Làm thế nào nhóm Kết quả của contiguous keys

Ví dụ sau đây cho thấy làm thế nào để các nguyên tố nhóm thành nhiều phần đại diện cho subsequences của các contiguous keys. Ví dụ, giả sử rằng bạn có các trình tự sau đây của các cặp khóa có giá trị:

Key : A, A, A, B, C, A, B, B

Value : We, think, that, Linq, is, really, cool, !

Các nhóm sau đây sẽ được tạo ra theo thứ tự này:

 1. We, think, that
 2. Linq
 3. is
 4. really
 5. cool, !

Giải pháp này được thực hiện như là một phương pháp mở rộng đó là thread an toàn và trả về kết quả của nó một cách trực tuyến. Nói cách khác, nó tạo ra nhóm của nó khi nó di chuyển qua các dãy nguồn. Không giống như các nhà điều hành nhóm hay orderby, nó có thể bắt đầu trở lại nhóm người gọi trước khi tất cả các trình tự đã được đọc.

Chủ đề an toàn được thực hiện bằng cách làm một bản sao của từng nhóm hoặc từng đoạn theo trình tự được lặp lại nguồn, như được giải thích trong các ý kiến mã nguồn. Nếu dãy nguồn có một chuỗi lớn các mục liên tiếp, ngôn ngữ chung có thể bỏ một OutOfMemoryException.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
namespace ChunkIt
{
  // Static class to contain the extension methods.
  public static class MyExtensions
  {
    public static IEnumerable<IGrouping<TKey, TSource>> ChunkBy<TSource, TKey>(this IEnumerable<TSource> source, Func<TSource, TKey> keySelector)
    {
      return source.ChunkBy(keySelector, EqualityComparer<TKey>.Default);
    }
    public static IEnumerable<IGrouping<TKey, TSource>> ChunkBy<TSource, TKey>(this 
             IEnumerable<TSource> source, Func<TSource, TKey> keySelector,
          IEqualityComparer<TKey> comparer)
    {
      // Flag to signal end of source sequence.
      const bool noMoreSourceElements = true;
      // Auto-generated iterator for the source array.
      var enumerator = source.GetEnumerator();
      // Move to the first element in the source sequence.
      if (!enumerator.MoveNext()) yield break;
      Chunk<TKey, TSource> current = null;
      while (true)
      {
        // Get the key for the current Chunk. The source iterator will churn through
        // the source sequence until it finds an element with a key that doesn't match.
        var key = keySelector(enumerator.Current);
        // Make a new Chunk (group) object that initially has one 
        // GroupItem, which is a copy of the current source element.
        current = new Chunk<TKey, TSource>(key, enumerator, value =>
                comparer.Equals(key, keySelector(value)));

