Xây dựng cơ sở dữ liệu cho một website phần 8

Loại: Viết store procedure phần 5

Các bài cần theo dõi của bài viết: Xây dựng cơ sở dữ liệu cho một website

Phần 1: Tạo database

Phần 2: Viết Trigger

Phần 3: Viết store procedure truy vấn, thêm, sửa, xóa một chuyên mục

Phần 4: Viết store procedure hiển thị menu đa cấp

Phần 5: Viết store Procedure thêm, sửa, xóa một bài viết

Phần 6: Viết store procedure hiển thị danh sách bài viết

Phần 7: Viết store procedure tìm kiếm bài viết

Phần 8: Viết store procedure top 10 các bài viết mới và cũ

Bài này mình sẽ hướng dẫn truy vấn danh sách các bài viết khác bao gôm 10 bài viết mới hơn và 10 bài viết cũ hơn gần nhất (Nếu có), cùng chuyên mục của bài viết được chọn.

Thường khi làm web khi người dùng chọn đọc một bài viết, bạn cần liệt kê cho người dùng danh sách các bài viết khác cùng chuyên mục. Thường đề làm điều này bạn sẽ dùng code lập trình hoặc sẽ phải viết nhiều store hoặc dùng vòng lặp đề thực hiện. Nhưng ở đây mình sẽ viết để thực hiện trong cơ sở dữ liệu.
Để làm được trước tiên bạn cần viết 2 hàm.
- Hàm trả về 10 bài viết mới hơn cùng chuyên mục, gần nhất với bài viết được chọn

-- =============================================
-- Author:    webmaster@hmweb.com.vn

-- Description:  <Hàm trà về 10 bài viết mới hơn, cùng chuyên mục, gần nhất với bài viết được chọn>

-- =============================================

CREATE FUNCTION [dbo].[fuNewOfNews]

(

   @idNews int,

   @CateID int

)RETURNS @TB_News_New TABLE

(  

   idNews int,

   Title nvarchar(2000)

)

AS 

BEGIN

   INSERT INTO @TB_News_New   

   SELECT TOP 10 TB_News.idNews,

   '<A href='+ dbo.ufDomainName()+TB_News.Link +' >'+TB_News.Title+'</a>' as Title  

   FROM TB_News INNER JOIN

   TB_Category ON TB_News.CateID = TB_Category.CateID

   WHERE TB_News.idNews>@idNews AND TB_News.CateID=@CateID AND TB_News.Status=1       

   ORDER BY TB_News.idNews DESC 

   RETURN 

END

- Hàm trả về 10 bài viết cũ hơn cùng chuyên mục, gần nhất với bài viết được chọn

-- =============================================

-- Author:    webmaster@hmweb.com.vn

-- Description:  <Hàm trà về 10 bài viết cũ hơn, cùng chuyên mục, gần nhất với bài viết được chọn>

-- =============================================CREATE FUNCTION [dbo].[fuOldOfNews]

(

   @idNews int,

   @CateID int

)

RETURNS @News_Old TABLE

(  

   idNews int,

   Title nvarchar(2000)

)

AS 

BEGIN

   INSERT INTO @News_Old 

   SELECT TOP 10 TB_News.idNews,

   '<A href='+ dbo.ufDomainName()+TB_News.Link +' >'+TB_News.Title+'</a>' as Title

   FROM TB_News INNER JOIN

   TB_Category ON TB_News.CateID = TB_Category.CateID

   WHERE TB_News.idNews<@idNews

   AND TB_News.CateID=@CateID  AND TB_News.Status=1        

   ORDER BY TB_News.idNews DESC 

   RETURN 

END

 

Tiếp theo mình sẽ viết Store procedure đề lấy danh sách 10 bài vi��t mới hơn và 10 bài viết cũ hơn gần nhất (Nếu có)

 

-- =============================================

-- Author:    webmaster@hmweb.com.vn

-- Description:  <truy vấn danh sách các bài viết khác cùng chuyên mục>

-- =============================================

 CREATE PROCEDURE [dbo].[spTB_News_SelectCacBaiVietKhac]

 @idNews int,

 @CateID int

 AS

 BEGIN   

   DECLARE @SQL nvarchar(4000) 

   SET @SQL=''

   -- Kiểm tra có bài viết mới hơn không

   DECLARE @countNew int 

   SELECT @countNew = count(idNews) FROM TB_News

   WHERE TB_News.idNews>@idNews AND CateID=@CateID AND Status=1  

   IF @countNew IS NULL SET @countNew=0  

   -- Kiểm tra có bài viết cũ hơn không

   DECLARE @countOld int

   SELECT @countOld = COUNT(idNews) FROM TB_News

   WHERE idNews<@idNews AND CateID=@CateID AND Status=1   

   IF @countOld IS NULL SET @countOld=0

   --Nếu có bài viết mới hơn

   IF @countNew>0

   BEGIN

      -- Nếu có bài viết cũ hơn thì truy vấn 10 bài mới và 10 bài viết gần nhất

      IF @countOld >0

      BEGIN

         SET @SQL=@SQL+ N'SELECT 999999999999 AS idNews,

         N''<b>[Các bài viết mới hơn]</b>'' AS Title 

         Union

         SELECT TOP 10 TB_News.idNews,

         ''<A href=''+ dbo.ufDomainName()+TB_News.Link +''>''+TB_News.Title+''</a>'' as Title FROM TB_News

         INNER JOIN TB_Category ON TB_News.CateID = TB_Category.CateID              

            WHERE TB_News.Status=1 AND TB_News.idNews>'+cast(@idNews AS nvarchar(20))+' AND

            TB_News.CateID='+cast(@CateID AS nvarchar(20))+'   

          '

          SET @SQL =@SQL+'

          Union SELECT '+cast(@idNews AS nvarchar(20))+' AS idNews,

            N''<b>[Các bài đã đăng]</b>'' AS Title

            Union

            Select idNews, Title from [dbo].[fuOldOfNews]('+Cast(@idNews AS nvarchar(20))+','+Cast(@CateID AS nvarchar(20))+')        

            ORDER BY TB_News.idNews DESC'

      END

      -- Ngược lại chỉ truy vấn 10 bài viết mới hơn gần nhất

      ELSE

         BEGIN

            SET @SQL =@SQL+N'SELECT 999999999999 AS idNews, N''<b>[Các bài mới hơn]</b>'' AS Title

             UNION      

             Select idNews, Title from [dbo].[fuNewOfNews]('+Cast(@idNews AS nvarchar(20))+','+Cast(@CateID AS nvarchar(20))+')        

             ORDER BY idNews DESC' 

         END

   END

   -- Nếu không có bài viết mới hơn => truy vấn 10 bài viết cũ hơn gần nhất

   ELSE

      BEGIN

         SET @SQL =@SQL+N'SELECT 999999999999 AS idNews, N''<b>[Các bài đã đăng]</b>'' AS Title

       UNION         

       Select idNews, Title from [dbo].[fuOldOfNews]('+Cast(@idNews AS nvarchar(20))+','+Cast(@CateID AS nvarchar(20))+')        

       ORDER BY idNews DESC'    

      END

   --PRINT @SQL

   -- Thực thi trà về danh sách bài viết

       EXEC (@SQL)

END

Ví dụ khi bạn đọc bài viết thứ 13 có id=17 và CateID=5  EXEC [spTB_News_SelectCacBaiVietKhac] 17,5
Kết quả hiển thị như minh họa sau