Hàm đọc số bằng chữ bằng C#

Khi lập trình có liên quan đến số liệu phải tính toán và yêu cầu phải đọc được số thành chữ như đọc tiền bằng chữ, Bài này sẽ hướng dẫn bạn viết hàm bằng C#

Để thực hiện đọc số thành chữ bạn cần viết hàm đọc số có 3 chữ số trước, Bạn hãy thực hiện theo các hàm dưới đây.
Bạn đọc và hiểu được thuật toán thì không khó khăn để chuyển đổi bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Bài sau mình sẽ giới thiệu hàm "đọc tiền bằng chữ bằng javascript" dùng thuật toán trên

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;

namespace hmweb.Services
{
  public class cCommonFunction
  {
    private string[] ChuSo = new string[10] { " không", " một", " hai", " ba", " bốn", " năm", " sáu", " bẩy", " tám", " chín" };
    private string[] Tien = new string[6] { "", " nghìn", " triệu", " tỷ", " nghìn tỷ", " triệu tỷ" };
    // Hàm đọc số thành chữ
    public string DocTienBangChu(long SoTien, string strTail)
    {
      int lan, i;
      long so;
      string KetQua = "", tmp = "";
      int[] ViTri = new int[6];
      if (SoTien < 0) return "Số tiền âm !";
      if (SoTien == 0) return "Không đồng !";
      if (SoTien > 0)
      {
        so = SoTien;
      }
      else
      {
        so = -SoTien;
      }
      //Kiểm tra số quá lớn
       if (SoTien > 8999999999999999)
      {
        SoTien = 0;
       return "";
      }
      ViTri[5] = (int)(so / 1000000000000000);
      so = so - long.Parse(ViTri[5].ToString()) * 1000000000000000;
      ViTri[4] = (int)(so / 1000000000000);
      so = so - long.Parse(ViTri[4].ToString()) * +1000000000000;
      ViTri[3] = (int)(so / 1000000000);
      so = so - long.Parse(ViTri[3].ToString()) * 1000000000;
      ViTri[2] = (int)(so / 1000000);
      ViTri[1] = (int)((so % 1000000) / 1000);
      ViTri[0] = (int)(so % 1000);
      if (ViTri[5] > 0)
      {
        lan = 5;
      }
      else if (ViTri[4] > 0)
      {
        lan = 4;
      }
      else if (ViTri[3] > 0)
      {
        lan = 3;
      }
      else if (ViTri[2] > 0)
      {
        lan = 2;
      }
      else if (ViTri[1] > 0)
      {
        lan = 1;
      }
      else
      {
        lan = 0;
      }
      for (i = lan; i >= 0; i--)
      {
        tmp = DocSo3ChuSo(ViTri[i]);
        KetQua += tmp;
        if (ViTri[i] != 0) KetQua += Tien[i];
        if ((i > 0) && (!string.IsNullOrEmpty(tmp))) KetQua += ",";//&& (!string.IsNullOrEmpty(tmp))
      }
      if (KetQua.Substring(KetQua.Length - 1, 1) == ",") KetQua = KetQua.Substring(0, KetQua.Length - 1);
      KetQua = KetQua.Trim() + strTail;
      return KetQua.Substring(0, 1).ToUpper() + KetQua.Substring(1);
    }

    // Hàm đọc số có 3 chữ số
    private string DocSo3ChuSo(int baso)
    {
      int tram, chuc, donvi;
      string KetQua = "";
      tram = (int)(baso / 100);
      chuc = (int)((baso % 100) / 10);
      donvi = baso % 10;
      if ((tram == 0) && (chuc == 0) && (donvi == 0)) return "";
      if (tram != 0)
      {
        KetQua += ChuSo[tram] + " trăm";
        if ((chuc == 0) && (donvi != 0)) KetQua += " linh";
      }
      if ((chuc != 0) && (chuc != 1))
      {
        KetQua += ChuSo[chuc] + " mươi";
        if ((chuc == 0) && (donvi != 0)) KetQua = KetQua + " linh";
      }
      if (chuc == 1) KetQua += " mười";
      switch (donvi)|
      {
        case 1:
          if ((chuc != 0) && (chuc != 1))
          {
            KetQua += " mốt";
          }
          else
          {
            KetQua += ChuSo[donvi];
          }
          break;
        case 5:
          if (chuc == 0)
          {
            KetQua += ChuSo[donvi];
          }
          else
          {
            KetQua += " lăm";
          }
          break;
        default:
          if (donvi != 0)
          {
            KetQua += ChuSo[donvi];
          }
          break;
      }
      return KetQua;
    }
  }
}

