Làm sao để shrink database?

/*set database sang chế độ simple*/
Declare @dbname varchar(200),@sql varchar(200)/*khai báo biến*/
SET @dbname = 'traugia_conon'/*gán tên db*/
set @sql ='alter database '+@dbname+' SET RECOVERY SIMPLE'/*chuyển sang simple*/
exec (@sql)/*thực thi lệnh*/
/*tém nó*/
DBCC SHRINKDATABASE(@dbname,10)/*shrink-->gọn nhẹ không ngờ*/