Từ khoá truy vấn trong LINQ (Query Keywords)

Bảng liệt kê các từ khóa sử dụng trong biểu thức truy vấn trong.

FROM : Chỉ định một nguồn dữ liệu và biến một phạm vi (tương tự như một biến lặp đi lặp lại).

WHERE : Bộ lọc các yếu tố nguồn dựa trên một hoặc nhiều biểu thức Boolean cách nhau bởi logic AND và OR điều hành (&& hoặc | |).

SELECT : Chỉ định kiểu và hình dạng mà các phần tử trong chuỗi trở về sẽ có khi truy vấn được thực hiện.

GROUP : Nhóm kết quả truy vấn theo một giá trị chính quy định.

INTO : Cung cấp một định danh có thể phục vụ như là một tham chiếu đến các kết quả của một nhóm tham gia, hoặc điều khoản lựa chọn.

ORDERBY : Phân loại các kết quả truy vấn trong tăng hay giảm dựa trên Comparer mặc định cho các loại nguyên tố.

JOIN : tham gia của hai nguồn dữ liệu dựa trên sự so sánh bình đẳng giữa hai tiêu chuẩn quy định phù hợp.

LET : giới thiệu một loạt biến để lưu trữ phụ biểu kết quả trong một biểu thức truy vấn.

IN : theo ngữ cảnh từ khoá trong một gia khoản.

ON : theo ngữ cảnh từ khoá trong một gia khoản.

EQUALS : theo ngữ cảnh từ khoá trong một gia khoản.

BY: theo ngữ cảnh từ khoá trong một điều khoản nhóm.

ASCENDING : từ khóa theo ngữ cảnh trong một khoản orderby.

DESXENDING : từ khóa theo ngữ cảnh trong một khoản orderby.

Example : 

FROM : 

class LowNums
{
    static void Main()
    { 
        // A simple data source.
        int[] numbers = { 5, 4, 1, 3, 9, 8, 6, 7, 2, 0 };
        // Create the query.
        // lowNums is an IEnumerable<int>
        var lowNums = from num in numbers where num < 5 select num;


       // Execute the query.
       foreach (int i in lowNums)
       {
           Console.Write(i + " ");
       }
    } 
}
// Output: 4 1 3 2 0

WHERE :

class WhereSample2
{
    static void Main()
    { 
        // Data source.
        int[] numbers = { 5, 4, 1, 3, 9, 8, 6, 7, 2, 0 };
        // Create the query with two predicates in where clause.
        var queryLowNums2 = from num in numbers where num < 5 && num % 2 == 0
           select num;
        // Execute the query
        foreach (var s in queryLowNums2)
       {
          Console.Write(s.ToString() + " ");
       } 
   }
}
// Output: 4 2 0

GROUP :

// Query variable is an IEnumerable<IGrouping<char, Student>>
var studentQuery1 = from student in students group student by student.Last[0];

INTO :

class IntoSample1
{
     static void Main()
     {
        // Create a data source.
        string[] words = {"apples","blueberries","oranges","bananas","apricots"};
        // Create the query.
        var wordGroups1 = from w in words group w by w[0] into fruitGroup
           where fruitGroup.Count() >= 2
           select new { FirstLetter = fruitGroup.Key, Words = fruitGroup.Count() };
       // Execute the query. Note that we only iterate over the groups, 
       // not the items in each group
       foreach (var item in wordGroups1)
       {
           Console.WriteLine(" {0} has {1} elements.", item.FirstLetter, item.Words);
       }

       // Keep the console window open in debug mode
       Console.WriteLine("Press any key to exit.");
       Console.ReadKey();
    }
}
/* Output:
a has 2 elements.
b has 2 elements.
*/