jQuery Validation: Add custom rule for validate

Để tạo thêm một rule trong jQuery Validation plugin, ta làm từng bước như sau:
(Ví dụ sau xây dựng rule kiểm tra tag html)
Xây dựng hàm kiểm tra dữ liệu, hàm nhận vào hai đối số và trả về giá trị bool.

 

function validateScript(value, element){

    var reg = new RegExp("[]+\s*?[>]");
    if( reg.test(value) ){
      //The input data contains words or phrases which are not allowed.;
      return false;
    }
    return true;
}

 

Đặt tên (rule name) cho hàm, tên này sẽ được sử dụng khi user gọi validate, tham số thứ 3 là thông báo lỗi khi hàm kiểm tra dữ liệu bên trên trả về giá trị false.

 

jQuery.validator.addMethod("scriptbadword", validateScriptOrBadWord, "The data contains invalid words.");

Gọi hàm thực thi

 

 

jQuery(function (){
    jQuery.noConflict();
    jQuery('#formid').validate({
      rules : {
        ContactName : "required scriptbadword",
        LastName : "required scriptbadword"
      }
    });
});