Xây dựng cơ sở dữ liệu cho một website phần 4

Loại: Viết store procedure phần 2

Các bài cần theo dõi của bài viết: Xây dựng cơ sở dữ liệu cho một website

Phần 1: Tạo database

Phần 2: Viết Trigger

Phần 3: Viết store procedure truy vấn, thêm, sửa, xóa một chuyên mục

Phần 4: Viết store procedure hiển thị menu đa cấp

Phần 5: Viết store Procedure thêm, sửa, xóa một bài viết

Phần 6: Viết store procedure hiển thị danh sách bài viết

Phần 7: Viết store procedure tìm kiếm bài viết

Phần 8: Viết store procedure top 10 các bài viết mới và cũ

Tiếp theo các thủ tục và hàm cho bảng TB_Category. Khi lập trình tốt trong SQL thì bạn sẽ đỡ rất nhiều việc khi viết code (asp.net)

1. Hàm lấy tên miền của ứng dụng

Bạn cần viết một hàm lấy thông tin domain của bạn để tiện cho việc viết các Store proceduce

-- ================================
-- Author: webmaster@hmweb.com.vn
-- ================================
CREATE  FUNCTION dbo.ufDomainName()
RETURNS VarChar(100)
AS 
BEGIN 
   RETURN 'http://www.hmweb.com.vn'
END

2. Thủ tục hiển thị menu đa cấp
Thủ tục sau sẽ thực hiện việc hiển thị menu đa cấp, tất cả sẽ được thực hiện bằng Store, Trong code khi muốn hiển thị menu đa cấp bạn chỉ cần dùng Gridview để hiển thị.
Trong thủ tục này mình chỉ viết đến cấp 3. Nếu website của bạn có nhiều hơn 3 cấp bạn có thể sửa lại cho phù hợp (website của mình hmweb.com.vn cũng đến cấp 3)

-- ================================
-- Author: webmaster@hmweb.com.vn
-- ================================
CREATE PROCEDURE [dbo].[spTB_Category_LeftMenu]
@TabID int,
@CateID int
AS
-- Nếu @TabID=0 thì Menu chỉ gồm cấp 1
IF @TabID=0
BEGIN
    SELECT
      TB_Category.CateID, 
      TB_Category.ParentID, 
      '<A href='''+ dbo.ufDomainName()+Link +''' >'+ CateName +'</A>' AS CateName, 
      TB_Category.Decen, 
      TB_Category.Depth,
      TB_Category.Link, 
      TB_Category.CssClass
      FROM  TB_Category 
      WHERE TB_Category.Decen=0 ORDER BY TB_Category.Depth
END
ELSE
-- Nếu @TabID>0 thì hiển thị các cấp phụ thuộc vào @CateID
BEGIN
   -- Nếu @CateID=0 thì hiển thị đến Menu cấp 2
   IF @CateID=0
      BEGIN
         SELECT
         TB_Category.CateID, TB_Category.ParentID, 
         '<A href='''+ dbo.ufDomainName()+Link +''' class='''+CssClass+'''>'+CateName +'</A>' AS CateName,
         TB_Category.Decen, TB_Category.Depth, TB_Category.Link, TB_Category.CssClass          FROM     TB_Category
         WHERE TB_Category.Decen=0 AND ParentID=@TabID
         UNION
         SELECT
         TB_Category.CateID, TB_Category.ParentID, 
         '<A href='''+ dbo.ufDomainName()+Link +''' class='''+CssClass+'''>'+CateName +'</A>' AS CateName,
         TB_Category.Decen, TB_Category.Depth, TB_Category.Link, TB_Category.CssClass FROM TB_Category 
         WHERE TB_Category.Decen=1 AND TB_Category.ParentID=@TabID
         UNION
         SELECT TB_Category.CateID, TB_Category.ParentID, 
            '<A href='''+ dbo.ufDomainName()+Link +''' class='''+CssClass+'''>'+CateName +'</A>' AS CateName,
            TB_Category.Decen, TB_Category.Depth, TB_Category.Link, TB_Category.CssClass 
         FROM TB_Category 
         WHERE TB_Category.Decen=0 AND TB_Category.CateID<>@TabID 
         ORDER BY TB_Category.Depth
      END
   ELSE
      -- Ngược lại @CateID>0 hiển thị đến Menu cấp 3
      BEGIN
         SELECT TB_Category.CateID, TB_Category.ParentID, 
         '<A href='''+ dbo.ufDomainName()+Link +''' class='''+CssClass+'''>'+CateName +'</A>' AS CateName,
         TB_Category.Decen, TB_Category.Depth, TB_Category.Link, TB_Category.CssClass 
         FROM TB_Category 
         WHERE TB_Category.Decen=0 AND TB_Category.CateID=@TabID
         UNION
         SELECT TB_Category.CateID, TB_Category.ParentID, 
         '<A href='''+ dbo.ufDomainName()+Link +''' class='''+CssClass+'''>'+CateName +'</A>' AS CateName,
         TB_Category.Decen, TB_Category.Depth, TB_Category.Link, TB_Category.CssClass 
         FROM TB_Category 
         WHERE TB_Category.Decen=1 AND TB_Category.ParentID=@TabID
         UNION 
            SELECT TB_Category.CateID, TB_Category.ParentID, 
            '<A href='''+ dbo.ufDomainName()+Link +''' class='''+CssClass+'''>'+CateName +'</A>' AS CateName, 
            TB_Category.Decen, TB_Category.Depth, TB_Category.Link, TB_Category.CssClass
            FROM TB_Category 
            WHERE TB_Category.Decen=2 AND TB_Category.ParentID=@CateID
         UNION
          SELECT TB_Category.CateID, TB_Category.ParentID, 
          '<A href='''+ dbo.ufDomainName()+Link +''' class='''+CssClass+'''>'+CateName +'</A>' AS CateName,
          TB_Category.Decen, TB_Category.Depth, TB_Category.Link, TB_Category.CssClass FROM TB_Category 
         WHERE TB_Category.Decen=0 AND TB_Category.CateID<>@TabID 
         ORDER BY TB_Category.Depth
      END
END


