Chuyển html pages thành file PDF

Để chuyển 1 trang Html thành file pdf, có khá nhiều thư viện miễn phí lẫn có phí như iTextSharp, WkHtmlToPdf, Prince,Pechkin(.NET Wrapper for WkHtmlToPdf static DLL), TuesPechkin... Tôi đã thử qua 1 số thư viện và nhận thấy:

 • iTextSharp: hỗ trợ html không tốt, hay gặp lỗi khi sử dụng thẻ <ul>, </html> (hay code của mình viết thiếu gì nhỉ :D).
 • WkHtmlToPdf: xuất file pdf từ html rất tốt nhưng có vấn đề nếu dự án là website
 • Prince: hỗ trợ javascript rất tốt nhưng đây là thư viện có tính phí bản quyền.
 • Pechkin: có 1 số vấn đề khi build và deploy website
 • TuesPechkin: khá ít tài liệu nhưng đây là 1 thư viện miễn phí khá tốt để chuyển html sang pdf.


Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chuyển 1 page html đơn giản bằng TuesPechkin.

CÀI ĐẶT

Mở Package Console Manager
Gõ: "Install-Package TuesPechkin" để cài đặt TuesPechkin.

CHUYỂN ĐỔI NHANH TÀI LIỆU HTML

IPechkin converter = Factory.Create();
byte[] result = converter.Convert("Lorem ipsum wampum");

CHUYỂN ĐỔI TỪ NGUỒN HTML STRING

 1. Chuyển View và Master Layout thành chuỗi string
 2. Chuyển đường dẫn tương đối thành đường dẫn tuyệt đối.
 3. Gọi TuesPechkin để thực hiện việc chuyển đổi. 

Bước 1: Chuyển View thành html string

protected string RenderViewToString(string viewName, object model)
 {
   ViewData.Model = model;
   using (var sw = new StringWriter())
   {
     var viewResult = ViewEngines.Engines.FindView(ControllerContext, viewName, "_Layout");
     var viewContext = new ViewContext(ControllerContext, viewResult.View, ViewData, TempData, sw);
     viewResult.View.Render(viewContext, sw);
     viewResult.ViewEngine.ReleaseView(ControllerContext, viewResult.View);
     return sw.GetStringBuilder().ToString();
   }
 }

Bước 2: (Bạn tự implement)
Bước 3:

public ActionResult ConfigurePdfSettings()
 {
   var html = RenderViewToString("Index", null);
   html = ConvertRelativePathsToAbsolute(html, "http://yourUrl/");
   var document = new HtmlToPdfDocument
   {
     GlobalSettings =
     {
       ProduceOutline = true,
       DocumentTitle = "Pretty Websites",
       PaperSize = PaperKind.A4, // Implicit conversion to PechkinPaperSize
       Margins =
       {
         //All = 1.375,
         Unit = Unit.Centimeters
       }
     },
     Objects = {
       new ObjectSettings { HtmlText = html }
     }
   };

   // create converter
   IPechkin converter = Factory.Create();

   converter.Error += new TuesPechkin.EventHandlers.ErrorEventHandler(delegate(IPechkin ip, string s)
   {
     Debugger.Log(1, "Convert PDF", s);
   });

   // convert document
   byte[] result = converter.Convert(document);
   return File(result, System.Net.Mime.MediaTypeNames.Application.Octet, "test.pdf");
 }