Cải tổ điễn đàn

Trong lần này trước tiên ta phải nói là tiễn đưa những diễn đàn hoạt động không sôi nổi, chẳng hạn như bài viết khiếu nại hầu như chả có bài viết nào nên đi

Mục luyện thi đại học và phần mềm luyện thi đại học một thời của diễn đàn nay cũng cho đi vì không phát triển

Về phần câu lạc bộ lập trình viên Pascal/Delphi và C/C++ sẽ trộn chung thành Pascal/Delphi/C/C++

Ajax sẽ trộn chung với phần html, một số post ra đi vĩnh viễn