AngularJs: Giao tiếp giữa các controller

AngularJs Scope được tổ chức theo dạng phân cấp và lồng nhau. Mỗi ứng dụng có duy nhất 1 $rootScope. Các $scope khác đều kế thừa và nằm dưới nó.

Trường hợp bạn muốn chia sẽ dữ liệu giữa các controller, thì có rất nhiều cách khác nhau.

Angularjs hỗ trợ 2 phương thức: $broadcast và $emit. Vận dụng 2 hàm này, bạn có thể chia sẽ dữ liệu dễ dàng, đặc biệt là nó rất hữu ích khi bạn làm ứng dụng Single Page Application.

$broadcast: lan truyền sự kiện xuống các con của nó
$emit: lan truyền sự kiện theo hướng lên trên

Ví dụ về broadcast

Để lan truyền sự kiện từ 1 controller đến tất cả controller còn lại, bạn tạo 1 service để thực hiện việc lan truyền từ rootScope.

Ví dụ 1:

//Lan truyền sự kiện notifyMessageChange
$rootScope.$broadcast("notifyMessageChange");
//....
//Để nhận sự kiện, child controller dùng hàm $on
$scope.$on("notifyMessageChange", function(){
   //code
  });

Ví dụ 2:

 <div class="container" ng-app="myapp">
   <div ng-controller="ACtrl">
   <label>A Controller:</label>
  <div class="form-group">
    <label for="broadcastMessage">Input message</label>
    <input type="text" class="form-control" id="broadcastMessage" placeholder="Enter your message" ng-model="message">
    <br />
    <button class="btn btn-primary" ng-click="notify()">Notify</button>
  </div>
  Result: <div>{{message}}</div>
   </div>
   <div ng-controller="BCtrl">
   <label>B Controller:</label><div>{{message}}</div>
   </div>
   <div ng-controller="CCtrl">
   <label>C Controller:</label><div>{{message}}</div>
   </div>
 </div>
 var shareModule = angular.module("shareModule", []);
  shareModule.factory("shareService", function($rootScope){
  var shareService = {}; 
  shareService.message = "";  
  shareService.broadcastMessage = function(message){
   shareService.message = message;
   $rootScope.$broadcast("notifyMessageChange");
  }
  return shareService;
  });
  var myApp = angular.module("myapp",["shareModule"]);
  //service style, probably the simplest one 

  myApp.controller("ACtrl", function($scope, shareService){
  $scope.message = "Broadcast Message";
  $scope.notify = function(){
   shareService.broadcastMessage($scope.message);
  };
  $scope.$on("notifyMessageChange", function(){
   $scope.message = shareService.message;
  });
  });
  myApp.controller("BCtrl", function($scope, shareService){
  $scope.message = "Broadcast Message";
  $scope.$on("notifyMessageChange", function(){
   $scope.message = shareService.message;
  });
  });
  myApp.controller("CCtrl", function($scope, shareService){
  $scope.message = "Broadcast Message";
  $scope.$on("notifyMessageChange", function(){
   $scope.message = shareService.message;
  });
  });

Ví dụ về $emit

$emit dùng để giao tiếp event giữa child và parent.

myApp.controller("ParentCtrl", function($scope){
  $scope.$on("notifyChange", function(event, message){
   $scope.childMessage = message;
  });
  myApp.controller("ChildCtrl", function($scope){
  $scope.onButtonClick = function(){   
   $scope.$emit("notifyChange", $scope.message); //pass arrayData
  };  
  });

Ví dụ 2: Kết hợp $broadcast với $emit

<div class="container" ng-app="myapp">
  <div ng-controller="ParentCtrl">
    <div class="row">
      <h3>Parent Controller</h3>
      <div>
        Child message: {{childMessage}}
      </div>
      <div class="col-xs-2">
        <input type="text" class="form-control" placeholder="your message" ng-model="broadcastMessage">

      </div>
      <button ng-click="notifyAll()" class="btn btn-primary">Broadcast</button>
    </div>
    <div class="row" ng-controller="ChildCtrl">
      <h3>Child 1</h3>
      <div>
        Parent message: {{parentMessage}}
      </div>
      <div class="col-xs-2">
        <input type="text" class="form-control" placeholder="your message" ng-model="message">
      </div>
      <button ng-click="onButtonClick()" class="btn btn-primary">Emit</button>
    </div>
    <div class="row" ng-controller="Child2Ctrl">
      <h3>Child 2</h3>
      <div>
        Parent message: {{parentMessage}}
      </div>
      <div class="col-xs-2">
        <input type="text" class="form-control" placeholder="your message" ng-model="message">
      </div>
      <button ng-click="onButtonClick()" class="btn btn-primary">Emit</button>
    </div>
  </div>
</div>
  var myApp = angular.module("myapp",[]);
  //service style, probably the simplest one 

  myApp.controller("ParentCtrl", function($scope){
  $scope.$on("notifyChange", function(event, message){
   $scope.childMessage = message;
  });
  $scope.notifyAll = function(){
   $scope.$broadcast('updateParentMessage', $scope.broadcastMessage);
  }
  });
  myApp.controller("ChildCtrl", function($scope){
  $scope.onButtonClick = function(){   
   $scope.$emit("notifyChange", $scope.message); //pass arrayData
  }
  $scope.$on("updateParentMessage", function(event, message){
   $scope.parentMessage = message;
  })
  });
  myApp.controller("Child2Ctrl", function($scope){
  $scope.onButtonClick = function(){   
   $scope.$emit("notifyChange", $scope.message); //pass arrayData
  }
  $scope.$on("updateParentMessage", function(event, message){
   $scope.parentMessage = message;
  })
  });

Chúc các bạn thành công!
Nguồn: http://nhatkyhoctap.blogspot.com/2014/01/angularjs-giao-tiep-giua-cac-controller.html