3 dấu bằng (===) trong Javscript

3 dấu bằng được dùng để so sánh giá trị lẫn kiểu dữ liệu trong Javascript,

<html>
<head></head>
<body>
  <script type="text/javascript">
    var a=1; // Numeric Value
    var b=1; // Numeric Value
    var c="1"; // String Value
    var d="1"; //String Value
    alert(a===b); // Alerts 'true' as both variables are numeric,having value 1
    alert(c===d); // Alerts 'true' as both variables are string,having value 1
    alert(b===c); // Alerts 'false'as both variables are different type,having value 1
  </script>
</body>
</html>