Bạn hãy chạy thử với câu lệnh sau

EXEC spTB_Category_LeftMenu 5,9

--> khi đó kết quả sẽ được hiển thị như bảng sau

Trong kết quả trên bạn thấy trong trường CateName có đầy đủ cả liên kết và class đã được định nghĩa trong Bảng TB_Category như những bài trước đã viết (Trường ClassName theo cấp menu được sinh tự động bằng spTB_Categoey_Edit). Trong code bạn chỉ cần viết các ClassName trong css để hiển thị cho phù hợp. Trường Link của bạn nếu có sẽ hiển thị trong trường CateName ví dụ với CateID=5 có Link=?Tab=5 khi đó trường CateName trong store trên sẽ như sau:

<A href='http://www.hmweb.com.vn?Tab=5' class='MenuLevel_1'>Thể thao</A>

3. Thủ tục GetSubTree

Tiếp theo là thủ tục để hiển thị tất cả các phần tử là con của một cấp menu. Bạn viết Procedure như sau:

-- =============================================
-- Author:    webmaster@hmweb.com.vn
-- Description:  <GetSubTree>
-- =============================================
CREATE PROCEDURE [dbo].[spTB_Category_GetSubTree]
@CateID int
AS
BEGIN
   SELECT CateID, 
   ParentID,
   CASE Decen 
      WHEN 0 THEN CateName
      WHEN 1 THEN '* '+ CateName
      WHEN 2 THEN '* * '+ CateName
      WHEN 3 THEN '* * :: ' + CateName
      WHEN 4 THEN '* * :: -- ' +CateName
      WHEN 5 THEN '* * :: -- --' +CateName
   END AS CateName, 
   Decen, 
   Depth, 
   Link, 
   Target,
   CssClass, 
   Active
   FROM TB_Category WHERE ParentID=@CateID
   ORDER BY Depth 
END

 Vậy là đã có các thủ tục cơ bản của bảng Category. Website của bạn có thể có những yêu cầu khác, bạn có thể viết thêm các thủ tục theo yêu cầu. Tiếp theo chúng ta sẽ viết các hàm và procedure cho bảng TB_News