Kế thừa từ prototype trong javaScript

Bài viết trước đã trình bày về những kỹ thuật căn bản để xây dựng ứng dụng javaScript theo hướng đối tượng, cách tạo và sử dụng thuộc tính, phương thức của đối tượng. Để có thể xây dựng code javaScript có thể dùng lại bài này sẽ giới thiệu về kế thừa trong javaScript thông qua đối tượng prototype.

Khi bạn tạo phương thức hay thuộc tính public cho đối tượng thông qua đối tượng prototype, bạn có thể kế thừa lại nó thông qua một đối tượng khác. Ví dụ sau sẽ trình bày về kỹ thuật này:

// Create the constructor for a Person object
// Tạo cấu trúc cho đối tượng Person
function Person(nam​e, password) {
 this.name = name;
 this.password = password;
}

// Thêm phương thức mới cho đối tượng Person
Person.prototype.getName = function () {
 return this.name;
};
Person.prototype.getPassword = function () {
 return this.password;
};
Person.prototype.getLevel = function () {
 return this.level;
};

// Thêm thuộc tính cho đối tượng Person
Person.prototype.level = 'admin';

// Tạo cấu trúc cho đối tượng User
function User(name) {
 // Tạo thuộc tính cho User
 this.name = name;
};

// Đối tượng User thừa kế tất cả các phương thức,
// thuộc tính của đối tượng Person được tạo thông qua prototype
User.prototype = new Person();

// Tạo đối tượng
var person = new Person('Ti', '789');
var user = new User('Teo', '123456');

alert(user.getName()); // Teo
alert(user.getLevel()); // admin
alert(user.getPassword()); // Chưa định nghĩa(undefined)
alert(person.getName()); // Ti

Qua ví dụ trên bạn có thể thấy được đối tượng User đã kế thừa lại 3 phương thức của đối tượng Personđược tạo thông qua prototype và nó cũng kế thừa luôn thuộc tính level của đối tượng Person. Đối tượngUser kế thừa phương thức getName() từ đối tượng Person nhưng kết quả trả về là thuộc tính name của đối tượng User từ đây bạn chú ý một điều là nó không kế thừa lại thuộc tính được tạo bên trong đối tượngPerson, mặc dù đối tượng User đã kế thừa phương thức getPassword() từ đối tượng Person nhưng trong phương thức getPassword() có trả về thuộc tính password mà nó chưa được định nghĩa ở đối tượng Usernên bạn sẽ nhận được kết quả undefined.

Hướng đối tượng trong javaScript

Không giống như hầu hết các ngôn ngữ hướng đối tượng khác, trên thực tế javaScript không thực sự có khái niệm lớp, trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình bạn phải xây dựng lớp sau đó mới khai báo đối tượng để sử dụng. Trong javaScript đối tượng được tạo trực tiếp và có thể tạo bằng nhiều cách , đối tượng cũng có thể kế thừa từ đối tượng khác. Để tạo đối tượng bạn có hai cách cơ bản để tạo đối tượng như sau:

// Tạo đối tượng thông qua cú pháp new Object()
var obj = new Object();
// Tạo một số thuộc tính cho đối tượng
obj.val = 5;
obj.click = function () {
 alert("hello");
};

// Sử dụng cách viết ngắn gọn bằng cách dùng dấu {...}
var obj = {
 val: 5,
 click: function () {
  alert("hello");
 }
};

Trong thực tế khi bạn khai báo một hàm bất kỳ trong javaScript cũng có thể được mô tả cho một đối tượng, trong thực tế điều này có thể gây nhiều khó hiểu. Chúng ta sẽ cùng xem xét ví dụ sau để hiểu rõ hơn điều này:

// Tạo một hàm đơn giản, bên trong có tạo một thuộc tính name
function User(x) {
 this.name = x;
}
// Khai báo đối tượng từ hàm trên
var me = new User("My Name");
// Kiểm tra thuộc tính
alert(me.name);

// Dùng phương thức construtor để kiểm tra đối tượng User
alert(me.constructor == User);
// Chạy hàm User
User("Test");

// Trong bối cảnh hàm trên từ khóa 'this' không được xét,
// mặc định nó có thể được gán cho đối tượng toàn cầu 'window',
// nghĩa là bạn có thể truy cập tới thuộc tính name
alert(window.name);