 

Select dữ liệu từ database ra SiteMapNode

Trong bài viết Xây dựng Menu đa cấp với Multi Sitemap mình có hướng dẫn cách tạo menu đa cấp với MultiSitemap với dữ liệu từ file.sitemap có sẵn. Bài này mình sẽ viết hàm trong SQL để lấy dữ liệu từ database dưới dạng SiteMapNode để sử dụng tạo menu đa cấp

Thường việc này bạn có thể dùng code asp.net (C# hay VB) để thực hiện bằng vòng lặp hoặc sử dụng System.Xml - XmlTextWriter để thực hiện. Nhưng bạn cũng có thể sử dụng vòng lặp trong SQL để thực hiện việc này. Ở đây mình viết hàm trong SQL kết quả trả về là nội dung của file MenuTop.sitemap. Hàm này lấy đến menu cấp 3. nếu dự án của bạn có nhiều hơn 3 cấp bạn hãy sửa lại hàm cho phù hợp

Bạn chạy hàm sau trong SQL

-- =============================================
-- Author:    webmaster@hmweb.com.vn
-- Description:  <Get Sitemap content>
-- =============================================
ALTER  FUNCTION [dbo].[fuGetTreeNodeMap]
(
)
RETURNS NVarChar(4000)
AS 
BEGIN
DECLARE @SQL nvarchar(4000)
SET @SQL=''
-- Khai báo mở sitemap
SET @SQL=@SQL+N'<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<siteMap>'
-- Duyệt cây cấp 1 (Có Decen=0)
DECLARE @CateID int, @CateName nvarchar(200), @Link nvarchar(200)
Declare CursorCategory Cursor For SELECT CateID, CateName, Link FROM TBCategory WHERE Decen=0
Open CursorCategory
Fetch next from CursorCategory INTO @CateID, @CateName , @Link
while @@FetchStatus =0
BEGIN
-- Nếu cây cấp 1 không có con thì đóng luôn TreeNode
IF dbo.fuCountSubMenu(@CateID)=0
BEGIN
   SET @SQL=@SQL+ '
   <siteMapNode url="'+dbo.ufDomainName() + @Link + '" title="' + @CateName + '" />'
END
-- Nếu cây cấp 1 có con thì mở TreeNote và tiếp tục duyệt cây cấp 2
   ELSE
   BEGIN
      SET @SQL=@SQL+ '
      <siteMapNode url="'+dbo.ufDomainName() + @Link + '" title="' + @CateName + '" >'
      -- Duyệt cây cấp 2
         DECLARE @CateID2 int, @CateName2 nvarchar(200), @Link2 nvarchar(200)
         Declare CursorCategory2 Cursor For SELECT CateID, CateName, Link FROM TBCategory WHERE Decen=1 AND ParentID=@CateID
         Open CursorCategory2
         Fetch next from CursorCategory2 INTO @CateID2, @CateName2 , @Link2
         WHILE @@FETCHSTATUS=0
         BEGIN
            -- Nếu cây cấp 2 không có con thì đóng luôn TreeNode
            IF dbo.fuCountSubMenu(@CateID2)=0
               BEGIN
                  SET @SQL=@SQL+ '<siteMapNode url="'+dbo.ufDomainName() + @Link2 + '" title="' + @CateName2 + '" />'
               END
            -- Nếu cây cấp 2 có con thì mở TreeNode và tiếp tục duyệt cây cấp 3
            ELSE
               BEGIN
               SET @SQL=@SQL+ '
                  <siteMapNode url="'+dbo.ufDomainName() + @Link2 + '" title="' + @CateName2 + '" >'
                  -- Duyệt cây cấp 3
                  DECLARE @CateID3 int, @CateName3 nvarchar(200), @Link3 nvarchar(200)
                  Declare CursorCategory3 Cursor For SELECT CateID, CateName, Link FROM TBCategory WHERE Decen=2 AND ParentID=@CateID2
                  Open CursorCategory3
                  Fetch next from CursorCategory3 INTO @CateID3, @CateName3 , @Link3
                  WHILE @@FETCHSTATUS=0
                     BEGIN
                        SET @SQL=@SQL+ '
                        <siteMapNode url="'+dbo.ufDomainName() + @Link3 + '" title="' + @CateName3 + '" />'
                     FETCH NEXT FROM CursorCategory3 INTO @CateID3, @CateName3 , @Link3
                     END
                  Close CursorCategory3
                  DEALLOCATE CursorCategory3
                  SET @SQL=@SQL+ '</siteMapNode>'
               END
            FETCH NEXT FROM CursorCategory2 INTO @CateID2, @CateName2 , @Link2
         END
         Close CursorCategory2
         DEALLOCATE CursorCategory2
         SET @SQL=@SQL+ '</siteMapNode>'
      END
FETCH NEXT FROM CursorCategory INTO @CateID, @CateName , @Link
END
Close CursorCategory
DEALLOCATE CursorCategory
--Đóng sitemap
SET @SQL=@SQL+'
</siteMap>'
-- Print @SQL
RETURN @SQL
END