        yield return current;
        if (current.CopyAllChunkElements() == noMoreSourceElements)
        {
          yield break;
        }
      }
    }
    class Chunk<TKey, TSource> : IGrouping<TKey, TSource>
    {
      // has a reference to the next ChunkItem in the list.
      class ChunkItem
      {
        public ChunkItem(TSource value)
        {
          Value = value;
        }
        public readonly TSource Value;
        public ChunkItem Next = null;
      }
      // The value that is used to determine matching elements
      private readonly TKey key;
      // Stores a reference to the enumerator for the source sequence
      private IEnumerator<TSource> enumerator;
      // A reference to the predicate that is used to compare keys.
      private Func<TSource, bool> predicate;
      // Stores the contents of the first source element that belongs with this chunk.
      private readonly ChunkItem head;
      // End of the list. It is repositioned each time a new. ChunkItem is added.
      private ChunkItem tail;
      // Flag to indicate the source iterator has reached the end of the source sequence.
      internal bool isLastSourceElement = false;
      // Private object for thread syncronization
      private object m_Lock;
      // REQUIRES: enumerator != null && predicate != null
      public Chunk(TKey key, IEnumerator<TSource> enumerator, Func<TSource, bool> predicate)
      {
        this.key = key;
        this.enumerator = enumerator;
        this.predicate = predicate;
        // A Chunk always contains at least one element.
        head = new ChunkItem(enumerator.Current);
        // The end and beginning are the same until the list contains > 1 elements.
        tail = head;
        m_Lock = new object();
      }
      // Indicates that all chunk elements have been copied to the list of ChunkItems,
      // and the source enumerator is either at the end, or else on an element with a new key.
      // the tail of the linked list is set to null in the CopyNextChunkElement method if the
      // key of the next element does not match the current chunk's key, or there are no more 
      // elements in the source.
      private bool DoneCopyingChunk { get { return tail == null; } }
      // Adds one ChunkItem to the current group 
      // REQUIRES: !DoneCopyingChunk && lock(this)
      private void CopyNextChunkElement()
      {
        // Try to advance the iterator on the source sequence.
        // If MoveNext returns false we are at the end, 
        // and isLastSourceElement is set to true        
        isLastSourceElement = !enumerator.MoveNext();
        // If we are (a) at the end of the source, or (b) at the end of the current chunk
        // then null out the enumerator and predicate for reuse with the next chunk.
        if (isLastSourceElement || !predicate(enumerator.Current))
        {
          enumerator = null;
          predicate = null;
        }
        else
        {
          tail.Next = new ChunkItem(enumerator.Current);
        }
        // tail will be null if we are at the end of the chunk elements
        // This check is made in DoneCopyingChunk.
        tail = tail.Next;
      }
      internal bool CopyAllChunkElements()
      {
        while (true)
        {
          lock (m_Lock)
          {
            if (DoneCopyingChunk)
            {
              // If isLastSourceElement is false, it signals to the 
              // outer iterator to continue iterating.
              return isLastSourceElement;
            }
            else
            {
              CopyNextChunkElement();
            }
          }
        }
      }
      public TKey Key { get { return key; } }
      // Invoked by the inner foreach loop. This method stays just one step ahead
      // of the client requests. It adds the next element of the chunk only after
      // the clients requests the last element in the list so far.
      public IEnumerator<TSource> GetEnumerator()
      {
        //Specify the initial element to enumerate.
        ChunkItem current = head;
        // There should always be at least one ChunkItem in a Chunk.
        while (current != null)
        {
          // Yield the current item in the list.
          yield return current.Value;
          // Copy the next item from the source sequence,
          // if we are at the end of our local list.
          lock (m_Lock)
          {
            if (current == tail)
            {
              CopyNextChunkElement();
            }
          }
          // Move to the next ChunkItem in the list.
          current = current.Next;
        }
      }
      System.Collections.IEnumerator System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator()
      {
        return GetEnumerator();
      }

    }

  }
  // A simple named type is used for easier viewing in the debugger. Anonymous types
  // work just as well with the ChunkBy operator.
  public class KeyValPair
  {
    public string Key { get; set; }
    public string Value { get; set; }
  }
  class Program
  {
    // The source sequence.
    public static IEnumerable<KeyValPair> list;
    // Query variable declared as class member to be available
    // on different threads.
    static IEnumerable<IGrouping<string, KeyValPair>> query;
    static void Main(string[] args)
    {
      // Initialize the source sequence with an array initializer.
      list = new[]{
             new KeyValPair{ Key = "A", Value = "We" },
             new KeyValPair{ Key = "A", Value = "Think" },
             new KeyValPair{ Key = "A", Value = "That" },
             new KeyValPair{ Key = "B", Value = "Linq" },
             new KeyValPair{ Key = "C", Value = "Is" },
             new KeyValPair{ Key = "A", Value = "Really" },
             new KeyValPair{ Key = "B", Value = "Cool" },
             new KeyValPair{ Key = "B", Value = "!" }
          };
      // Create the query by using our user-defined query operator.
      query = list.ChunkBy(p => p.Key);
      // ChunkBy returns IGrouping objects, therefore a nested
      // foreach loop is required to access the elements in each "chunk".
      foreach (var item in query)
      {
        Console.WriteLine("Group key = {0}", item.Key);
        foreach (var inner in item)
        {
          Console.WriteLine("\t{0}", inner.Value);
        }
      }
      Console.WriteLine("Press any key to exit");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Để sử dụng Methos mở rộng trong dự án của bạn, sao chép các MyExtensions class Static vào một tập tin mã nguồn mới hoặc hiện tại và nếu nó là cần thiết, thêm một chỉ thị bằng cách sử dụng cho các namespace nơi mà nó được đặt.