Các công cụ hỗ trợ cần thiết (Extensions) cho Visual studio 2015

Các extensions cần thiết để hỗ trợ cho việc sử dụng, và viết code(HTML, C#, CSS, Js, v..v..) trong Visual Studio 2015.

Danh sách bao gồm:
- Web Essentials 2015.1
- Bundler & Minifier
- Web Compiler
-Image Optimizer
- Web Analyzer
- CodeMaid
- Glyphfriend
- Developer Assistant
- Bootstrap Snippet Pack
- Indent Guides
- Visual Studio 2015 Color Theme Editor.

- Supercharger

- LINQ Insight Express

- MultiEditing 

- IntelliCommand Free: Helps to remember shortcut keys. This extension is supported for Visual Studio 2010/2012 Professional and higher.

Các trang web giải mã những đoạn code Javascript đã được mã hoá

Bài viết này gởi đến bạn vài trang web hữu ích cho mục đích trên, thường xuyên cập nhật.

Lưu ý, bài viết này có thể sẽ làm bạn vướng đến những vấn đề pháp lý khi bạn cố tình giải mã những đoạn code thương mại. Chúng chỉ mang tính chất tham khảo là chính.

 

Bạn vui lòng đọc bài viết này để nhận biết mã mà bạn gặp phải là mã gì.

 1. http://dean.edwards.name/unpacker : trang này hoạt động khá hiệu quả, với những template blogger từ trang ThemeXpose. Lưu ý khi giải mã, bạn chỉ copy những đoạn code đã được mã hoá, sau đó giải mã từng đoạn một, không nên copy tất cả.
 2. http://jsbeautifier.org : trang này vừa giải mã vừa có chức năng làm đẹp cho đoạn JS quá dài dòng và rối rắm. Đọc thêm bài này để biết.
 3. http://ddecode.com/hexdecoder : chuyển giải các mã HTML/Hexa/Octa. 
 4. http://closure-compiler.appspot.com/home 
 5. http://base64decode.net : trang này chuyên chuyển các mã dựa trên base64 encoding. 
 6. http://www.strictly-software.com/unpack-javascript 
 7. đang cập nhật….

AngularJs: Giao tiếp giữa các controller

AngularJs Scope được tổ chức theo dạng phân cấp và lồng nhau. Mỗi ứng dụng có duy nhất 1 $rootScope. Các $scope khác đều kế thừa và nằm dưới nó.

Trường hợp bạn muốn chia sẽ dữ liệu giữa các controller, thì có rất nhiều cách khác nhau.

Angularjs hỗ trợ 2 phương thức: $broadcast và $emit. Vận dụng 2 hàm này, bạn có thể chia sẽ dữ liệu dễ dàng, đặc biệt là nó rất hữu ích khi bạn làm ứng dụng Single Page Application.

$broadcast: lan truyền sự kiện xuống các con của nó
$emit: lan truyền sự kiện theo hướng lên trên

Ví dụ về broadcast

Để lan truyền sự kiện từ 1 controller đến tất cả controller còn lại, bạn tạo 1 service để thực hiện việc lan truyền từ rootScope. Khác...

Xóa tất cả dòng trống trong Visual Studio

 1. Bấm Ctrl+H (Find and Replace)
 2. Chọn"Use Regular Expressions"
 3. Gõ "^$\n" trong ô Find what
 4. Để trống ô Replace With.
 5. Bấm"Replace All"
 

Tất cả các dòng trống sẽ bị xóa
Giải thích:

 1. ^: bắt đầu 1 dòng
 2. $: kết thúc 1 dòng

Chúc các bạn thành công

Nguồn: http://nhatkyhoctap.blogspot.com/2014/04/xoa-tat-ca-dong-trong-trong-visual.html

Một số lệnh về Identity Column ở SQL Server

set identity về 0

DBCC CHECKIDENT('tableName', RESEED, NEW_RESEED_VALUE)

Nếu muốn sét giá trị cho identity thì chạy lệnh 

-- Set Identity insert on so that value can be inserted into this column
SET IDENTITY_INSERT YourTable ON
GO
-- Insert the record which you want to update with new value in identity column
INSERT INTO YourTable(IdentityCol, otherCol) VALUES(13,'myValue')
GO
-- Delete the old row of which you have inserted a copy (above) (make sure about FK's)
DELETE FROM YourTable WHERE ID=3
GO
--Now set the idenetity_insert OFF to back to prevoius track
SET IDENTITY_INSERT YourTable OFF