Nếu bảng TBCategory của bạn có nhiều bản ghi thì độ dài chuỗi @SQL có thể quá 4000. Khi đó bạn cần phân tách và ghép chuỗi lại

Kết quả hàm trên (hoặc bạn thử bằng lệnh Print @SQL) như sau (Bạn có thể copy vào visual studio để xem đúng cấu trúc)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<siteMap>
 <siteMapNode url="http://www.hmweb.com.vn" title="Thể thao" >
  <siteMapNode url="http://www.hmweb.com.vn" title="Pháp luật" />
  <siteMapNode url="http://www.hmweb.com.vn" title="Môi trường" />
 </siteMapNode>
 <siteMapNode url="http://www.hmweb.com.vn" title="Thể thao" >
  <siteMapNode url="http://www.hmweb.com.vn" title="Bóng đá" >
   <siteMapNode url="http://www.hmweb.com.vn" title="Bóng đá trong nước" />
   <siteMapNode url="http://www.hmweb.com.vn" title="Bóng đá Anh" />
   <siteMapNode url="http://www.hmweb.com.vn" title="Bóng đá TBN" />
   <siteMapNode url="http://www.hmweb.com.vn" title="Bóng đá Ý" />
  </siteMapNode>
  <siteMapNode url="http://www.hmweb.com.vn" title="Quần vợt" />
 </siteMapNode>
 <siteMapNode url="http://www.hmweb.com.vn" title="Sức khỏe" />
 <siteMapNode url="http://www.hmweb.com.vn" title="Kinh doanh" >
  <siteMapNode url="http://www.hmweb.com.vn" title="Chứng khoán" />
  <siteMapNode url="http://www.hmweb.com.vn" title="Thị trường" />
  <siteMapNode url="http://www.hmweb.com.vn" title="Doanh nghiệp" />
 </siteMapNode>
 <siteMapNode url="http://www.hmweb.com.vn" title="Giải trí" />
</siteMap>

Khi đã có dữ liệu hàm trên rồi bạn có thể chạy thử bằng câu lệnh SELECT dbo.fuGetTreeNode_Map() để xem kết quả.
Từ kết quả trên để đưa ra file.sitemap bạn chỉ cần viết 1 hàm (C#) write ra file với phát biểu Select là xong.

Có thời gian mình sẽ hướng dẫn dùng asp.net để bind dữ liệu thàng sitemap

Chúc các bạn thành công

Xây dựng Menu đa cấp với Multi Sitemap

Để tránh việc trình duyệt phải quay lại server và lấy dữ liệu từ database quá nhiều chúng ta có thể xây dựng menu đa cấp bằng cách dùng asp:Menu  sử dụng Site Map file. Bạn hãy xây dựng cho mình 1 control để sử dụng được nhiều Site map trong website của bạn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng để có thể sử dụng Menu đa cấp với MultiSitemap
1. Xây dựng Control menu
Bạn hãy tạo một thư mục Controls (Bạn có thể không cần tạo thư mục nhưng theo mình thì bạn nên tạo vì trong dự án của mình có thể có nhiều controls) sau đó nhấn phải chuột vào thư mục này, Chon Add New Item… tiếp theo chọn Web User Control đặt tên cho Control của bạn (ucMenuMultiSitemap.ascx)

Nội dung trong file Control (ucMenuMultiSitemap.ascx) như sau:

<asp:Menu 
  id="mnMainMeNu" 
  runat="server" 
  StaticEnableDefaultPopOutImage="False" 
  Orientation="Horizontal" 
  Height="20px"
  EnableTheming="True"
  DynamicVerticalOffset="0" 
  DynamicHorizontalOffset="0">
  <StaticMenuStyle 
    BorderStyle="Outset" 
    BorderWidth="0px" 
    CssClass="IE8Fix" 
    Height="23px" />
  <StaticMenuItemStyle 
    CssClass="IE8Fix" 
    ForeColor="Black" 
    Height="20px"
    HorizontalPadding="7px" />
  <DynamicMenuStyle 
    BorderStyle="Outset" 
    BorderWidth="1px" 
    CssClass="IE8Fix" />
  <DynamicMenuItemStyle 
    CssClass="IE8Fix" 
    ForeColor="Black"
    Height="21px" 
    HorizontalPadding="7px" 
    Width="150px" />
  <DynamicHoverStyle 
    BackColor="SteelBlue" 
    CssClass="IE8Fix" 
    ForeColor="White" 
    Height="20px" />
  <StaticHoverStyle 
    BackColor="SteelBlue" 
    CssClass="IE8Fix" 
    ForeColor="White" />
  <DataBindings> 
    <asp:MenuItemBinding
      DataMember="siteMapNode" 
      TextField="title" 
      NavigateUrlField="url" /> 
  </DataBindings>
</asp:Menu>

Trong file code C# (ucMenuMultiSitemap.ascx.cs) bạn viết như sau.

using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;

public partial class Controls_ucMenuMultiSitemap : System.Web.UI.UserControl
{
  /// <summary>
  /// Định nghĩa các loại menu
  /// </summary>
  public enum MenuSitemap
  {
    TopMenu, BottomMenu, NotSet, LeftMenu, RightMenu
  }
  MenuSitemap eMenuToLoad = MenuSitemap.NotSet;
  public MenuSitemap MenuToLoad
  {
    get { return eMenuToLoad; }
    set { eMenuToLoad = value; }
  }
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    mnMainMeNu.DataSource = GetMenuDataSource(eMenuToLoad, Server.MapPath("~"));
    mnMainMeNu.DataBind();
  }
  /// <summary>
  /// Lấy menu theo tùy chọn menu và tên file sitemap
  /// </summary>
  XmlDataSource GetMenuDataSource(MenuSitemap menu, string serverMapPath)
  {
    XmlDataSource objData = new XmlDataSource();
    objData.XPath = "siteMap/siteMapNode";
    switch (menu)
    {
      case MenuSitemap.TopMenu:
        objData.DataFile = serverMapPath + @"\App_Data\MenuTop.sitemap";
        break;
      case MenuSitemap.BottomMenu:
        objData.DataFile = serverMapPath + @"\App_Data\MenuBottom.sitemap";
        break;
      case MenuSitemap.LeftMenu:
        objData.DataFile = serverMapPath + @"\App_Data\MenuLeft.sitemap";
        break;
      case MenuSitemap.RightMenu:
        objData.DataFile = serverMapPath + @"\App_Data\MenuRight.sitemap";
        break;
      default:
        break;
    }
    objData.DataBind();
    return objData;
  }
}

Vậy là xong phần xây dựng Control menu

2. Sử dụng Control menu

Để sử dụng Control này trước tiên bạn cần khai báo như sau (Đặt trên thẻ <!DOCTYPE)

<%@ Register TagPrefix="hmwebmenu" TagName="MyMenu" Src="~/Controls/ucMenuMultiSitemap.ascx" %>

Sau đó trong nội dung nơi mà bạn muốn đặt menu của bạn, bạn chỉ cần sử dụng thẻ menu như sau:

<hmwebmenu:MyMenu ID="MyMenu1" runat="server" MenuToLoad="BottomMenu" />
<%--Trong thẻ trên bạn chọn MenuToload=”BottomMenu” là để menu của bạn đọc nội dung từ file MenuBottom.sitemap được khai báo trong hàm GetMenuDataSource, Nếu không muốn khai báo trong trang aspx, bạn có thể dùng codebehind để thực hiện --%>

Kết quả khi chạy như sau:

Bạn cần chú ý trong thẻ <style> bạn cần có IE8Fix để sử dụng trong menu nếu không với trình duyệt IE8 sẽ không chạy được với asp:menu.

<style>
.IE8Fix
{
  z-index: 1000;
}
</style>

Bạn có thể download source về và chạy thử. 

MultiSitemapMenu.rar (4,18 kb)

Bạn có thể thắc mắc khi lấy nội dung từ database để tạo menu đa cấp. Việc đó cũng không khó khăn. ở bài sau mình sẽ hướng dẫn cách bind dữ liệu từ database ra file.sitemap. Bạn xem hàm viết bằng SQL

Mở rộng bài này bạn có thể thực hiện việc phân quền cho ứng dụng. Ví dụ ứng dụng của bạn có 2 mức quyền là admin và User khi đó bạn cần tạo 2 file admin.sitemap và user.sitemap, còn việc phân quyền đề khi nào thì gọi các file tương ứng thì cũng không có gì khó khăn

Chúc các bạn thành công!