Phương thức public

Phương thức public giúp bạn sử dụng nó bên ngoài đối tượng, bạn có thể tạo phương thức public bên ngoài đối tượng thông qua một đối tượng trung gian đó là prototype. Ví dụ:

// Tạo cấu trúc đối tượng User
function User(name, age) {
 this.ten = name;
 this.tuoi = age;
}
// Thêm phương thức getName cho đối tượng User
User.prototype.getName = function () {
 return this.ten;
};
// Thêm phương thức getAge cho đối tượng User
User.prototype.getAge = function () {
 return this.tuoi;
};

// Tạo một biến user lưu đối tượng User
var user = new User("Bob", 44);
// Kiểm tra hai phương thức của đối tượng
alert(user.getName());
alert(user.getAge());

Bạn có thể thấy prototype thực sự tiện lợi giúp bạn tạo phương thức của đối tượng một cách giễ ràng, và nó được dùng phổ biến để xây dựng ứng dụng javaScript

Phương thức private

Phương thức private được tạo ra bên trong đối tượng điều này làm cho bạn không thể truy cập nó bên ngoài đối tượng, nó tạo sự chặt chẽ cho ứng dụng của bạn, khỏi đụng độ với các đối tượng khác khi bạn phát triển ứng dụng với lượng code lớn. Xem ví dụ sau để hiểu hơn về phương thức private:

// Tạo cấu trúc cho đối tượng Classroom
function Classroom(students, teacher) {
 // Tạo một phương thức private hiển thị sinh viên trong lớp
 function get() {
  alert(students.join(", "));
 }
 // Tạo thuộc tính đối tượng lưu trữ thông tin
 this.students = students;
 this.teacher = teacher;
 // Gọi phương thức get
 get();
}

// tạo đối tượng Classroom
var myclass = new Classroom(["Chiến", "Đinh"], "Thảo");
// Kiểm tra thuộc tính teacher
alert(myclass.teacher)
// Gọi phương thức private bên ngoài đối tượng
myclass.get();

Kết quả ví dụ trên khi gọi phương thức private bên ngoài đối tượng ta nhận được một thông báo lỗi là đối tượng Classroom không có phương thức get()

phương thức privileged

Đây là phương thức được tạo bên trong đối tượng và bạn có thể truy cập nó bên ngoài đối tượng, thực ra nó là một hàm "nặc danh" được lưu vào một thuộc tính trong đối tượng. Xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn điều này:

// Tạo cấu trúc đối tượng User
function User(name, age) {
 // Tạo biến lưu thông tin năm sinh
 var year = (new Date()).getFullYear() - age;
 // Tạo phương thức Privileged trả về năm sinh
 this.getYearBorn = function () {
  return year;​
 }
}

// Tạo đối tượng User
var user = new User("Bob", 44);
// Kiểm tra phương thức getYearBorn
alert(user.getYearBorn());

Phương thức static

Trước kia khi tôi tìm hiểu về kỹ thuật tạo phương thức static, tôi đã bị bất ngờ bởi kết quả mà nó đem lại. Trước tiên chúng sẽ ta cùng xét một số trường hợp sử dụng đối tượng trong javaScript với phương thức public. Bạn  sẽ sử dụng lại ví dụ đã trình bày ở phần phương thức public.

Nếu bạn gán đối tượng user cho một biến user2 và kiểm tra các phương thức và thuộc tính của user trên user2 thì thực chất user và user2 là một, cùng là đối tượng User vì mọi thay đổi trên user hay user2 đều ảnh hưởng lẫn nhau. Ví dụ:

var user = new User('Tí',100);
var user2 = user;
alert(user2.getName()); // Kết quả: Tí

// Thay đổi thuộc tính 'ten' trên user2
user2.ten = 'Tẻo';
alert(user2.getName()); // Kết quả: Tèo
alert(user.getName()); // Kết quả: Tèo

// Nếu tạo thêm thuộc tính cho đối tượng user2
user2.interest = 'web';
alert(user.interest); // Kết quả: web

Nếu bạn muốn tạo ra đối tượng User khác thì bạn phải gọi lại và không thể thừa kế được giá trị gì từ đối tượng trước đã tạo, bạn buộc phại gọi lại đối tượng với tham số hay các giá trị cần thiết. Ví dụ:

var user = new User('Tí',100);
var user3 = new User('Tí',100);
alert(user3.getName()); // Tí

