Delegate và Event trong C#

1. Delegate là gì ?
Delegate là khái niệm trong C#, nó giống như con trỏ hàm của C++. Delegate là con trỏ trỏ vào các hàm có cùng đối(số lượng đối và kiểu đối giống nhau)
Tại sao phải dùng ?
- Delegate là cơ sở của Event do đó khi ta muốn sử dụng event ta phải sử dụng Delegate
Cách sử dụng

 

public delegate void LearningDelegate(string s);

class A
{
  public void MethodA()
  {
    Console.WriteLine("Method A");
  }
  public void MethodB()
  {
    Console.WriteLine("Method B");
  }
}

class Program
{
  public static void Main()
  {
    A a = new A();
    LearningDelegate deg;
    deg = new LearningDeleage(a.MethodA);
    deg();
    deg = new LearningDeleage(a.MethodB);
    deg();
  }
}

 

2. Event là gì ?
Event là các sự kiện xảy ra khi chạy chương trình (sự kiện click của button, sự kiện giá trị của comboBox thay đổi,…)
Tại sao phải dùng Event ?
Dùng Event giúp chúng ta xử lý code lịnh hoạt và đơn giản hơn. Khi sử dụng Event thì chúng ta không cần quan tâm đến việc khai nào thì đặt hàm xử lý vì khi event phát sinh nó sẽ tự động gọi hàm xử lý ra để thực hiện.
Ví dụ : Khi bạn Add/Remove 1 item vào mảng thì chương trình hiện ra thông báo “Add” hoặc “Remove”. Với cách xử lý truyền thống khi Add hoặc Remove sẽ có 1 hàm để xử lý đoạn lệnh thông báo, nhưng với Event thì mỗi khi sự kiện Add/Remove xảy ra thì tự động chương trình sẽ gọi hàm xử lý. Điều này làm giảm công sức của coder


Cách sử dung : tạo ra 3 lớp
- Lớp 1 : khai báo đối tượng có event và các event của đối tượng đó
- Lớp 2 : đăng ký event của với chương trình
- Lớp 3 : chạy chương trình, tạo đối tượng có event và thực thi

 

namespace Practice_Console
{
  public delegate void AddItemHandler(object sender, EventArgs e);
  public delegate void RemoveItemHandler(object sender, EventArgs e);

  class ListWithEventChanged
  {
    public event AddItemHandler AddItem;
    public event RemoveItemHandler RemoveItem;

    protected virtual void OnAddItem(EventArgs e)
    {
      if (AddItem != null)
        AddItem(this, e);
    }
    protected virtual void OnRemoveItem(EventArgs e)
    {
      if (RemoveItem != null)
        RemoveItem(this, e);
    }

    public void Add(string s)
    {
      Console.WriteLine(s);
      OnAddItem(EventArgs.Empty);
    }

    public void Remove(string s)
    {
      Console.WriteLine(s);
      OnRemoveItem(EventArgs.Empty);
    }
  }

  class EventListener
  {
    public EventListener(ListWithEventChanged list)
    {
      ListWithEventChanged List = new ListWithEventChanged();
      List = list;
      List.AddItem += new AddItemHandler(List_AddItem);
      List.RemoveItem += new RemoveItemHandler(List_RemoveItem);
    }

    private void List_AddItem(object sender, EventArgs e)
    {
      Console.WriteLine("Phat sinh su kien Add");
    }

    private void List_RemoveItem(object sender, EventArgs e)
    {
      Console.WriteLine("Phat sinh su kien Remove");
    }
  }

  class Program
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      ListWithEventChanged list = new ListWithEventChanged();
      EventListener listener = new EventListener(list);
      list.Add("Add");
      Console.ReadLine();
      list.Remove("Remove");
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Nguồn: http://dotnet.fibo.us/2009/08/15/delegate-va-event-trong-c/