Always start Visual Studio as an Administrator on Windows 8/8.1/10

Option 1 - Set VSLauncher.exe and DevEnv.exe to always run as admin

To have Visual Studio always run as admin when opening any .sln file:

  1. Navigate to C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\MSEnv\VSLauncher.exe.
  2. Right-click on VSLauncher.exe and choose Troubleshoot compatibility.
  3. Choose Troubleshoot program.
  4. Check off The program requires additional permissions and hit Next.
  5. Click the Test the program... button to launch VS.
  6. Click Next, then hit Yes, save these settings for this program, and then the close buton.

To have Visual Studio always run as an admin when just opening visual studio directly, do the same thing to the DevEnv.exe file(s). These file are located at:

Visual Studio 2010

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE\devenv.exe

Visual Studio 2012

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\devenv.exe

Visual Studio 2013

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\Common7\IDE\devenv.exe

Option 2 - Use VSCommands extension for Visual Studio

Install the free VSCommands extension for Visual Studio (it's in the Visual Studio Extensions Gallery) and then configure it to always have Visual Studio start with admin privileges by going to Tools -> VSCommands -> Options -> IDE Enhancements -> General and check off Always start Visual Studio with elevated permissions and click the Save button.

My Opinion

I prefer Option 2 because:

  • it also allows you to easily turn off this functionality.
  • VSCommands comes with lots of other great features so I always have it installed anyways.
  • it's just easier to do than option 1.

Không gõ được tiếng việt có dấu trong Visual Studio khi sử dụng Windows 64 bit

Gõ tiếng việt có dấu trong Visual Studio trên Win 64bit) -  Visual Studio là một công cụ mạnh để xây dựng các ứng dụng Windows, Web cũng như những ứng dụng trên thiết bị cầm tay (Pocket PC, SmartPhone…) Trong Visual Studio cho phép người lập trình có thể lựa chọn các ngôn ngữ phù hợp với mình để phát triển như: Visual Basic.NET (VB.NET), C# (C Sharp), Visual C++.NET và Visual J#.NET.

Một trong những công cụ quan trọng là Microsoft Visual Studio.NET Integrated Development Environment (IDE). IDE giúp việc lập trình Visual Basic.NET (VB.NET) dễ dàng, thoải mái và thích thú. IDE không những cung cấp mọi công cụ lập trình cần thiết không thể tìm thấy ở một ứng dụng (application), soạn nguồn mã thông thường bằng chữ (text editors) mà còn giúp kiểm tra nguồn mã (code checking) hay tạo giao diện Windows thích hợp và hiển thị, truy tìm các tập tin liên hệ đến dự án (project).



Tuy nhiên có một vấn đề mà rất nhiều lập trình viên gặp phải trong quá trình sử dụng Visual Studio trong Windows 64 bit đó là việc gõ tiếng việt có dấu. Khi cần ghi chú, đưa ra thông báo hoặc đặt tên cho Textbox, Button, Label thì không thể sử dụng được tiếng việt trong trường hợp sử dụng bộ gõ Unikey. Vậy làm cách nào để có thể đánh được tiếng việt trong trường hợp này? Hôm nay Kênh phần mềm việt xin giới thiệu với mọi người 1 giải pháp rất đơn giản để xử lý vấn đề này. Dưới đây là các bước thực hiện.

- B1: Mở Window Explorer
- B2: Truy cập đến file UniKey.exe


- B3: Chọn và kích chuột phải vào tên file, chọn Properties
- B4: Chọn Tab Compatibility



- B5: Tích chọn Run this program as an administrator
- B6: Kích nút OK

Sau khi thực hiện xong các bước ở trên, chạy Unikey và bây giờ bạn đã có thể thoải mái gõ tiếng việt có dấu trong Visual Studio rồi đó. 



Bạn có thể thực hiện nhanh việc này bằng cách, kích chuột phải vào file Unikey.exe, rồi chọn Run as administraor. Tuy nhiên cách thực hiện này chỉ có tác dụng đối với lần chạy đó thôi.

Chu trình sống của 1 trang aspx

Đây là chu trình sống của 1 trang thông thường khi sử dụng master page:

1. Page.OnPreInit
2. MasterPageControl.OnInit (for each control on the master page)
3. Control.OnInit (for each contol on the page)
4. MasterPage.OnInit
5. Page.OnInit
6. Page.OnInitComplete
7. Page.OnPreLoad
8. Page.OnLoad
9. MasterPage.OnLoad
10. MasterPageControl.OnLoad (for each control on the master page)
11. Control.OnLoad (for each contol on the page)
12. Page.OnXXX (control event)
13. MasterPage.OnBubbleEvent
14. Page.OnBubbleEvent
15. Page.OnLoadComplete
16. Page.OnPreRender
17. MasterPage.OnPreRender
18. MasterPageControl.OnPreRender (for each control on the master page)
19. Control.OnPreRender (for each contol on the page)
20. Page.OnPreRenderComplete
21. MasterPageControl.SaveControlState (for each control on the master page)
22. Control.SaveControlState (for each contol on the page)
23. Page.SaveViewState
24. Page.SavePageStateToPersistenceMedium
25. Page.OnSaveStateComplete
26. MasterPageControl.OnUnload (for each control on the master page)
27. Control.OnUnload (for each contol on the page)
28. MasterPage.OnUnload
29. Page.OnUnload