Chuyển đổi xâu ký tự từ TCVN3 sang Unicode C#

Trong nhiều trường hợp cần phải chuyển đổi mã từ TCVN 3 sang Unicode. Bài này giới thiệu một thuật toán đơn giản cho phép chuyển đổi một xâu ký tự từ TCVN 3 sang Unicode.  Ý tưởng của thuật toán là xây dựng hai mảng chứa các ký tự tiếng Việt có dấu cho mã TCVN 3 và Unicode. Để không phải tìm kiếm mỗi khi gặp ký tự có dấu, cần xây dựng một mảng trung gian để chuyển đổi, điều này làm giảm đáng kể thời gian chuyển đổi.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

class Converter {
  private static char[] tcvnchars = {
    ‘µ’, ‘¸’, ‘¶’, ‘·’, ‘¹’, 
    ‘¨’, ‘»’, ‘¾’, ‘¼’, ‘½’, ‘Æ’, 
    ‘©’, ‘Ç’, ‘Ê’, ‘È’, ‘É’, ‘Ë’, 
    ‘®’, ‘Ì’, ‘Ð’, ‘Î’, ‘Ï’, ‘Ñ’, 
    ‘ª’, ‘Ò’, ‘Õ’, ‘Ó’, ‘Ô’, ‘Ö’, 
    ‘×’, ‘Ý’, ‘Ø’, ‘Ü’, ‘Þ’, 
    ‘ß’, ‘ã’, ‘á’, ‘â’, ‘ä’, 
    ‘«’, ‘å’, ‘è’, ‘æ’, ‘ç’, ‘é’, 
    ‘¬’, ‘ê’, ‘í’, ‘ë’, ‘ì’, ‘î’, 
    ‘ï’, ‘ó’, ‘ñ’, ‘ò’, ‘ô’, 
    ‘­’, ‘õ’, ‘ø’, ‘ö’, ‘÷’, ‘ù’, 
    ‘ú’, ‘ý’, ‘û’, ‘ü’, ‘þ’, 
    ‘¡’, ‘¢’, ‘§’, ‘£’, ‘¤’, ‘¥’, ‘¦’
  };

  private static char[] unichars = {
    ‘à’, ‘á’, ‘ả’, ‘ã’, ‘ạ’, 
    ‘ă’, ‘ằ’, ‘ắ’, ‘ẳ’, ‘ẵ’, ‘ặ’, 
    ‘â’, ‘ầ’, ‘ấ’, ‘ẩ’, ‘ẫ’, ‘ậ’, 
    ‘đ’, ‘è’, ‘é’, ‘ẻ’, ‘ẽ’, ‘ẹ’, 
    ‘ê’, ‘ề’, ‘ế’, ‘ể’, ‘ễ’, ‘ệ’, 
    ‘ì’, ‘í’, ‘ỉ’, ‘ĩ’, ‘ị’, 
    ‘ò’, ‘ó’, ‘ỏ’, ‘õ’, ‘ọ’, 
    ‘ô’, ‘ồ’, ‘ố’, ‘ổ’, ‘ỗ’, ‘ộ’, 
    ‘ơ’, ‘ờ’, ‘ớ’, ‘ở’, ‘ỡ’, ‘ợ’, 
    ‘ù’, ‘ú’, ‘ủ’, ‘ũ’, ‘ụ’, 
    ‘ư’, ‘ừ’, ‘ứ’, ‘ử’, ‘ữ’, ‘ự’, 
    ‘ỳ’, ‘ý’, ‘ỷ’, ‘ỹ’, ‘ỵ’, 
    ‘Ă’, ‘Â’, ‘Đ’, ‘Ê’, ‘Ô’, ‘Ơ’, ‘Ư’
  };

  private static char[] convertTable;

  static Converter() {
    convertTable = new char[256];
    for (int i = 0; i < 256; i++)
      convertTable[i] = (char)i;
    for (int i = 0; i < tcvnchars.Length; i++)
      convertTable[tcvnchars[i]] = unichars[i];
  }

  public static string TCVN3ToUnicode(string value) {
    char[] chars = value.ToCharArray();
    for (int i = 0; i < chars.Length; i++)
      if (chars[i] < (char)256)
        chars[i] = convertTable[chars[i]];
    return new string(chars);
  }
}

Convert String To Decimal

private decimal ToDecimal(string Value)
{
 if (Value.Length == 0)
        return 0;
    else
        return Decimal.Parse(Value.Replace(" ", ""), NumberStyles.AllowThousands 
  | NumberStyles.AllowDecimalPoint | NumberStyles.AllowCurrencySymbol);
}