SET @SQLWhere=@SQLWhere+ N' AND TB_News.Status =1 '

      -- Nếu @Status=-1 thì tìm điều kiện Status=0 (Chờ đăng)  

      IF @Status=-1

         SET @SQLWhere =@SQLWhere+ ' AND TB_News.Status =0 '

      -- Tìm kiếm theo chuyên mục nếu @CateID>0

      IF @CateID>0

         SET @SQLWhere =@SQLWhere+ ' AND TB_News.CateID = '+cast(@CateID AS char(20)) +''

      -- Tìm kiếm theo từ khóa

      IF @Keyword<>''

         SET @SQLWhere =@SQLWhere+ '

         AND ( TB_News.Title LIKE ''%'+@Keyword+ '%''

         OR TB_News.Description LIKE ''%'+@Keyword+ '%'')'      -- Khai báo Chuỗi thực thi tìm kiếm

      DECLARE @SQLEXEC nvarchar(4000)

      -- Kết hợp điều kiện tìm kiếm vào chuỗi truy vấn

      SET @SQLEXEC=@SQL+@SQLWhere 

      -- Thực thi điều kiện tìm kiếm và trả về dữ liệu nếu có

      EXEC sp_executesql @SQLEXEC

 --PRINT @SQLEXEC

END