Always start Visual Studio as an Administrator on Windows 8/8.1/10

Option 1 - Set VSLauncher.exe and DevEnv.exe to always run as admin

To have Visual Studio always run as admin when opening any .sln file:

  1. Navigate to C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\MSEnv\VSLauncher.exe.
  2. Right-click on VSLauncher.exe and choose Troubleshoot compatibility.
  3. Choose Troubleshoot program.
  4. Check off The program requires additional permissions and hit Next.
  5. Click the Test the program... button to launch VS.
  6. Click Next, then hit Yes, save these settings for this program, and then the close buton.

To have Visual Studio always run as an admin when just opening visual studio directly, do the same thing to the DevEnv.exe file(s). These file are located at:

Visual Studio 2010

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE\devenv.exe

Visual Studio 2012

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\devenv.exe

Visual Studio 2013

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\Common7\IDE\devenv.exe

Option 2 - Use VSCommands extension for Visual Studio

Install the free VSCommands extension for Visual Studio (it's in the Visual Studio Extensions Gallery) and then configure it to always have Visual Studio start with admin privileges by going to Tools -> VSCommands -> Options -> IDE Enhancements -> General and check off Always start Visual Studio with elevated permissions and click the Save button.

My Opinion

I prefer Option 2 because:

  • it also allows you to easily turn off this functionality.
  • VSCommands comes with lots of other great features so I always have it installed anyways.
  • it's just easier to do than option 1.

Không gõ được tiếng việt có dấu trong Visual Studio khi sử dụng Windows 64 bit

Gõ tiếng việt có dấu trong Visual Studio trên Win 64bit) -  Visual Studio là một công cụ mạnh để xây dựng các ứng dụng Windows, Web cũng như những ứng dụng trên thiết bị cầm tay (Pocket PC, SmartPhone…) Trong Visual Studio cho phép người lập trình có thể lựa chọn các ngôn ngữ phù hợp với mình để phát triển như: Visual Basic.NET (VB.NET), C# (C Sharp), Visual C++.NET và Visual J#.NET.

Một trong những công cụ quan trọng là Microsoft Visual Studio.NET Integrated Development Environment (IDE). IDE giúp việc lập trình Visual Basic.NET (VB.NET) dễ dàng, thoải mái và thích thú. IDE không những cung cấp mọi công cụ lập trình cần thiết không thể tìm thấy ở một ứng dụng (application), soạn nguồn mã thông thường bằng chữ (text editors) mà còn giúp kiểm tra nguồn mã (code checking) hay tạo giao diện Windows thích hợp và hiển thị, truy tìm các tập tin liên hệ đến dự án (project).Tuy nhiên có một vấn đề mà rất nhiều lập trình viên gặp phải trong quá trình sử dụng Visual Studio trong Windows 64 bit đó là việc gõ tiếng việt có dấu. Khi cần ghi chú, đưa ra thông báo hoặc đặt tên cho Textbox, Button, Label thì không thể sử dụng được tiếng việt trong trường hợp sử dụng bộ gõ Unikey. Vậy làm cách nào để có thể đánh được tiếng việt trong trường hợp này? Hôm nay Kênh phần mềm việt xin giới thiệu với mọi người 1 giải pháp rất đơn giản để xử lý vấn đề này. Dưới đây là các bước thực hiện.

- B1: Mở Window Explorer
- B2: Truy cập đến file UniKey.exe


- B3: Chọn và kích chuột phải vào tên file, chọn Properties
- B4: Chọn Tab Compatibility- B5: Tích chọn Run this program as an administrator
- B6: Kích nút OK

Sau khi thực hiện xong các bước ở trên, chạy Unikey và bây giờ bạn đã có thể thoải mái gõ tiếng việt có dấu trong Visual Studio rồi đó. Bạn có thể thực hiện nhanh việc này bằng cách, kích chuột phải vào file Unikey.exe, rồi chọn Run as administraor. Tuy nhiên cách thực hiện này chỉ có tác dụng đối với lần chạy đó thôi.

Access to report file denied

Trong khi viết web có sử dụng ứng dụng thì sau khi xuất file thường có lỗi này

Access denied. Error in File C:\WINDOWS\TEMP\bclstheolo {3F8FE46A-BBC5-4748-AA56-38C8EBF4A44C}.rpt: Access to report file denied. Another program may be using it.

đây là lỗi có lẽ là website không có quyền nhòm ngó trong thư mục C:\WINDOWS\TEMP , mình đã khắc phục bằng cách trong IIS6 phân quyền cho tài khoảng IIS_WPG quyền đọc, ghi xóa sửa, nó chung là full thế là nó chạy được

ASP.NET postbacks and URL rewriting

ASP.NET Web Forms extensively use postback mechanism in order to maintain the state of the server-side controls on the web page. This makes it somewhat tricky to perform URL rewriting for ASP.NET pages. When a server side form control is added to the web page, ASP.NET will render the response with HTML <form> tag that contains an action attribute pointing back to the page where the form control is. This means that if URL rewriting was used for that page, the action attribute will point back to the rewritten URL, not to the URL that was requested from the browser. This will cause the browser to show rewritten URL any time a postback occurs.

Let me demonstrate this on an example. Assume you have a very simple web form in a file called default.aspx. When you request http://localhost/default.aspx in a browser and then view the HTML source for the response, you will see that the response contains the <form> element, which looks similar to this:

<form name="form1" method="post" action="Default.aspx" id="form1">

The action attribute contains the URL where the form data will be posted to when you click on the button in the web page.Khác...

Làm sao để chạy asp.net trên localhost

đây là một câu hỏi mà rất nhiều bạn đã hỏi trung , đây là một vấn đề mà có thể nói là hơi khó hiểu , cài iis asp thường thì chạy rất good còn asp. net thì báo lỗi một cách lạ lùng Sao thế nhỉ đây là một lỗi cho chúng ta cài cài VS 2005 hoặc 2003 mà chưa cài IIS Khác...