// Thay đổi thuộc tính 'ten' trên user3
user3.ten = 'Tèo';
alert(user3.getName()); // Tèo
alert(user.getName()); // Tí

// Nếu tạo thêm thuộc tính cho đối tượng user3
user3.interest = 'web';
alert(user.interest); // Kết quả: thuộc tính không xác định
alert(user3.interest); // Kết quả: web

Tuy khi thêm hay thay đổi user3 thì không ảnh hưởng gì đến user nhưng bạn không thừa kế được những giá trị đã được tạo ra hay thay đổi từ user mà bạn phải khai báo lại nó. Vấn đề này nảy sinh ra một kỹ thuật trong javaScript mà người ta gọi nó là phương thức static. Xem ví dụ sau để hiểu rõ điều này:

// Tạo phương thức static cloneUser tới đối tượng User
User.cloneUser = function (user) {
 // Tạo và trả về một đối tượng user mới
 return new User(
 // Nhân bản những phương thức hay thuộc tính đối tượng user
 user.getName(),
 user.getAge());
};

var user = new User('Tí', 100);
// Sử dụng phương thức cloneUser nhân bản đối tượng user
var other = User.cloneUser(user);
alert(other.getName()); // Tí

// Thay đổi giá trị thuộc tính 'ten' trên other
// đối tượng user không đổi
other.ten = 'Tèo';
alert(other.getName()); // Tèo
alert(user.getName()); // Tí

// Thay đổi giá trị thuộc tính 'ten' trên user.
// đối tượng other không đổi
user.ten = 'Tùng';
alert(user.getName()); // Tùng
alert(other.getName()); // tèo

// Nhân bản đối tượng user một lần nữa
var other1 = User.cloneUser(user);
alert(other1.getName()); // Tùng

// Nhân bản đối tượng other
var other2 = User.cloneUser(other);
alert(other2.getName()); // Tèo

Điều này thực sự hữu dụng nếu bạn phát triển ứng dụng lớn nhưng cũng có thể giễ gây nhầm lẫn nếu bạn mới làm quen với kỹ thuật này. Khi thực hiện một dự án nào đó thì nên nghĩ ngay tới việc làm sao đoạn mã của bạn có thể dùng lại giễ dàng và có thể phát triển tiếp, nếu mỗi lần dùng lại bạn lại phải tìm hiểu rồi sửa nhiều chỗ mới dùng được hay thậm chí phải thực hiện lại từ đầu thì quả là phí công sức nếu ứng dụng bạn có một lượng mã lớn, đó là vì sao việc viết mã theo hướng đối tượng là điều nên làm bởi vì ưu điểm của nó thì có lẽ bạn cũng biết, nhưng cũng có thể là không cần thiết với ứng dụng nhỏ và đơn giản, tất cả là tùy ở bạn. Tôi mong nhận được sự góp ý của tất cả các bạn có cùng chung sở thích.

 

Nguồn: http://sothichweb.com/article.php?aid=huong-doi-tuong-trong-javascript_0c92315

3 dấu bằng (===) trong Javscript

3 dấu bằng được dùng để so sánh giá trị lẫn kiểu dữ liệu trong Javascript,

<html>
<head></head>
<body>
  <script type="text/javascript">
    var a=1; // Numeric Value
    var b=1; // Numeric Value
    var c="1"; // String Value
    var d="1"; //String Value
    alert(a===b); // Alerts 'true' as both variables are numeric,having value 1
    alert(c===d); // Alerts 'true' as both variables are string,having value 1
    alert(b===c); // Alerts 'false'as both variables are different type,having value 1
  </script>
</body>
</html>

 

Chuyển html pages thành file PDF

Để chuyển 1 trang Html thành file pdf, có khá nhiều thư viện miễn phí lẫn có phí như iTextSharp, WkHtmlToPdf, Prince,Pechkin(.NET Wrapper for WkHtmlToPdf static DLL), TuesPechkin... Tôi đã thử qua 1 số thư viện và nhận thấy:

 • iTextSharp: hỗ trợ html không tốt, hay gặp lỗi khi sử dụng thẻ <ul>, </html> (hay code của mình viết thiếu gì nhỉ :D).
 • WkHtmlToPdf: xuất file pdf từ html rất tốt nhưng có vấn đề nếu dự án là website
 • Prince: hỗ trợ javascript rất tốt nhưng đây là thư viện có tính phí bản quyền.
 • Pechkin: có 1 số vấn đề khi build và deploy website
 • TuesPechkin: khá ít tài liệu nhưng đây là 1 thư viện miễn phí khá tốt để chuyển html sang pdf.


Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chuyển 1 page html đơn giản bằng TuesPechkin.

CÀI ĐẶT

Mở Package Console Manager
Gõ: "Install-Package TuesPechkin" để cài đặt TuesPechkin.

CHUYỂN ĐỔI NHANH TÀI LIỆU HTML

IPechkin converter = Factory.Create();
byte[] result = converter.Convert("Lorem ipsum wampum");

CHUYỂN ĐỔI TỪ NGUỒN HTML STRING

 1. Chuyển View và Master Layout thành chuỗi string
 2. Chuyển đường dẫn tương đối thành đường dẫn tuyệt đối.
 3. Gọi TuesPechkin để thực hiện việc chuyển đổi. 

Bước 1: Chuyển View thành html string

protected string RenderViewToString(string viewName, object model)
 {
   ViewData.Model = model;
   using (var sw = new StringWriter())
   {
     var viewResult = ViewEngines.Engines.FindView(ControllerContext, viewName, "_Layout");
     var viewContext = new ViewContext(ControllerContext, viewResult.View, ViewData, TempData, sw);
     viewResult.View.Render(viewContext, sw);
     viewResult.ViewEngine.ReleaseView(ControllerContext, viewResult.View);
     return sw.GetStringBuilder().ToString();
   }
 }

Bước 2: (Bạn tự implement)
Bước 3:

public ActionResult ConfigurePdfSettings()
 {
   var html = RenderViewToString("Index", null);
   html = ConvertRelativePathsToAbsolute(html, "http://yourUrl/");
   var document = new HtmlToPdfDocument
   {
     GlobalSettings =
     {
       ProduceOutline = true,
       DocumentTitle = "Pretty Websites",
       PaperSize = PaperKind.A4, // Implicit conversion to PechkinPaperSize
       Margins =
       {
         //All = 1.375,
         Unit = Unit.Centimeters
       }
     },
     Objects = {
       new ObjectSettings { HtmlText = html }
     }
   };

   // create converter
   IPechkin converter = Factory.Create();

   converter.Error += new TuesPechkin.EventHandlers.ErrorEventHandler(delegate(IPechkin ip, string s)
   {
     Debugger.Log(1, "Convert PDF", s);
   });

   // convert document
   byte[] result = converter.Convert(document);
   return File(result, System.Net.Mime.MediaTypeNames.Application.Octet, "test.pdf");
 }

 

select2 3.* insert data without replace content

<li class="list-group-item" data-id-user="3"><span class="badge">+</span>Song Ph'"a'"m</li>
<input type="hidden" name="partners" value="" class="multiselect-partner" style="width:100%"/>
<script type="text/javascript">
window.dataPartners = [
{ id: 4, text: "Xuân Hồng" },
{ id: 5, text: "Văn Luyện" },
{ id: 6, text: "Sau Ngu" },
];
</script>
$(document).ready(function () {
  /**
   * select2 function
   */
  if ($().select2) {
    $(".multiselect-partner").select2({
      multiple: true,
      query: function (query){
        var data = {
          results: window.dataPartners
        };
        query.callback(data);
      },
      dropdownCssClass: "multiple", // apply css that makes the dropdown taller
      escapeMarkup: function (m) { return m; } // we do not want to escape markup since we are displaying html in results
    });
    $newItem = $('.list-group-item');
    $newItem.on('click', function () {
      var isValid = true,
        $me = $(this),
        $fieldMultiselect = $('.multiselect-partner'),
        objectData = {
          id: $me.data('id-user'),
          text: $me.text().substr(1)
        };
      $.each(window.dataPartners, function (index, value) {
        if (value.id == $me.data('id-user')) {
          isValid = false;
          return false;
        }
      });
      if (isValid === true) {
        window.dataPartners.push(objectData); /* update list dataPartners */
        /**
         * insert this user to group chat
         */
        var data = $fieldMultiselect.select2('data');
        data.push(objectData);
        $fieldMultiselect.select2("data", data, true);
      }
      $me.remove();
    });
  }
});