Cấu hình MSSQL chạy port 1433 trong Windows 2008 R2

Sau khi cài đặt thành công ta tiến hành mở port 1433 bằng cách tạo một file .bal có nội dung như bên dưới và chạy nó 

@echo =========  SQL Server Ports  ===================
@echo Enabling SQLServer default instance port 1433
netsh firewall set portopening TCP 1433 "SQLServer" 
@echo Enabling Dedicated Admin Connection port 1434
netsh firewall set portopening TCP 1434 "SQL Admin Connection" 
@echo Enabling conventional SQL Server Service Broker port 4022  
netsh firewall set portopening TCP 4022 "SQL Service Broker" 
@echo Enabling Transact-SQL Debugger/RPC port 135 
netsh firewall set portopening TCP 135 "SQL Debugger/RPC" 
@echo =========  Analysis Services Ports  ==============
@echo Enabling SSAS Default Instance port 2383
netsh firewall set portopening TCP 2383 "Analysis Services" 
@echo Enabling SQL Server Browser Service port 2382
netsh firewall set portopening TCP 2382 "SQL Browser" 
@echo =========  Misc Applications  ==============
@echo Enabling HTTP port 80 
netsh firewall set portopening TCP 80 "HTTP" 
@echo Enabling SSL port 443
netsh firewall set portopening TCP 443 "SSL" 
@echo Enabling port for SQL Server Browser Service's 'Browse' Button
netsh firewall set portopening UDP 1434 "SQL Browser" 
@echo Allowing multicast broadcast response on UDP (Browser Service Enumerations OK)
netsh firewall set multicastbroadcastresponse ENABLE

Bước tiếp theo là add file sqlservr.exe vào tường lửa bằng cách vào Run gõ firewall.cpl 

Nhấn vào Allow programs to communicate through Windows Firewall

Nhấn Allow another program chọn đường dẫn đến thư mục vài Mssql chọn sqlservr.exe tui cài để mặc định nên như vầy 

SQL 2008 C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

SQL 2005 C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

Vậy là bạn đã có thể chạy sql trên port 1433 rồi đó